Acil servise başvuran akut inmeli hastaların analizi [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2015; 5(1): 6-12 | DOI: 10.5505/kjms.2015.18189  

Acil servise başvuran akut inmeli hastaların analizi

Gülşen Çığşar1, Neşe Nur User2
1Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı, Kars, Türkiye
2Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Afyokarahisar, Türkiye

AMAÇ
Çalıșmamızın amacı acil servise bașvuran inme hastalarının tanı, tedavi, izlem ve maliyetlerini etkileyen özellikleri incelemektir.

YÖNTEM
Bu retrospektif çalıșmada Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisine çeșitli sebeplerle bașvuran ve sonunda inme tanısı konulan 319 hastanın kayıtları incelendi. Yaș, cinsiyet, sigara ve alkol kullanım alıșkanlıkları, nörolojik muayene bulguları, bașvuru sırasındaki sağlık durumları, bilgisayarlı tomografi bulguları, inme tipleri, prognoz, maliyet, ölüm ve taburculuk oranlarını da içeren demografik ve klinik bulgular incelendi.

BULGULAR
Acil servise bașvuran hastaların %1’inde inme vardı. Cinsiyet dağılımı yaklașık olarak eșitti (%51,9 erkek ve %48,1 kadın). İnme hastalarının çoğunluğu 60 yașın üstündeydi (%63,6). En sık bașvuru yakınması tek yanlı güçsüzlüktü (%31,1) ve hastaların
%14,9’u hastaneye ambulans ile getirilmiști. Hastaların yaklașık yarısı (45,1%) belirtiler oluștuktan sonraki ilk üç saat içinde hastaneye varmıștı ve %84,1’inde Glasgow Koma Skalası (GKS) 14 ile 15 arasındaydı. Ortalama GKS skorları acil servise bașvuran diğer hastalardan düșüktü ve bunların %9,4’ü kaybedildi. Ek olarak, hemorajik inmesi olan hastalarda maliyetler ve ölüm oranı daha yüksekti.

SONUÇ
Hemorajik inmeli hastalarda morbidite, mortalite oranları ve maliyet daha yüksektir. İnme hastalarının, gelișmiș tıbbi donanımı olan ambulanslarla acil servislere olabildiğince hızlı tașınması inmenin felaket sonuçlarını azaltabilir.

Anahtar Kelimeler: ambulanslar, ekonomi, aciller, acil servis, epidemiyoloji, hastane, mortalite, inme


Analyse of acute stroke patients admitted to the emergency department

Gülşen Çığşar1, Neşe Nur User2
1Department Of Emergency Medicine, Kafkas University Medical Faculty, Kars, Turkey
2Department Of Emergency Medicine, Afyon Kocatepe University Medical Faculty, Afyonkarahisar, Turkey

AIM
The aim of our study was to analyze the factors affecting the diagnosis, treatment, follow-up and cost of stroke patients admitted to the emergency department.

METHODS
In this retrospective study we analyzed the records of 319 patients admitted Afyon Kocatepe University Medical School Emergency Department with various causes and finally diagnosed with stroke. Demographic and clinical fi ndings including the age, gender, smoking and drinking habits, neurological examination findings, general health status during admission, computerized tomography findings, stroke types, prognosis, cost, death and hospital discharge rates were studied.

RESULTS
Stroke patients constituted 1%of the patients admitted Emergency Department. The gender distribution was approximately even (51.9% male and 49.1% female). Most of the stroke patients were over 60 years-old (63.6%). Unilateral weakness was the most frequent presenting complaint (31.1%) and 14.9% of the patients were transported with ambulance. Nearly half of the stroke victims (45.1%) arrived hospital within the first three hours of the onset of the symptoms and 84.1% of them had a Glasgow Coma Scale (GCS) between 14 and 15. The average GCS and sPO2 scores were statistically lower than the other patients admitting emergency department and 9.4% of them were lost. In addition, cost and death rate were higher in patients with hemorrhagic stroke.

CONCLUSION
The mortality, morbidity rates and the expenditures are higher in patients with hemorrhagic stroke. Transport of the stroke patients, as early as possible, into the emergency department with ambulances equipped with advanced medical facilities may decrease the catastrophic results of stroke.

Keywords: ambulances, economics, emergencies, emergency service, epidemiology, hospital, mortality, stroke


Gülşen Çığşar, Neşe Nur User. Analyse of acute stroke patients admitted to the emergency department. Kafkas J Med Sci. 2015; 5(1): 6-12

Sorumlu Yazar: Gülşen Çığşar, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git