Sıçanlarda ATP-Bağımlı Potasyum Kanal Agonist ve Antagonistlerinin Penisilin ile oluşturulmuş Epilepsi Üzerine Etkileri [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2016; 6(1): 38-45 | DOI: 10.5505/kjms.2016.63644  

Sıçanlarda ATP-Bağımlı Potasyum Kanal Agonist ve Antagonistlerinin Penisilin ile oluşturulmuş Epilepsi Üzerine Etkileri

Yıldız Acar1, Recep Özmerdivenli1, Şerif Demir1, Ersin Beyazçiçek1, Seyit Ankaralı1, Özge Beyazçiçek1, Handan Ankaralı2
1Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Düzce
2Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Düzce

GİRİŞ ve AMAÇ: Epileptik nöbetler, beyindeki uyarıcı ve duraklatıcı sistemler arasındaki dengenin, uyarıcı sistemlerin aktivitelerinin artışı yönünde bozulması sonucunda meydana gelir. İn vitro ve in vivo çalışmalarında, birçok K+ kanal açıcılarının antiepileptik etkisi gösterilmiştir. Bu çalışmada, çeşitli deneysel epilepsi modellerinde etkisi araştırılan KATP kanal agonist (pinasidil) ve antogonistlerinin (glibenklamid) penisilinle oluşturulan deneysel epilepsi modeli üzerindeki akut etkisi araştırıldı
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmada 200-250 gr ağırlığında 32 adet erkek Wistar-Albino sıçan kullanıldı. Deney hayvanları, kontrol, DMSO (dimetil sülfoksit), pinasidil ve glibenklamid olarak dört gruba ayrıldı. Sıçanlar 1,25 gr/kg üretan dozunun intraperitoneal olarak uygulanmasıyla anestezi altına alındı. Sıçanlar anestezi altına alındıktan sonra sol korteks açıldı ve somatomotor alana elektrotlar yerleştirildi. Epileptiform aktivite intrakortikal (i.c.) penisilin (500 IU, 2,5 μl) uygulanmasıyla oluşturuldu. Penisilin uygulamasının 30. dakikasında tüm maddeler (salin, DMSO, pinasidil ve glibenklamid) intraperitoneal 15 (i.p.) olarak uygulandı. Kayıtlardan elde edilen elektrokortikografik (ECoG) veriler yazılım programı ile analiz edildi. Epileptiform aktivitenin diken dalga sıklığı ve diken dalga genliği istatistiksel olarak analiz edildi.
BULGULAR: Penisilin ile oluşturulan deneysel epilepsi modelinde pinasidilin diken dalga sıklığını azalttığı (p<0,05), fakat diken dalga genliği üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı görüldü (p>0,05). Benzer şekilde KATP kanal kapatıcısı olan glibenklamidin ise hem diken dalga sıklığı hem diken dalga genliği üzerine anlamlı bir etkisinin olmadığını bulundu (p>0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Yapılan çalışmada pinasidil uygulamasının sıçanlarda penisilinle oluşturulmuş deneysel epilepsi modeli üzerinde antiepileptik etkiye sahip olduğu gösterildi. Pinasidil gelecekte potansiyel bir antiepileptik ilaç olabilir.

Anahtar Kelimeler: Epilepsi, Pinasidil, Glibenklamid, KATP Kanalları, Penisilin


Agonist and Antagonist Effects of ATP-Dependent Potassium Channel on Penicillin Induced Epilepsy in Rats

Yıldız Acar1, Recep Özmerdivenli1, Şerif Demir1, Ersin Beyazçiçek1, Seyit Ankaralı1, Özge Beyazçiçek1, Handan Ankaralı2
1Duzce University School Of Medicine, Department Of Physiology, Duzce, Turkey
2Duzce University School Of Medicine, Department Of Biostatistics, Duzce, Turkey

INTRODUCTION: OBJECTIVE: Epileptic seizures occur when the balance between stimulating and inhibiting systems in the brain tends to deterioration in the direction of stimulating systems dominancy. Antiepileptic effect of potassium (K) channel openers has been shown in in vitro and in vivo studies. The purpose of this study is to investigate K ATP channel agonist (pinacidil) and antagonists (glibenclamide) acute effects on experimental epilepsy models.
METHODS: In this study 32 adult male Wistar rats weighing 200-250 g were used, and these rats were divided into 4 groups as control (saline), glibenclamide, pinacidil and DMSO (dimethyl sulfoxide). All rats were anesthetized with the dose of 1.25 g/kg urethane, and it was administered to the rats intraperitoneally. After rats were anesthetized, the left part of the cortex was opened and the electrodes were placed on somatomotor area. Epileptiform activity was induced by intracortical (ic) administration of penicillin (500 IU, 2.5 μl). At the 30th minutes of penicillin application, all substances (saline, DMSO, pinacidil and glibenclamide) was injected intraperitoneally (i.p). Obtained electrocorticographic (ECoG) data from recordings were analyzed by software. Spike-wave frequency and spike-wave amplitude of epileptiform activity were analyzed statistically.
RESULTS: Results of the study was showed that pinacidil decreases spike-wave frequency in epilepsy model which induced by penicillin (p<0.05), however it does not have any significant effect on spike-wave amplitude of epileptiform activity (p>0.05). Similarly, glibenclamide which is a blocker of KATP channel does not have any significant effect on both spike-wave frequency and spike-wave amplitude of epileptiform activity (p>0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: CONCLUSION: The results of the present study showed that administration of pinacidil has antiepileptic effect in penicillin induced epilepsy model in rats. Pinacidil may be a potential antiepileptogenic drug in future.

Keywords: Epilepsy, Pinacidil, Glibenclamide, KATP Channels, Penicillin


Yıldız Acar, Recep Özmerdivenli, Şerif Demir, Ersin Beyazçiçek, Seyit Ankaralı, Özge Beyazçiçek, Handan Ankaralı. Agonist and Antagonist Effects of ATP-Dependent Potassium Channel on Penicillin Induced Epilepsy in Rats. Kafkas J Med Sci. 2016; 6(1): 38-45

Sorumlu Yazar: Recep Özmerdivenli, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git