Çocukluk çağı akut gastroenteritlerinde patojen ayırt edilme oranının tedavi bașarısıyla ilișkisi [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2011; 1(1): 8-12 | DOI: 10.5505/kjms.2011.10820  

Çocukluk çağı akut gastroenteritlerinde patojen ayırt edilme oranının tedavi bașarısıyla ilișkisi

Öznur Küçük1, Ayşe Yeşim Göçmen2, Mehmet Balcı3
1Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hast. Ana Bilim Dalı, Yozgat
2Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı, Yozgat
3Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hast. Ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, Yozgat

AMAÇ: Bu çalıșmanın amacı; ikinci basamak sağlık merkezinde
çocukluk çağı gastroenteritlerine güncel yaklașımı ve sağaltım kalitesini
araștırmaktır.
YÖNTEM: 1 Ocak-1 Ekim 2010 tarihleri arasında gastroenterit tanısı
alan çocuklar yaș, cinsiyet, bașvuru ayı, laboratuvar bulguları, sıvı replasmanı ve hastaneye yatıș parametrelerinin incelenmesi yoluyla
geriye dönük olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Çalıșmada 216 (%58) erkek ve 156 (%42) kız çocuk
yer aldı. Çocukların ortalama yașları 3,7±0,7’iydi (3 ay ile 16 yaș
arası) ve 281 çocuk (%75) 5 yașından küçüktü. En sık bașvuru
mayıs ayında görüldü (%17). Olguların 308’inde (%83) gaita incelemesi
normal, 5’inde (%1) Entamoeba hystolytica ve 59’unda
(%16) lökosit tespit edildi. Gaita kültüründe patojen etken üremedi.
Gaita’da Lateks aglütinasyon testi ile Rotavirus 15 (%4) çocukta
saptandı. Hastaların 65’inde (%17) dehidratasyon saptandı ve sıvı
tedavisi bașlandı. Bunlardan 7’si (%2) hastaneye yatırılarak tedavi
edildi. İshale bağlı çocuk ölümü gözlenmedi. Yatıș süreleri ortalama
4±1 gündü. Hiç bir hastada antibiyotik kullanılmadı.
SONUÇ: İkinci basamak sağlık merkezi koșullarında akut ishalde
sorumlu patojeni ayırt etme oranı çok düșüktür. Buna karșın erken
ve uygun sıvı replasmanı mortaliteyi önlemede yinede çok
bașarılıdır.

Anahtar Kelimeler: Gastroenterit, mikroskobi, sıvı tedavisi, hastaneye yatışlar


The ratio of pathogenic agent isolation in childhood gastroenteritis and its relevance to success in therapy

Öznur Küçük1, Ayşe Yeşim Göçmen2, Mehmet Balcı3
1Child Health Clinic. Department, Bozok University, Yozgat, Turkey
2Department Of Medical Biochemistry, Bozok University, Yozgat, Turkey
3İnfectious Diseases And Clinical Microbiology Department, Bozok University, Yozgat, Turkey

OBJECTIVE: To evaluate the current approach and management
quality of childhood gastroenteritis in a secondary health center
setting.
METHODS: Children diagnosed with gastroenteritis
between January 1st and October 1st of 2010 were evaluated
retrospectively by analysis of the parameters of age, gender,
month of admission, laboratory fi ndings, hydration therapy and
hospitalization.
RESULTS: The study included 216 boys (58%) and 156 girls
(42%). The mean age of the children (n=372) was 3.7 ± 0.7 years
(3 months – 16 years). There were 281 children below 5 years
of age. Hospital admission frequency was highest in May (17%).
Microscopic examinations of the stools were reported as normal,
containing leucocytes and containing Entamoeba histolytica
trophozytes in 308 (83%), 59 (16%) and 5 (1%) of the children,
respectively. Stool cultures did not yield pathogenic microorganisms.
Rotavirus was detected in 15 (4%) samples. Dehydration was
diagnosed in 65 (17 %) children and IV fl uid therapy was initiated.
A total of 7 (2%) children were hospitalized. There was no child
death caused by the diarrhoea. Mean hospital stay was 4±1 days.
Antibiotic treatment was not prescribed in any of the patients.
CONCLUSION: The ratio of isolation of the pathogenic agent of
acute viral diarrhoeas is very low in secondary health center settings.
Despite the fact, early and proper fl uid replacement therapy
is still very effective to prevent mortality.

Keywords: Gastroenteritis, microscopy, fluid therapy, hospital charges


Öznur Küçük, Ayşe Yeşim Göçmen, Mehmet Balcı. The ratio of pathogenic agent isolation in childhood gastroenteritis and its relevance to success in therapy. Kafkas J Med Sci. 2011; 1(1): 8-12

Sorumlu Yazar: Mehmet Balcı, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git