Distal üreter taşlarının tedavisinde üreterorenoskopik litotripsi veya vücut dışı şok dalga litotripsisinin karşılaştırılması [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2015; 5(1): 1-5 | DOI: 10.5505/kjms.2015.72792  

Distal üreter taşlarının tedavisinde üreterorenoskopik litotripsi veya vücut dışı şok dalga litotripsisinin karşılaştırılması

Kürşat Çeçen1, Emrah Coğuplugil2, Aslan Demir1, Mert Ali Karadağ1, Ramazan Kocaaslan1
1Kafkas Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Kars
2Tatvan Asker Hastanesi, Üroloji Kliniği, Bitlis

AMAÇ
Distal üreter tașlarının tedavisinde; üreterorenoskopik litotripsi (ÜRS) ve vücut dıșı șok dalga litotripsinin (ESWL) etkinliklerini karșılaștırması amaçlandı.

YÖNTEM
Tek distal üreter tașı olan hastaların dosyaları geriye dönük incelendi. Hastalar uygulanan tedavi seçeneklerine göre ESWL ve ÜRS gruplarına ayrıldı. Gruplar; tedavi bașarısı ve komplikasyon oranları açısından karșılaștırıldı.

BULGULAR
ESWL ve ÜRS gruplarında sırasıyla 112 ve 108 hasta yer aldı. Yaș, taș boyutu ve cinsiyet değișkenleri gruplar arasında farklılık göstermedi. Ortalama taș boyutu 10,8 mm’di. Operasyon sonrası tașsız hasta oranı, ÜRS grubunda %89,8 ve ESWL grubunda
%59,8’di. Gruplar arası fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0,05).
ÜRS grubunda üreter perforasyonu, idrar yolları enfeksiyonu ve ateș sırasıyla hastaların %3,24, %6,4 ve %9,2’sinde görüldü. ESWL grubunda idrar yolları enfeksiyonu ve ateș sırasıyla %4,4 ve %7,9 oranında tespit edildi. Ancak, komplikasyon oranı iki grup arasında
anlamlı olarak farklılık göstermedi. ESWL hastalarında ișlem ortalama 2,8 defa tekrarlandı, ancak hiç birinde double-J kateterine ihtiyaç olmadı. Buna karșın, ÜRS grubunda 28 hastada double-J kateteri takılması gerekti.

SONUÇ
ESWL, distal üreter tașlarının sağaltımında güvenilir ve ayaktan uygulanabilir bir ișlem olsa da, ÜRS daha etkin bir yöntemdir. ÜRS’nin invaziv olması dezavantajıdır.

Anahtar Kelimeler: vücut dışı şok dalga litotripsi, böbrek taşı, litotripsi, üreter


Comparison of ureterorenoscopic lithotripsy and extracorporeal shock wave lithotripsy in the management of distal ureteral stones

Kürşat Çeçen1, Emrah Coğuplugil2, Aslan Demir1, Mert Ali Karadağ1, Ramazan Kocaaslan1
1Department Of Urology, Kafkas University Medical Faculty, Kars, Turkey
2Department Of Urology, Tatvan Military Hospital, Bitlis, Turkey

AIM
To compare the effi ciency of ureterorenoscopic lithotripsy (URS) and extracorporeal shock wave lithotripsy (ESWL) in the treatment of distal ureteral stones.

METHODS
The data of all patients with a single distal ureter stone were investigated, retrospectively. The patients were divided into two groups according to the management options as ESWL and URS. The success and complication rates of the groups were compared.

RESULTS
There were 112 and 108 patients in ESWL and URS groups, respectively. Patients’ age, stone size and gender were similar in both groups. The average stone size was 10.8 mm. Postoperative success rate defined as the removal of all the stones was higher in URS group (89.8%) than ESWL group (59.8%), and the difference was significant (p<0.05).
In URS group, ureteral perforation, urinary tract infection, and postoperative
fever were encountered in 3.24%, 6.4% and 9.2% of the patients, respectively. Urinary tract infection and fever were noted in 4.4% and 7.9% of patients in ESWL group. However, the complication rates did not differ signifi cantly between groups. The procedure had to be repeated 2.8 times in ESWL group and none of the patients in ESWL needed a double-J stent. In contrary, 28 patients in the URS group required the insertion of a double-J stent.

CONCLUSION
Although ESWL is a non-invasive and reliable outpatient procedure that can be used in the treatment of distal ureteral stones, URS seems more successful. However, the invasiveness of URS is its disadvantage.

Keywords: extracorporeal shock wave lithotripsy, kidney calculi, lithotripsy, ureter


Kürşat Çeçen, Emrah Coğuplugil, Aslan Demir, Mert Ali Karadağ, Ramazan Kocaaslan. Comparison of ureterorenoscopic lithotripsy and extracorporeal shock wave lithotripsy in the management of distal ureteral stones. Kafkas J Med Sci. 2015; 5(1): 1-5

Sorumlu Yazar: Kürşat Çeçen, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git