Preoperatif Kırmızı Küre Dağılım Genişliği ile Mide Kanseri Ameliyat Sonrası Erken Dönem Ölüm İlişkisi [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2015; 5(3): 105-108 | DOI: 10.5505/kjms.2015.32657  

Preoperatif Kırmızı Küre Dağılım Genişliği ile Mide Kanseri Ameliyat Sonrası Erken Dönem Ölüm İlişkisi

Gülay Özgehan1, Ali Cihat Yıldırım2, İnanç İmamoğlu3, Turgut Anuk4, Hakan Güzel1, İsmail Emre Gökce1, Burak İrem5, Saygı Gülkan6
1Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, Ankara, Türkiye
2Kars Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, Kars, Türkiye
3Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Medikal Onkoloji Kliniği, Ankara, Türkiye
4Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Kars, Türkiye
5Malkara Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, Tekirdağ, Türkiye
6Sosyal Güvenlik Kurumu, Ankara, Türkiye

AMAÇ
Çalışmamızda mide kanserli hastalarda ameliyat öncesi eritrosit dağılım genişliği ölçümünün, postoperatif ilk 30 gündeki erken dönemde mortaliteyi öngörüp göremeyeceğini araştırmayı amaçladık.
YÖNTEM
Ocak 2013 ve Kasım 2014 arasında ameliyat edilen mide kanseri olan hastaların kayıtları retrospektif olarak incelendi. 137 hastadan 116 tanesi çalışma için uygun görüldü ve iki gruba ayrıldılar: Grup 1 ameliyat sonrası ilk ay içinde ölenleri içerirken, Grup 2 sağ kalan hastaları içeriyordu.
Tanımsal değişkenlere ek olarak, tümör özellikleri ve kırmızı küre dağılım genişliği de gruplar arasında karşılaştırıldı. P değerinin anlamlılığı için <0.05 değeri kullanıldı.
BULGULAR
Hastaların ortanca yaşı 64’dü. Erkek/kadın oranı 1,9’du. Tümörler çoğunlukla midenin son üçte birlik bölümündeydi ve çoğunlukla adenokanserdi.
Yüz on altı hastadan 21’i (Grup 1) ilk 30 gün içinde öldüler. Ortalama kırmızı küre dağılım genişliği değeri Grup 1’de anlamlı olarak Grup 2’den daha yüksekti (p=0.002). ROC eğrisi analizi; kırmızı küre dağılım genişliği için 14,75 kesim noktası değerinin mide kanseri için ameliyat sonrası ölümü öngörebilmede sırasıyla %66,7 ve %67,4 duyarlılık ve özgüllüğe sahip olduğunu gösterdi.
SONUÇ
Ameliyat öncesi kırmızı küre dağılım genişliğinin artması, mide kanseri hastalarında ameliyat sonrası ölümü öngörebiliyor gibi görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Eritrosit dağılım genişliği, mide kanseri, mortalite


The Relation Between Preoperative Red Cell Distribution Width and Early Postoperative Mortality in Patients with Gastric Cancer

Gülay Özgehan1, Ali Cihat Yıldırım2, İnanç İmamoğlu3, Turgut Anuk4, Hakan Güzel1, İsmail Emre Gökce1, Burak İrem5, Saygı Gülkan6
1Diskapi Yildirim Beyazit Training And Research Hospital General Surgery Cllinic, Ankara, Turkey
2Kars State Hospital General Surgery Cllinic, Kars, Turkey
3Diskapi Yildirim Beyazit Training And Research Hospital Medical Oncology Cllinic, Ankara, Turkey
4Kafkas University School Of Medicine Department Of General Surgery, Kars, Turkey
5Malkara State Hospital General Surgery Cllinic, Tekirdağ, Turkey
6Social Security Institution, Ankara, Turkey

AIM
In our study we aimed to investigate whether the preoperative red cell distribution width measurement can predict the early postoperative mortality within the first 30 days in patients with gastric cancer.
METHODS
The records of gastric cancer patients operated between January 2013 and November 2014 were retrospectively analyzed. Of the 137 operations, 116 were eligible for the study and allocated into two groups; Group 1 included the patients died within the first month after operation and Group 2 included the survived patients.
Besides the demographics, tumor characteristics and red cell distribution width were compared between groups. P<0.05 was set as the significance level.
RESULTS
The median age of the patients was 64. Male/female ratio was 1.9. The tumors were commonly localized at the distal one third of the stomach and most of them were adenocarcinoma.
Of the 116 patients, 21 died (Group 1) within the first 30 days of postoperative period. Mean red cell distribution width value in Group 1 was significantly higher than in Group 2 (p: 0.002). ROC curve analysis revealed that the cut-off value of 14.75 for red cell distribution width has a sensitivity and specificity of 66.7% and 67.4%, respectively, to predict the early postoperative mortality in gastric cancer patients.
CONLUSION
It seems that the rise in preoperative red cell distribution width can predict the early postoperative mortality in patients diagnosed with gastric cancer.

Keywords: Red cell distribution width, gastric cancer, mortality


Gülay Özgehan, Ali Cihat Yıldırım, İnanç İmamoğlu, Turgut Anuk, Hakan Güzel, İsmail Emre Gökce, Burak İrem, Saygı Gülkan. The Relation Between Preoperative Red Cell Distribution Width and Early Postoperative Mortality in Patients with Gastric Cancer. Kafkas J Med Sci. 2015; 5(3): 105-108

Sorumlu Yazar: Gülay Özgehan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git