Platelet Lenfosit Oranı ve Akut Apandisit [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2017; 7(2): 153-157 | DOI: 10.5505/kjms.2017.97759  

Platelet Lenfosit Oranı ve Akut Apandisit

Şahin Kahramanca1, Gülay Özgehan2, Oskay Kaya2, İsmail Emre Gökce3, Tevfik Hadi Küçükpınar2, Hülagü Kargıcı2, Mehmet Fatih Avşar4
1Kars Devlet Hastanesi Genel Cerrahi, Kars
2Dişkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, Ankara
3Ulus Devlet Hastanesi Genel Cerrahi, Ankara
4Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, Ankara

Amaç: Akut apandisit (AA) genel cerrahi pratiğinde sık karşılaşılan bir durumdur. Ancak doğru tanıya ulaşmada bazen zorluklar olabilmektedir. Bu çalışmanın amacı AA tanısında platelet lenfosit oranının (PLO) belirleyiciliğini araştırmaktır.
Materyal ve Metot: Akut apandisit tanısı ile ameliyat edilmiş 569 hastaya ait hastane kayıtları geriye dönük olarak incelendi. Postoperatif histopatolojik inceleme sonuçlarına göre hastalar iki gruba ayrıldı: Akut apandisit grubu (G1) ve normal appendiks grubu (G2). Gruplar arasında demografik analizler ve PLO hesaplamaları karşılaştırıldı.
Bulgular: G1 de 475, G2 de 94 hasta vardı. AA tanısında PLO için sınır değer 136,5 (p=0,036) olarak hesaplandı. Duyarlılık ve seçicilik sırası ile %56,3 ve %55,3 idi. Pozitif prediktif ve negatif prediktif değerler sırası ile %86,2 ve %19,6 olarak bulundu.
Sonuç: AA tanısında ve tedavinin yönlendirilmesinde PLO değerli bir ölçüt olabilir.

Anahtar Kelimeler: akut apandisit, platelet lenfosit oranı


Platelet to Lymphocyte Ratio and Acute Appendicitis

Şahin Kahramanca1, Gülay Özgehan2, Oskay Kaya2, İsmail Emre Gökce3, Tevfik Hadi Küçükpınar2, Hülagü Kargıcı2, Mehmet Fatih Avşar4
1Kars State Hospital General Surgery, Kars, Turkey
2Dışkapı Yıldırım Beyazıt Teaching and Research Hospital General Surgery Clinic, Ankara, Turkey
3Ulus State Hospital, Department of General Surgery, Ankara, Turkey
4Numune Teaching and Research Hospital, Department of General Surgery Clinic, Ankara, Turkey

Aim: Acute appendicitis (AA) is a frequent condition for general surgery practice. However, sometimes there may be difficulties in accurate diagnosis. The aim of this study is to research the predictive value of platelet to lymphocyte ratio (PLR) in diagnosis of AA.
Material and Method: Hospital records were investigated retrospectively for 569 patients who underwent operation for AA diagnosis. According to postoperative histopathological examination of specimens, patients were divided into two groups: acute appendicitis group (G1) and normal appendix group (G2). Demographic analyses and PLR calculations on hospital admission were compared intergroup. Results: There were 475 patients in G1 whereas 94 in G2. The cut-off value of PLR for diagnosis of AA was 136.5 (p=0.036). The sensitivity and specificity were 56.3% and 55.3% respectively. Positive predictive value and negative predictive value were found as 86.2% and 19.6% respectively.
Conclusion: PLR may be a valuable parameter supporting clinical evaluation for diagnosis and management of AA.

Keywords: acute appendicitis, platelet to lymphocyte ratio


Şahin Kahramanca, Gülay Özgehan, Oskay Kaya, İsmail Emre Gökce, Tevfik Hadi Küçükpınar, Hülagü Kargıcı, Mehmet Fatih Avşar. Platelet to Lymphocyte Ratio and Acute Appendicitis. Kafkas J Med Sci. 2017; 7(2): 153-157

Sorumlu Yazar: Şahin Kahramanca, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git