COVID-19 Pandemisi Testis Torsiyonu Vakalarına Yaklaşımı Etkiledi mi? [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2022; 12(2): 141-145 | DOI: 10.5505/kjms.2022.06982  

COVID-19 Pandemisi Testis Torsiyonu Vakalarına Yaklaşımı Etkiledi mi?

Mehmet Yılmaz, İbrahim Hacıbey, Ünsal Özkuvancı, Ramazan Ömer Yazar, Ahmet Yaser Müslümanoğlu
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağcılar SUAM, Üroloji Kliniği, İstanbul

Amaç: COVID-19 pandemisi birçok hastalıkta olduğu gibi acil patolojilere de yaklaşımı etkilemektedir. Testis torsiyonu önemli bir skrotal acil olup tanı ve tedaviye kadar geçen zaman organ korunmasında en önemli prediktif faktördür. Biz de kliniğimizde tanı ve tedaviye kadar geçen sürenin ve organ kaybı oranlarının pandemi öncesi dönemle pandemi süreci arasında karşılaştırılmasını planladık.
Materyal ve Metot: Retrospektif çalışmamıza kliniğimizde Mart 2019 – Mart 2021 tarihleri arasında 1 yaş üzeri testis torsiyonu tanısı alıp tedavi gören hastaları dahil ettik. Hastaları başvuru zamanlarına göre 2 gruba ayırdık. Mart 2019 – Mart 2020 aralığını (COVID-19 öncesi) Grup 1 ve Mart 2020 – Mart 2021 aralığını da (COVID-19 dönemi) Grup 2 olarak isimlendirdik. İki grubu demografik verileri ile iskemik süreleri ve orşiektomi oranları açısından karşılaştırdık.
Bulgular: Çalışmamıza dahil etme kriterlerini karşılayan toplam 55 hastanın 26’sı Grup 1 ve 29’u Grup 2’ye dahil edildi. Grup 1 için ortanca yaş ortalaması 17 (Inter Quantile Range (IQR): 6–32) iken grup 2’de 15 (IQR: 6–28) olarak saptandı (p=0,019). Pandemi dönemi orşiektomi oranı (%31) öncesine göre (%15,4) fazla olsa da istatistiksel anlamlılık izlenmedi (p=0,173). Tüm kohortun (n=55) erken (12 saat öncesi) ve geç başvuru (12 saat sonrası)’ya göre değerlendirilmesinde ise erken başvuruda orşiektomi oranı anlamlı olarak daha düşük saptandı (%17,8’e kıyasla %50; p=0,045). Grup 1 ve Grup 2’de erken ve geç başvuru açısından farklılık izlenmedi (p=0,439).
Sonuç: COVID-19 pandemisinin testis torsiyonuna olumsuz etkilerini başvuru süresi, başvuruda gecikme ya da orşiektomi oranları bakımından inceledik ve pandemi öncesi 1 yıllık dönemdeki vakalarla arasında bir farklılık saptamadık.

Anahtar Kelimeler: akut skrotal patolojiler, COVID-19 pandemisi, testis torsiyonu


Did the COVID-19 Pandemic Affect the Approach to Testicular Torsion Cases?

Mehmet Yılmaz, İbrahim Hacıbey, Ünsal Özkuvancı, Ramazan Ömer Yazar, Ahmet Yaser Müslümanoğlu
Urology Clinic, University of Health Sciences, Bagcilar SUAM, Istanbul, Türkiye

Aim: The COVID-19 pandemic affects the approach to emergency pathologies as well as in many diseases. Testicular torsion is a scrotal emergency in which the time leading up to diagnosis and treatment is most important for organ protection. We planned to compare the time until diagnosis and treatment and the rate of organ loss between the pre-pandemic and pandemic periods in our clinic.
Material and Method: In our retrospective study, we included patients aged >1 year who were diagnosed with testicular torsion and treated at our clinic between March 2019 and March 2021. Patients were divided into two groups according to the time of admission. We named the period between March 2019 – March 2020 Group 1 and the interval between March 2020 – March 2021 as Group 2. We compared the two groups in terms of demographic data, ischemic duration, and orchiectomy rates.
Results: Of the 55 cases that met the study inclusion criteria, 26 occurred during the pre-pandemic period and 29 during the COVID-19 crisis period. The median age of the patients in Group 1 was 17 (IQR: 6–32) and that of the patients in Group 2 was 15 (IQR: 6–28) years (p=0.019). incidence of orchiectomy in our center was 31% in the Group 2 and 15.4% in the Group 1, which was not statistically significant (p=0.173). In the evaluation of the whole cohort (n=55) according to early (before 12 h) and late admission (after 12 h), the rate of orchiectomy at early admission was found to be significantly lower (50% compared to 3.6%; p=0.006). The median time from symptom onset to first presentation was not significantly different between group1 and 2 (p=0.439).
Conclusion: Time to presentation, ischemic times, and orchiectomy rates for testicular torsion at our center were not significantly different during the COVID-19 period compared with the pre-pandemic period.

Keywords: acute scrotal pathologies, COVID-19 pandemic, testicular torsion


Mehmet Yılmaz, İbrahim Hacıbey, Ünsal Özkuvancı, Ramazan Ömer Yazar, Ahmet Yaser Müslümanoğlu. Did the COVID-19 Pandemic Affect the Approach to Testicular Torsion Cases?. Kafkas J Med Sci. 2022; 12(2): 141-145

Sorumlu Yazar: Mehmet Yılmaz, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git