Total Diz Artroplastisi Sonrası Hasta Memnuniyetini Etkileyen Preoperatif ve Postoperatif Faktörler [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2017; 7(2): 139-143 | DOI: 10.5505/kjms.2017.68726  

Total Diz Artroplastisi Sonrası Hasta Memnuniyetini Etkileyen Preoperatif ve Postoperatif Faktörler

Pınar Küçük Eroğlu1, Yeşim Garip2, Şahap Cenk Altun3
1Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Meslek Hastalıkları Hastanesi, Ankara
2Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara
3Ortopedi Kliniği, Meslek Hastalıkları Hastanesi, Ankara

Amaç: Bu çalışmada total diz artroplastisinden (TDA) 12 hafta sonra hasta memnuniyetinin değerlendirilmesi ve TDA sonrası kısa dönem hasta memnuniyetini etkileyen preoperatif ve postoperatif faktörlerin saptanması amaçlanmıştır.
Materyal ve Metot: Primer TDA yapılan 40 hasta çalışmaya alındı. Hastalar Western Ontario ve Mc Masters Üniversiteleri Osteoartrit İndeksi, Kısa Form-36 (SF36), Görsel Analog Skala (Visual Analog Scale, VAS)-ağrı, 50 metre yürüme testi ile ameliyat öncesi ve TDA’dan 12 hafta sonra değerlendirildi. Pre ve postoperatif diz fleksiyon ve ekstansiyon eklem hareket açıklıkları (EHA) kaydedildi. Postoperatif hasta memnuniyeti değerlendirildi.
Bulgular: Preoperatif dönemde gruplar arasında memnun ve memnun olmayan hastalar arasında yaş, VAS-ağrı, SF36 alt skorları, aktif ve pasif EHA’lar açısından fark yoktu (p>0,05). Postoperatif dönemde memnun hasta grubunda VAS-ağrı ve SF36 genel sağlık ve fiziksel-emosyonel rol alt skorları düşük, pasif diz fleksiyonu ise yüksekti (p<0,05). Klinik parametreler arasında sadece postoperatif VAS-ağrının hasta memnuniyeti üzerine belirgin negatif etkisi vardı (p<0,05). Yaş, cinsiyet, pre ve postoperatif aktif fleksiyon ve ekstansiyon EHA’ları, preoperatif VAS-ağrı, WOMAC ve 50 metre yürüme süresinin hasta memnuniyeti üzerine etkisi yoktu (p>0,05). Sonuç: Preoperatif ağrı, disabilite ve yaşam kalitesinin postoperatif kısa dönem hasta memnuniyeti üzerine etkisi yoktu. Postoperatif dönemdeki ağrı şiddeti, diz fleksiyon EHA derecesi ve yaşam kalitesinde bozulmanın hasta memnuniyeti üzerine belirgin negatif etkisi mevcuttu. TDA sonrası memnuniyetsizlikle ilişkili faktörlerin geniş ölçüde netleştirilmesi için daha çok hasta içeren çalışmalara gereksinim vardır.

Anahtar Kelimeler: artroplasti, memnuniyet, yaşam kalitesi


Preoperative and Postoperative Factors Affecting Patient Satisfaction After Total Knee Arthroplasty

Pınar Küçük Eroğlu1, Yeşim Garip2, Şahap Cenk Altun3
1Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Occupational Diseases State Hospital, Ankara, Turkey
2Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Numune Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
3Department of Orthopedics, Occupational Diseases State Hospital, Ankara, Turkey

Aim: Our study aimed to evaluate patient satisfaction 12 weeks after total knee arthroplasty (TKA) and determine preoperative and postoperative factors which influence short term patient satisfaction following TKA.
Material and Method: Patients who underwent 40 primary TKAs were included. Patients were assessed by using Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index (WOMAC), Short Form-36 (SF36), Visual Analog Scale (VAS)-pain, 50-meter walking test preoperatively and 12 weeks after TKA. The duration of walking was measured while the patients walked 50 m. Both pre and postoperative flexion and extension range of motion (ROM) of the knee were recorded. Postoperatively patient satisfaction was evaluated.
Results: Preoperatively, there was no difference between satisfied and dissatisfied patients in terms of age, VAS-pain, SF36 sub scores, WOMAC sub scores, active and passive flexion and extension ROMs (p>0.05). Postoperatively, VAS-pain and SF36 general health and physical-emotional sub scores were lower and passive knee flexion was higher in satisfied patient group (p<0.05). Among clinical parameters, only postoperative VASpain had a significant negative impact on patient satisfaction (p<0.05). Other parameters including age, gender, pre and postoperative active flexion and extension ROMs, preoperative VASpain, WOMAC and 50-metre walking duration had no impact on patient satisfaction (p>0.05).
Conclusion: Preoperative pain, disability and quality of life had no effect on postoperative short term patient satisfaction. Postoperative pain severity, knee flexion ROM degree and deterioration in quality of life had significant negative impact on postoperative patient satisfaction. Larger studies are necessary to further clarify the factors associated with dissatisfaction following TKA.

Keywords: arthroplasty, satisfaction, quality of life


Pınar Küçük Eroğlu, Yeşim Garip, Şahap Cenk Altun. Preoperative and Postoperative Factors Affecting Patient Satisfaction After Total Knee Arthroplasty. Kafkas J Med Sci. 2017; 7(2): 139-143

Sorumlu Yazar: Yeşim Garip, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git