Daptomisinin rifampisin ve gentamisin ile kombinasyonlarının VRE suşlarına in-vitro etkinliği. [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2016; 6(3): 162-168 | DOI: 10.5505/kjms.2016.29974  

Daptomisinin rifampisin ve gentamisin ile kombinasyonlarının VRE suşlarına in-vitro etkinliği.

Gülseren Aktaş, Şengül Derbentli
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Giriş: Daptomisinin, rifampisin ve gentamisin ile kombinasyonlarının, hem yüksek düzeyde aminoglikozid direnci (HLAR) olan ve hem de HLAR olmayan (non-HLAR) vankomisine dirençli enterokok (VRE) suşlarına karşı etkinliği in-vitro koşullarda araştırılmıştır.
Yöntem: Otuzdokuz VRE suşunun laboratuvar tanısı konvansiyonel yöntemler ile yapılmıştır. HLAR araştırması için 120µg gentamisin ve 300µg streptomisin içeren diskler kullanılarak yapılan difüzyon yöntemi sonucunda; suşların %41’inin (16/39) gentamisin ve streptomisine yüksek düzeyde dirençli (HLAR) ve %59’unun (23/39) ise duyarlı (non-HLAR) olduğu belirlenmiştir. Çalışmada kullanılan tüm antibiyotiklerin minimum inhibitör konsantrasyon (MİK) değerleri, Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI)’ın önerileri doğrultusunda, buyyonda mikrodilüsyon yöntemi ile belirlenmiş, sonuçları aynı standarda göre değerlendirilmiştir. Antibiyotik kombinasyonlarının in-vitro aktivitesi “checkerboard” mikrodilüsyon tekniği kullanılarak saptanmıştır. Çalışmada kullanılan suşlar için, antibiyotiklerin tek başına ve kombinasyon halinde iken elde edilen MİK değerlerine göre fraksiyonel inhibitör konsantrasyon indeks (FİKİ) değerleri hesaplanmıştır. Buna göre FİKİ ≤ 0.5 olarak bulunan sonuçlar sinerjist; FİKİ ˃ 0.5-4 additif/indifferens; ve FİKİ ˃ 4 olarak bulunan sonuçlar ise antagonist etki olarak değerlendirilmiştir.
Bulgular: Suşların tümü (%100) daptomisine duyarlı bulunurken, rifampisine duyarlılık oranı ise %5.1 (2/39) olarak tespit edilmiştir. Daptomisinin, rifampisin ve gentamisin ile kombinasyonları non-HLAR suşlarının sırasıyla %34.8 (8/23) ve %8.7’si (2/23) için sinerjist etkili bulunmasına karşın, suşların çoğunluğu için additif/indifferens etkili saptanmıştır. Daptomisinin rifampisin ile kombinasyonu HLAR suşlarının % 50’si (8/16) için sinerjist etkili bulunurken, daptomisinin gentamisin ile kombinasyonunun, suşların hiçbiri için sinerjist etki sağlamadığı gözlenmiştir. Tüm VRE suşları için daptomisin/rifampisin ve daptomisin/gentamisin kombinasyonlarının FİKİ değerleri sırasıyla 0.155-1.5 ve 0.375-2.0 olarak belirlenmiştir. Her iki antibiyotik kombinasyonunun da, çalışmada denenen VRE suşlarının hiçbiri için antagonist etki göstermediği saptanmıştır.
Sonuç: Çalışmanın sonuçları, hem HLAR ve hem de non-HLAR VRE suşları tarafından oluşturulan ciddi VRE enfeksiyonların tedavisinde daptomisin/rifampisin kombinasyonunun önerilebilir bir alternatif olduğu fikrini vermiştir.

Anahtar Kelimeler: Antimikrobiyal kombinasyonları, vankomisine dirençli enterokoklar, “checkerboard” mikrodilüsyon tekniği.


In-vitro activities of daptomycin in combination with rifampicin and gentamicin against VRE strains.

Gülseren Aktaş, Şengül Derbentli
Istanbul University, Istanbul Faculty Of Medicine, Department Of Medical Microbiology, Istanbul, Turkey.

Introduction: In-vitro activity of daptomycin in combination with rifampicin and gentamicin, was assessed against vancomycin-resistant enterococci (VRE) with both high-level aminoglycoside resistance (HLAR) and non-HLAR.
Method: Identification of 39 VRE was performed using conventional methods. HLAR strains were identified by using disk diffusion method with gentamicin: 120µg and streptomycin: 300µg disks. The rates of HLAR and non-HLAR were established as 41% (16/39) and 59% (23/39), respectively.
Minimum inhibitory concentration (MIC) of all antibiotics used were determined and evaluated using microbrothdilution technique as described by Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI).
In-vitro activities of antibiotic combinations were determined using microbroth “checkerboard” microdilution technique. Fractional inhibitory concentration index (FICI) were calculated relative to MIC values of antibiotics both alone and in combinations. Synergy was defined as a FICI of≤0.5, additive/indifference as a FICI>0.5-4.0 and antagonism as a FICI of>4.0.
Results: All strains were established as daptomycin susceptible (100%) while rifampicin susceptibility rate was found to be 5.1% (2/39) according to MICs. When daptomycin was combined with rifampicin and gentamicin, additive/indifferent effects were observed for the majority of 39 strains, eventhough the synergistic effect defined in non-HLAR were 34.8% and 8.7%, respectively. Although daptomycin combination with rifampicin showed a synergistic effect against 50% of HLAR, no synergism was observed in combination of daptomycin with gentamicin. The combinations of both daptomycin/rifampicin and daptomycin/gentamicin also showed FICI of 0.155-1.5 and 0.375-2 against strains, respectively. There was no antagonism observed in any of the combinations.
Conclusion: The results of the study suggest that combination of daptomycin/rifampicin may be recommended as an alternative in treatment of serious VRE infections caused by both HLAR and non-HLAR.

Keywords: Antibicrobial combinations, vancomycin-resistant-enterococci, “checkerboard” microdilution technique.


Gülseren Aktaş, Şengül Derbentli. In-vitro activities of daptomycin in combination with rifampicin and gentamicin against VRE strains.. Kafkas J Med Sci. 2016; 6(3): 162-168

Sorumlu Yazar: Gülseren Aktaş, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git