Kronik Hastalığı Olan Bireylerde Sağlık Okuryazarlık ve Sağlık Algısının Değerlendirilmesi [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2024; 14(1): 31-36 | DOI: 10.5505/kjms.2024.48742  

Kronik Hastalığı Olan Bireylerde Sağlık Okuryazarlık ve Sağlık Algısının Değerlendirilmesi

Hilal Kale Aktaş1, Recep Aktaş1, Okcan Basat2
1Gediz İlçe Sağlık Müdürlüğü, Kütahya, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gaziosmanpaşa Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği, İstanbul, Türkiye

Amaç: Sağlık okuryazarlığı, tedaviye uyumda önemli bir unsurdur ve hastalık yönetimi sürecini önemli ölçüde etkilemektedir. Bu çalışma, kronik hastalığı olan bireylerin sağlık okuryazarlığı ve algı düzeylerini değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
Materyal ve Metot: Çalışma tek merkezli kesitsel bir çalışmadır. Çalışmanın evrenini Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Polikliniğine başvuran hastalar oluşturmuştur. Çalışmada 360 hastadan elde edilen veriler analiz edilmiş, sosyo-demografik bilgileri ve sağlık durumları bir anket kullanılarak incelenmiştir. Anket yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak hazırlanmıştır. Katılımcıların sağlık okuryazarlığı düzeyleri sağlık okuryazarlığı anketi ile değerlendirilmiş ve sağlık algıları sağlık algısı anketi ile belirlenmiştir.
Bulgular: Çalışmaya katılan 360 kişinin %56,9’u kadındır. Ortalama sağlık algısı puanı 47,13±15,47’dir ve ortalama sağlık okuryazarlığı puanı 102,19±15,98’dir. Bireylerin sağlık okuryazarlığı düzeyleri ile sağlıklarını önemseme düzeyleri arasında pozitif bir ilişki bulunmuştur. Çalışmada sağlık okuryazarlığı yüksek olan bireylerin tıbbi bilgiye ulaşma ve anlama konusunda zorluk yaşamadıkları, sağlık hizmetlerini zamanında ve etkili bir şekilde kullanabildikleri saptanmıştır (sırasıyla p1<0,001, p2: 0,005).
Sonuç: Bu araştırma, kendi sağlıklarını yöneten bireylerin sağlık okuryazarlığı düzeyi ile sağlık bilgilerini anlama düzeyi arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur. Sağlık okuryazarlığı düzeyi yaş, gelir düzeyi ve eğitim durumu gibi faktörler tarafından belirlenmektedir.

Anahtar Kelimeler: sağlık okuryazarlığı, kronik hastalık, aile hekimliği


Evaluation of Health Literacy and Health Perception in Individuals with Chronic Diseases

Hilal Kale Aktaş1, Recep Aktaş1, Okcan Basat2
1Gediz District Health Directorate, Kutahya, Türkiye
2Department of Family Medicine, Gaziosmanpasa Training and Research Hospital, University of Health Sciences, Istanbul, Türkiye

Aim: Health literacy is essential for treatment adherence and significantly affects disease management. This study aims to assess the health literacy and perception levels of individuals with chronic diseases.
Material and Method: The study was a single-centered crosssectional study. The study population included patients who applied to the Family Medicine Outpatient Clinic in The Training and Research Hospital. The study analyzed data from 360 patients, examining their socio-demographic information and health status using a questionnaire. The questionnaire was prepared using a face-to-face method. The participants’ health literacy levels were assessed using a health literacy questionnaire, and their health perceptions were determined using a health perception questionnaire.
Results: Out of the 360 participants in the study, 56.9% were women. The mean health perception score was 47.13±15.47, and the mean health literacy score was 102.19±15.98. A positive correlation was found between individuals’ health literacy levels and their level of care for their health. The study observed that individuals with high health literacy did not struggle to access and comprehend medical information. They could use health services promptly and effectively (p1<0.001, p2: 0.005; respectively).
Conclusion: Research has demonstrated a positive and significant correlation between health literacy and understanding of health information among individuals who manage their health. The level of health literacy is determined by factors such as age, income level, and educational status.

Keywords: health literacy, chronic disease, family practice


Hilal Kale Aktaş, Recep Aktaş, Okcan Basat. Evaluation of Health Literacy and Health Perception in Individuals with Chronic Diseases. Kafkas J Med Sci. 2024; 14(1): 31-36

Sorumlu Yazar: Hilal Kale Aktaş, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git