Üçüncü Basamak Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Vankomisin Dirençli Enterokok Enfeksiyon/Kolonizasyonu İçin Risk Faktörlerinin Önemi [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2016; 6(2): 76-80 | DOI: 10.5505/kjms.2016.06078  

Üçüncü Basamak Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Vankomisin Dirençli Enterokok Enfeksiyon/Kolonizasyonu İçin Risk Faktörlerinin Önemi

Deniz Erdem1, Dilek Kanyılmaz2, Belgin Akan1, Kevser Dilek Andıç1, Meltem Arzu Yetkin3, Hürrem Bodur3
1Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım 1 Kliniği, Ankara
2Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi, Ankara
3Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara

AMAÇ: Yoğun bakımda yatmakta olan hastalar için Vankomisin Dirençli Enterokok (VRE) enfeksiyonu ve/veya kolonizasyonu ciddi bir problemdir. Bu nedenle çalışmamızda yoğun bakıma yatmış hastalarda VRE enfeksiyon/kolonizasyonu için olası risklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM: Ocak 2012 – Temmuz 2013 yılında yoğun bakım ünitesinde enaz 48 saat yatmış olan hastaların dosyaları retrospektif olarak incelenmiştir. Hastaların dosyalarından demografik bilgileri (yaş, cinsiyet, daha önceki başvuru, yatış, ameliyat öyküsü) diabetus mellitus, koroner arter hastalığı, serebrovasküler hastalık, malignite, alzhemier gibi yandaş hastalıklar, daha önce kullandığı antibiyotikler,hastanın kültür sonuçlarına bakılarak VRE üremesi olup olmadığı ve prognozu gibi bilgiler toplanarak kayıt altına alınmıştır. Bu bilgilerden yararlanılarak Centers for Disease Control and Prevantion (CDC) kriterlerine göre VRE ile hastane enfeksiyonu tanısı konulan veya sadece rektal sürüntü örnekleri incelendiğinde kolonizasyon olarak kabul edilen hastalar enfeksiyon ve/veya/kolonizasyon grubunu oluştururken ve yoğun bakımda yattığı süre içinde hiçbir kültüründe VRE üremesi olmayan hastalarda VRE enfeksiyonu gelişmeyen grup olarak değerlendirmeye alınmıştır. VRE enfeksiyonu gelişmesi için risk faktörü olabilecek parametreler değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Çalışmaya 496 hasta alınmıştır. Hastaların 53’ünde (%10,7) rektal sürüntü örneklerinde VRE üremesi saptanmıştır. Üremelerin hepsi kolonizasyon olarak değerlendirilmiştir. Hastalarda VRE enfeksiyonu ve/veya kolonizasyonu açısından risk faktörleri incelenmiştir. VRE ile enfekte ve/veya kolonize hastalarda uzun yatış, malignite, hemodiyaliz tedavisi ve altta yatan Alzheimer hastalığı varlığı ile antibiyotik (AB) kullanımı risk faktörleri olarak bulunmuştur (p<0.05).
SONUÇ: VRE gelişimini ve yayılımını önlemek için saptanan risk faktörleri göz önünde tutularak önlemler alınmalıdır. Özellikle kolonize hastalar izole edilmeli, hijyen kurallarına tam uyulmalı ve hastalar mümkün olan en kısa sürede yoğun bakımdan taburcu edilmelidirler.

Anahtar Kelimeler: ankomisin dirençli enterekok, yoğun bakım, rektal kolonizasyon


Importance Of The Rısk Factors For Vancomycın Resıstant Enterococcus Infectıon/Colonızatıon Development In Tertıary Intensıve Care Unıts

Deniz Erdem1, Dilek Kanyılmaz2, Belgin Akan1, Kevser Dilek Andıç1, Meltem Arzu Yetkin3, Hürrem Bodur3
1Ankara Numune Education And Research Hospital Department Of Intensive Care Unıt I, Ankara, Turkey
2Ankara Numune Education And Research Hospital Department Of İnfection Control,ankara, Turkey
3Ankara Numune Education And Research Hospital Department Of Infectious Diseases And Clinical Microbiology, Ankara, Turkey

AIM: Vancomycin Resistance Enterococci (VRE) infection and/or colonization is a serious problem in intensive care unit (ICU) patients. For this reason, in our study, we aimed to determine the potential underlying risk factors of VRE infection and/or colonization in ICU patients.
METHODS: The medical files of the patients that were hospitalized at least 48 hours in intensive care units between January 2012 – July 2013 were retrospectively analyzed. Patients’ data on demographic values (age, sex, previous hospitalization, operation history), coexisting diseases (diabetes mellitus, coronary artery disease, malignancy, Alzheimer Disease) prior antibiotic use,the results of rectal swab culture and patient prognosis was collected from the hospital data. Patients were evaluated according to the Centers for Disease Control (CDC). First group was colonisation/ infection group that included the VRE infected and colonized patients according to rectal swab culture results in hospital. The second group was non-infected group that included negative culture results in terms of VRE infection. The risk factors for VRE infection were evaluated.
RESULTS: The prevalence of VRE colonization was %10.7 (53 patients of 496). In VRE colonized patients; prolonged hospitalization, malignancy, hemodialysis, Alzheimer Disease and antibiotic usage were assessed as risk factors.
CONCLUSION: For preventing the spread of VRE, we should take precaution considering the detected risk factors. Especially, the colonized patients should be isolated, hygiene rules must be exactly performed and the patients should be externed from ICUs as earlier as possible.

Keywords: vancomycin resistant enterococcus, intensive care unit, rectal colonization


Deniz Erdem, Dilek Kanyılmaz, Belgin Akan, Kevser Dilek Andıç, Meltem Arzu Yetkin, Hürrem Bodur. Importance Of The Rısk Factors For Vancomycın Resıstant Enterococcus Infectıon/Colonızatıon Development In Tertıary Intensıve Care Unıts. Kafkas J Med Sci. 2016; 6(2): 76-80

Sorumlu Yazar: Deniz Erdem, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git