Relationship Between Ischemic Modified Albumin (IMA) and Chronic Hepatitis B [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2020; 10(2): 110-115 | DOI: 10.5505/kjms.2020.29577  

Relationship Between Ischemic Modified Albumin (IMA) and Chronic Hepatitis B

Neslihan Çelik1, Cemile Biçer2, Ayşe Çarlıoğlu3, Onur Çelik4, Salim Neşelioğlu2
1Infectious Diseases, Regional Training and Research Hospital, Erzurum, Turkey
2Biochemistry,Yıldırım Beyazıt University Biochemistry, Ankara, Turkey
3Endocrinology, Regional Training and Research Hospital, Erzurum, Turkey
4Chest Disease, Regional Training and Research Hospital, Erzurum, Turkey

Aim: Ischemic Modified Albumin (IMA) is a molecule that is found to be elevated in liver diseases with liver damage. In our study, the relationship between IMA and chronic hepatitis B (CHB) was investigated.
Material and Method: Patients with CHB who were admitted to the Infectious Diseases polyclinic in between April 2016 and September 2016 and the healthy control group were included in the study. Fifty-three of the patients (24 female, 29 male) with CHB and 51 (21 female, 30 male) were the healthy control group. Blood samples were taken and centrifuged and serums were stored at -80°C. IMA levels were measured by spectrophotometric method. IMA/albumin ratio (IMAR) was calculated.
Results: IMA level was measured as 1.08±0.13 in CHB patients and 0.96±0.11 in control group (r=0.42, p<0.000). And, also, IMAR level was measured as 0.23±0.03 in CHB and 0.20±0.03 in control group (r=0.43, p<0.000). According to the control group, the IMA and IMAR level elevation was statistically very significant in CHB. However, there was no statistically significant difference between IMA and IMAR levels in CHB.
Conclusion: In our study, IMA and IMAR levels were found to be high in patients with CHB. This significant elevation should be investigated in terms of reflecting liver damage in large studies with other noninvasive parameters followed in patients with CHB.

Keywords: ischemic modified albumin, chronic hepatitis B, noninvasive parameter


İskemik Modifiye Albumin (İMA) ile Kronik Hepatit B Arasındaki İlişki

Neslihan Çelik1, Cemile Biçer2, Ayşe Çarlıoğlu3, Onur Çelik4, Salim Neşelioğlu2
1Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü, Erzurum
2Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Ankara
3Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji Bilim Dalı, Erzurum
4Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Bölümü, Erzurum, Türkiye

Amaç: İskemik Modifiye Albumin (İMA) kronik karaciğer hastalıklarında, karaciğerdeki hasarla birlikte yükseldiği saptanan bir moleküldür. Bizim çalışmamızda İMA’nın kronik hepatit B (KHB) ile ilişkisi irdelendi.
Materyal ve Metot: Nisan 2016 – Eylül 2016 tarihleri arasında Enfeksiyon Hastalıkları polikliniğine başvuran KHB hastaları ve sağlıklı kontrol grubu çalışmaya dâhil edildi. Hastaların 53’ü (24 kadın, 29 erkek) KHB ve 51’i (21 kadın, 30 erkek) sağlıklı kontrol grubunu oluşturuyordu. Kanları alınıp santrifüj edildi ve serumlar -80°C derecede saklandı. Bu serumlardan daha sonra, spektrofotometrik yöntemle, İMA düzeyleri ölçüldü. İMA/albumin oranı (İMAR) hesaplandı.
Bulgular: İMA düzeyi KHB hastalarında 1,08±0,13, kontrol grubunda ise ise 0,96±0,11 ölçüldü (r=0,42, p<0,000). İMAR düzeyi ise KHB’de 0,23±0,03 kontrol grubunda 0,20±0,03 olarak ölçüldü (r=0,43, p<0,000). KHB’de kontrol grubuna göre İMA ve İMAR düzeyindeki yükseklik istatistiksel olarak çok anlamlıydı. Ancak KHB’de İMA ve İMAR düzeyleri arasında istatiksel olarak anlamlı fark saptanmadı.
Sonuç: Çalışmamızda serum İMA ve İMAR düzeyleri KHB’li hastalarda yüksek olarak tespit edildi. Bu anlamlı yükseklik KHB’li hastalarda takip edilen diğer noninvazif parametreler ile birlikte yapılacak geniş çalışmalarda karaciğer hasarını yansıtması açısından irdelenmelidir.

Anahtar Kelimeler: iskemik modifiye albumin, kronik hepatit B, noninvaziv parametre


Neslihan Çelik, Cemile Biçer, Ayşe Çarlıoğlu, Onur Çelik, Salim Neşelioğlu. Relationship Between Ischemic Modified Albumin (IMA) and Chronic Hepatitis B. Kafkas J Med Sci. 2020; 10(2): 110-115

Corresponding Author: Neslihan Çelik, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License..


Kafkas University Faculty of Medicine Dean of Kafkas Medical Sciences Journal Editor
Kars, Turkey    

Telephone: +90 474 225 18 04                                     Fax: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Go To Top