Tıp Öğrencileri Uzay Tıbbı Hakkında Ne Biliyor? [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2022; 12(1): 71-76 | DOI: 10.5505/kjms.2022.54280  

Tıp Öğrencileri Uzay Tıbbı Hakkında Ne Biliyor?

Şeref Emre Atiş
Karabük Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Karabük

Amaç: Tıbbi pratikte, eğitim çoğunlukla hasta bakımıyla ilgili alanlara odaklanmıştır. Uzay tıbbı alanı gibi özellikli eğitim gerektiren alanlara gösterilen ilgi oldukça sınırlıdır. Bu konuda tıp öğrencilerine verilecek eğitim onları uzay tıbbı alanında potansiyel bir aday ve eğitici haline getirebilir ve gelecek nesiller için bu eğitim gereklilik haline gelecektir. Bu çalışmada amacımız Türkiye’deki tıp fakültesi öğrencilerinin uzay tıbbı ile ilgili farkındalıklarını araştırmaktır.
Materyal ve Metot: Çalışmamız kesitsel nitelikte olup, tıp fakültesi öğrencileri kapsamaktadır. Uzay tıbbı ile ilgili anketimize katılmayı kabul eden farklı dönemlerdeki tıp fakültesi öğrencileri çalışmaya dahil edildi. Çalışmada katılımcılara 16 sorudan oluşan bir anket düzenlendi. Anketteki sorular, çoktan seçmeli, açık uçlu ve 1’den 10’a kadar değişen puanlamaları olan farklı soru tiplerinden oluşmaktadır.
Bulgular: Toplamda 318 katılımcı çalışmaya dahil edildi. Katılımcıların yaş ortalaması 21,3±2,1 yıldı. Öğrencilerin %42,1’inin uzay tıbbı ile ilgili bir fikri olmadığı saptandı. Benzer şekilde, öğrencilerin %56,3’ü bu branşın tıp bölümleri arasında yer olduğunu bilmiyordu. Uzayda meydana gelebilecek potansiyel tehlikelerle ilgili sorulara katılımcıların %60,7’si yanlış cevap verdi. Çalışmada katılımcıların %43,1’inin herhangi bir uzay ajansını bilmedikleri, uzay ajansları ile ilgili bilgisi olanların ise sadece %9,9’nun bildiği uzay ajansı için Türkiye Uzay Ajansı cevabını verdiği saptandı. Katılımcıların %6,6’sının ise Türkiye’nin resmi uzay ajansını Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)’nu sandığı ortaya çıktı.
Sonuç: Tıp fakültesi öğrencilerinin uzay tıbbı ile ilgili bilgileri oldukça sınırlıdır ve bu öğrencilerin yarısı uzay tıbbı bölümünün varlığından haberdar değildir. Sonuç: Tıp fakültesi öğrencilerinin uzay tıbbı ile ilgili bilgileri oldukça sınırlıdır ve bu öğrencilerin yarısı uzay tıbbı bölümünün varlığından haberdar değildir.

Anahtar Kelimeler: öğrenci, eğitim, farkındalık, uzay tıbbı; göksel


What Do Medical Students Know About Space Medicine?

Şeref Emre Atiş
Karabuk University, Faculty of Medicine, Department of Emergency Medicine, Karabuk, Turkey

Aim: In medical practice, education is mainly carried out in inpatient care. There is limited attention to specific training focusing on the medical branches like space medicine. Educating medical students can assist them in becoming potential candidates or educators in space medicine, and this education could become a necessity for future generations. In the present study, we aimed to assess the medical school students in Turkey for their level of awareness in this field.
Material and Method: Our study is designed as a cross-sectional study comprising students studying medicine. Participants in different grades who agreed to fill the awareness questionnaire focusing on space medicine were included. Participants were asked to fill out a questionnaire consisting of 16 questions. The questions included in the questionnaire were asked in different forms, such as multiplechoice, open-ended questions, and questions scaled from 1 to 10.
Results: A total of 318 participants were included in the study. The mean age of the participants was 21.3±2.1 years. It was found that 42.1% of the students did not know space medicine. Similarly, 56.3% of the participating students were unaware that this specialty was among the medical fields. 60.7% of participants incorrectly answered the questions about their knowledge of the potentially encountered problems in space. It was found that 43.1% of the participants were unaware of the presence of any space agency; of those who were informed about their presence, only as few as 9.9% responded with the Turkish Space Agency. 6.6% of the participants believed that the Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK) was Turkey’s official space agency.
Conclusion: Medical faculty students have limited knowledge of space medicine, and half of them were not aware of the presence of the aerospace medicine field.

Keywords: student, education, awareness, aerospace medicine; celestial


Şeref Emre Atiş. What Do Medical Students Know About Space Medicine?. Kafkas J Med Sci. 2022; 12(1): 71-76

Sorumlu Yazar: Şeref Emre Atiş, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git