Erişkin hastalarda ışıklı entübasyon stilesi, Storz DCI videolaringoskop ve Macintosh laringoskopun karşılaştırılması [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2016; 6(1): 8-13 | DOI: 10.5505/kjms.2016.38981  

Erişkin hastalarda ışıklı entübasyon stilesi, Storz DCI videolaringoskop ve Macintosh laringoskopun karşılaştırılması

Hatice Bahadır, Hediye Ayla Tür, Cengiz Kaya, Ersin Köksal, Yasemin Burcu Üstün, Elif Bengi Şener, Ahmet Dilek
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ana Bilim, Samsun

Amaç: Erişkin hastalarda, lighted intubation stylet, Storz DCI videolaringoskop ve Machintosh laringoskop arasında endotrakeal entübasyon (ETI) süresi, entübasyon için girişim sayısı, entübasyon-ekstübasyon ilişkili komplikasyonlar, hemodinamik bulguların karşılaştırılması.
Yöntem: Çalışmaya, yaşları 18–65 arasında değişen, American Society of Anesthesiologists skoru I-II, Mallampati skoru I-II, elektif cerrahi uygulanacak 60 hasta dahil edildi. Hastalar rastgele üç gruba ayrıldı; Grup I: LIS ile ETI, Grup V: Storz DCI video laringoskop ile ETI, Grup L: Machintosh laringoskop ile ETI yapılan grup. ETI her çalışma grubu için en az 15 başarılı deneme yapan uygulayıcı tarafından yapıldı. Grupların kalp atım hızı (KAH), ortalama arter basıncı (OAB), periferik oksijen satürasyonu (SpO2), indüksiyondan önce, indüksiyondan sonra, ETI’dan hemen sonra, ETI’dan sonraki 1., 2., 3., 4. ve 5. dakikalarda kaydedildi. ETCO2 ise ETI’dan hemen sonra, ETI’dan sonraki 1., 2., 3., 4. ve 5. dakikalarda kaydedildi. Ayrıca ETI’nin kaçıncı denemede gerçekleştiği, ETI esnasında oluşan komplikasyonlar ve ETI süresi de tespit edildi. Ekstübasyon sonrası komplikasyonlar ise ekstübasyondan hemen sonra, 2. saatte ve 6. saatte kaydedildi.
Bulgular: Gruplar arasında demografik özellikler, ETI süreleri, KAH, OAB, ETCO2 ve SpO2 açısından farklılık saptanmamıştır. Ekstübasyon sonrası komplikasyonlara bakıldığında ise ekstübasyondan hemen sonraki komplikasyonlar (stridor, öksürük) Grup L’de iki (%10) hastada görülürken diğer gruplarda görülmedi (p=0.362). Boğaz ağrısı ise Grup I’da 2 (%10), Grup V’de 1 (%5), Grup L’de 2 (%10) hastada görüldü (p=0.804). Ekstübasyon sonrası 2. saatte boğaz ağrısı komplikasyonu Grup I ve L’de birer (%5) hastada görüldü (p=0.596).
Sonuç: Çalışmamızda, LIS, Storz-DCI Videolaringoskop ve Machintosh laringoskop karşılaştırıldığında hemodinamik parametreler, ETI deneme sayısı, ETI süresi ve komplikasyonlar açısından fark yoktu.

Anahtar Kelimeler: Işıklı entübasyon stilesi, Storz DCI videolaringoskop, Macintosh laringoskop, Entübasyon.


Comparative evaluation of the lighted intubation stylet, Storz DCI videolaryngoscope, and Macintosh laryngoscope in adult patients

Hatice Bahadır, Hediye Ayla Tür, Cengiz Kaya, Ersin Köksal, Yasemin Burcu Üstün, Elif Bengi Şener, Ahmet Dilek
Department Of Anesthesiology, Ondokuz Mayis University, Samsun, Turkey

Aim: To compare a lighted intubation stylet (LIS), Storz DCI videolaryngoscope, and Macintosh laryngoscope regarding endotracheal intubation (ETI) times, the number of intubation attempts required, hemodynamic findings, and complications related to intubation-extubation.
Methods: A total of 60 patients age 18-65 with American Society of Anesthesiologists score I-II and Mallampati score I-II, who were scheduled for elective surgery, were randomized into 3 groups: Group I, on which ETI was performed using the LIS; Group V, on which ETI was performed using the Storz DCI videolaryngoscope; and Group L, on which ETI was performed using the Macintosh laryngoscope. For each study group, ETI was applied by an operator who had previously performed at least 15 successful endotracheal intubations. Heart rates (HRs), mean arterial pressure (MAP), and peripheral oxygen saturation (SpO2) were recorded before and after induction, immediately, and 1, 2, 3, 4, and 5 minutes after ETI. However, ETCO2 was recorded immediately, and 1, 2, 3, 4, and 5 minutes after ETI. In addition, the number of attempts required to achieve ETI, ETI-related complications, and ETI times were noted. Potential complications were recorded immediately, and also 2 and 6 hours after extubation.
Results: The demographic characteristics of the patients, ETI times, HR, MAP, ETCO2, and SpO2 did not differ between groups. Immediately after extubation, complications (stridor, coughing) were seen in 2 (10%) patients in Group L; however, they weren’t observed in other groups (p=0.362). Sore throat was seen in Groups I (n=2; 10%), V (n=1; 5) and L (n02; 10 %) (p=0.804). Two hours after extubation, sore throat was observed in one (5%) patient in both Group I and L (p=0.596).
Conclusion: There wasn’t difference between the LIS, Storz-DCI videolaryngoscope and Macintosh laryngoscope with respect to hemodynamic parameters, the number of ETI trials, ETI times, and related complications.

Keywords: Lighted intubation stylet, Storz DCI videolaryngoscope, Macintosh laryngoscope, Intubation


Hatice Bahadır, Hediye Ayla Tür, Cengiz Kaya, Ersin Köksal, Yasemin Burcu Üstün, Elif Bengi Şener, Ahmet Dilek. Comparative evaluation of the lighted intubation stylet, Storz DCI videolaryngoscope, and Macintosh laryngoscope in adult patients. Kafkas J Med Sci. 2016; 6(1): 8-13

Sorumlu Yazar: Cengiz Kaya, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git