Koroner yavaş akım fenomeni ile P-dalga dispersiyonu ve QT-dispersiyonu arasındaki ilişkilerin belirlenmesi [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2012; 2(2): 49-53 | DOI: 10.5505/kjms.2012.55265  

Koroner yavaş akım fenomeni ile P-dalga dispersiyonu ve QT-dispersiyonu arasındaki ilişkilerin belirlenmesi

Yüksel Kaya1, Ali Kemal Gür2, Edip Gönüllü3, Tolga Sinan Güvenç1, Ahmet Karakurt1, Ahmet Güler1, Yemlihan Ceylan4, Nesim Aladağ5, Mahmut Özdemir5, Lokman Soyoral3, Bahattin Balcı1, Mehmet Özkan1
1Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Kars
2Van Bölge Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kardiyovasküler Cerrahi Kliniği, Van
3Van Bölge Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Anestezi Ve Reanimasyon Kliniği
4Siirt Hayat Hastanesi Kardiyoloji Kliniği
5Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Van

AMAÇ: Koroner yavaș akım (KYA) fenomeni, anjiografide herhangi
bir koroner bulgu olmaksızın opak maddenin distale yavaș geçiși
olarak tanımlanır. Altta yatan mekanizmalar henüz tam olarak anlașılamamıș
olsa da, iskemi ve infarkt gibi hadiselere neden olabilmesi
açısından klinik öneme sahiptir. Bu çalıșmanın amacı koroner
anjiografide saptanan KYA ile yüzey EKG bulgularından P dalga
dispersiyonu ve QTc dispersiyonu arasındaki ilișkiyi belirlemektir.
YÖNTEM: Çalıșmaya koroner anjiografi ișlemi yapılan ve koroner yavaș
akım tespit edilen 50 hasta ve 63 kontrol grubu alındı. Tüm katılımcıların
EKG değerlendirmelerinde en uzun ve en kısa P dalgası ve
QT dalgası değerleri belirlendi ve aralarındaki fark P dispersiyonu ve
QT dispersiyonu olarak kaydedildi. QTc süresinin hesaplanmasında
Bazett formülü kullanıldı.
BULGULAR: Hastaların yaș ortalamaları çalıșma grubunda
47,15±6,17 ve kontrol grubunda ise 47,73±5,23’tü. KYA saptanan
hastalarda P dispersiyonu süresinin istatistiksel olarak anlamlı seviyede
yüksek olduğu saptandı.
SONUÇ: KYA olan hastalarda bozulmuș atrial iletinin EKG belirteci
olan P dispersiyonu süreleri artmaktadır.

Anahtar Kelimeler: koroner anjiografi, reflow olmayan fenomen;elektrokardiyografi; QTc; dispersiyon


Determination of the relationship between the coronary slow flow phenomenon, and the P wave dispersion and QT dispersion

Yüksel Kaya1, Ali Kemal Gür2, Edip Gönüllü3, Tolga Sinan Güvenç1, Ahmet Karakurt1, Ahmet Güler1, Yemlihan Ceylan4, Nesim Aladağ5, Mahmut Özdemir5, Lokman Soyoral3, Bahattin Balcı1, Mehmet Özkan1
1Department Of Cardiology, Kafkas University School Of Medicine, Kars
2Cardiovascular Surgery Clinics, Regional Training And Research Hospital, Van
3Anesthesiology And Reanimation Clinics, Regional Training And Research Hospital, Van
4Cardiology Clinics, Siirt Hayat Hospital, Siirt
5Department Of Cardiology, Yüzüncü Yıl University School Of Medicine, Van

AIM: Coronary slow fl ow (CSF) phenomenon is the slow transmission
of the opaque solution to the distal portion of the coronary artery
in the absence of coronary lesions. Although the mechanisms
responsible for CSF are not completely understood, CSF is an important
clinical entity since it may cause myocardial ischemia and
infarction. The aim of this study is to determine the relationship between
CSF, P wave dispersion and corrected QT (QTc) dispersion.
METHODS: A total of 50 patients with angiographically proven
CSF and 63 controls with normal coronary arteries were included
in the study. The longest and the shortest P waves and QT intervals
were determined in the electrocardiograms. The differences
between the shortest and the longest intervals were defi ned as
dispersion. Bazett formula was used for the calculation of QTc
dispersion.
RESULTS: The mean ages of the patients were 47.50±6.17 in the
study group and 47.73± 5.23 in the control group. The duration of
the P wave dispersion was signifi cantly longer in patients with CSF.
CONCLUSION: The P wave dispersion, a marker of disturbed atrial
conduction seems to be longer in patients with coronary slow fl ow.

Keywords: coronary angiography, no-reflow phenomenon;electrocardiography; QTc; dispersion


Yüksel Kaya, Ali Kemal Gür, Edip Gönüllü, Tolga Sinan Güvenç, Ahmet Karakurt, Ahmet Güler, Yemlihan Ceylan, Nesim Aladağ, Mahmut Özdemir, Lokman Soyoral, Bahattin Balcı, Mehmet Özkan. Determination of the relationship between the coronary slow flow phenomenon, and the P wave dispersion and QT dispersion. Kafkas J Med Sci. 2012; 2(2): 49-53

Sorumlu Yazar: Yüksel Kaya, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git