Rize İli Akciğer Kanserli Hastaların Epidemiyolojik Ve Klinik Özellikleri [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2015; 5(3): 100-104 | DOI: 10.5505/kjms.2015.59455  

Rize İli Akciğer Kanserli Hastaların Epidemiyolojik Ve Klinik Özellikleri

Yasin Sayıcı1, Fatih Demircioğlu2, Fatih Göksel3, Savaş Karyağar4, Aziz Gümüş5
1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, Rize
2İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi Kliniği, İstanbul
3Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği, Ankara
4Kanuni Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nükleer Tıp Merkezi, Trabzon
5Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Anabilm Dalı, Rize

Giriş: Akciğer kanserini etkileyen birçok faktör vardır ve bunların belirlenebilmesi geleceğe yönelik akciğer kanseri yönetimine katkı sağlayacaktır. Bu doğrultuda hastanemize başvuran akciğer kanseri hastalarının epidemiyolojik ve klinik özellikleri incelenmiştir.
Yöntem: Çalışmada 06.07.2011-16.03.2013 tarihleri arasında Rize RTE Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi onkoloji polikliniğimizde tedavi uygulanan 87 akciğer kanserli hastada tanı anındaki yaş, cinsiyet, sigara içim öyküsü, performans durumları, tanı yöntemi, histopatolojik tanıları, hastalığın evresi, kan tetkiklerinde lökosit, trombosit, lenfosit, laktat dehidrogenaz, protein ve albumin değerleri, uygulanan kemoterapi ajanlarından elde edilen yanıtlar, metastaz-nüks varlığı verileri retrospektif olarak incelenmiştir.
Bulgular: Hastaların %95,4’ü erkek, %4,6’sı kadındı. Hastaların yaş ortalamaları 61,49’du. Seksen hasta sigara kullanırken, 7 hasta sigara kullanıcısı değildi. Tanı amacıyla en sık bronkoskopik biyopsi (%48,3), sonra transtorasik iğne biyopsisi (%23) kullanıldı. Histopatolojik değerlendirmede %24,1 küçük hücreli akciğer kanseri, %75,9 küçük hücre dışı akciğer kanseri saptandı. Küçük hücre dışı akciğer kanserlerin %56,1’i skuamoz hücreli akciğer kanseriydi. Tüm akciğer kanserli hastaların 17’si Evre I-II, 70’i Evre III-IV’dü. Evre III-IV hastalarda istatistiksel olarak anlamlı performans düşüklüğü saptandı (p=0.012). Evre IV hastalarda laktat dehidrogenaz düzeyi, evre I-II’lere göre anlamlı düzeyde yüksek (p=0.017) saptandı. Metastatik hastaların %37,5’i küçük hücreli akciğer kanseri, %31,3’ü skuamoz hücreli kanser, %20,8’i adenokanser tanılıydı.
Sonuç: Bölge akciğer kanseri hastaları verilerimiz genel olarak ulusal ve uluslararası kaynaklarla uyumludur.

Anahtar Kelimeler: Akciğer kanseri, epidemiyoloji, evre.


Epidemiological And Clinical Characteristics Of Lung Cancer Patients at the City of Rize

Yasin Sayıcı1, Fatih Demircioğlu2, Fatih Göksel3, Savaş Karyağar4, Aziz Gümüş5
1Recep Tayyip Erdogan University Education And Research Hospital, Department Of Medical Oncology, Rize, Turkey
2Istanbul Kartal Dr. Lutfi Kırdar Education And Research Hospital, Department Of Radiation Oncology, Istanbul, Turkey
3Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Oncology Education And Research Hospital, Department Of Radiation Oncology, Ankara, Turkey
4Kanuni Education And Research Hospital, Center Of Nuclear Medicine, Trabzon, Turkey
5Recep Tayyip Erdogan University Education And Research Hospital, Department Of Chest Disease, Rize, Turkey

AIM: There are many factors affecting lung cancer and their determination will contribute to the successful management of lung cancer in the future. In this regard, epidemiological and clinical characteristics of lung cancer patients admitted to our hospital are analyzed.
Methods: The data of 87 lung cancer patients who admitted to our oncology clinic at Rize RTE University Training and Research Hospital between 06.07.2011 and 16.03.2013 were evaluated, retrospectively. Age at diagnosis, gender, smoking history, performance status, diagnostic methods, histopathologic diagnosis, tumor stage and blood tests with regard to white blood cell, platelet and lymphocyte counts, lactate dehydrogenase, protein and albumin values were all searched. Response to chemotherapeutic agents used and the presence of metastasis-recurrence for each patient were also checked.
Results: 95.4% and 4.6% of patients were men and women, respectively. Mean age was 61.49. Eighty patients had smoking history while seven did not. Bronchoscopic biopsy (48.3%) and transthoracic needle biopsy (23%) were the most common diagnostic methods. Small cell lung cancer and non-small cell lung cancer in 24.1% and 75.9% of the patients, respectively, were identified on histopathologic evaluation. 56.1% of non-small cell lung cancer was squamous cell carcinoma. Seventeen of the tumors were grade I-II and 70 were grade III-IV. Significant decrease in performance status was detected in patients having grade III-IV tumors (p=0.012). Lactate dehydrogenase level was significantly higher in patients with grade IV than those with grade I-II tumors (p=0.017). Histopathological diagnosis was small cell lung cancer, squamous cell carcinoma and adenocarcinoma in 37.5%, 31.3% and 20.8% of the patients having metastatic tumors, respectively.
Conclusion: Our data was compatible with general national and international sources.

Keywords: Lung cancer, epidemiology, stage


Yasin Sayıcı, Fatih Demircioğlu, Fatih Göksel, Savaş Karyağar, Aziz Gümüş. Epidemiological And Clinical Characteristics Of Lung Cancer Patients at the City of Rize. Kafkas J Med Sci. 2015; 5(3): 100-104

Sorumlu Yazar: Fatih Demircioğlu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git