Distal radius kırıklarında plak-vida ve perkütan çivilemenin fonksiyonel ve ekonomik değerlendirilmesi [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2016; 6(3): 189-196 | DOI: 10.5505/kjms.2016.77044  

Distal radius kırıklarında plak-vida ve perkütan çivilemenin fonksiyonel ve ekonomik değerlendirilmesi

Hüseyin Aşkar1, Uğur Erdem Işıkan2, Ali Bilge3, Ali Levent2, Mehmet Akif Altay2
1Samandağ Devlet Hastanesi Ortopedi Ve Travmatoloji Bölümü, Hatay
2Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi Ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Şanlıurfa
3Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi Ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Kars

Amaç: Radius distal uç (RDU) kırıklarının cerrahi tedavisinde temel amaç en kısa sürede fonksiyonel bir el bileği eklemi elde etmek ve iş gücü kaybını en aza indirmektir. Geriye dönük olarak planlanan bu çalışmada RDU kırığı nedeniyle K telleri ya da plak-vida uygulanarak tedavi edilen hastaların anatomik ve fonksiyonel sonuçları ile maliyetlerinin karşılaştırılması amaçlandı
Çalışma Planı:
Hastalar ve yöntemler: Nisan 2004 ile Temmuz 2009 tarihleri arasında radius distal uç kırığı tanısı konularak cerrahi olarak tedavi edilen 54 olgu geriye dönük olarak değerlendirildi. Plak vida ile osteosentez uygulanan hastalar Grup 1, perkutan çivileme uygulanan hastalar ise Grup 2 olarak değerlendirildi. Hastalar anatomik ve fonksiyonel olarak değerlendirildi. Ayrıca her iki grup için maliyet analizleri değerlendirildi.
Sonuçlar: Anatomik ve fonksiyonel skorlama açısından her iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamadı. Anatomik skorlama ile fonksiyonel skorlama arasında çok iyi düzeyde istatiksel olarak anlamlı bir ilişki saptandı. Bu sonuç anatomik skorlamada çok iyi sonuç elde edildiği zaman fonksiyonel skorlamada da aynı büyüklükte başarı gözleneceğini göstermektedir. Hastanede yatış süresi ve tedavi maliyetlerinin karşılaştırılmasında ise Grup 1 de her ikisinin de anlamlı derecede yüksek olduğu tespit edildi.
Çıkarımlar: Her iki grup arasında anatomik ve fonksiyonel sonuçlar açısından anlamlı bir fark elde edilmemesine karşın perkütan çivilemenin ciddi olarak hastanede kalış süresini ve tedavi maliyetini azalttığı gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Radius kırıkları, giderler ve maliyet analizi, kemik vidaları


Functional and economic analysis of plate-screw and percutaneous pinning in radius distal end fractures

Hüseyin Aşkar1, Uğur Erdem Işıkan2, Ali Bilge3, Ali Levent2, Mehmet Akif Altay2
1Samandag State Hospital, Department Of Orthopaedics And Traumatology, Hatay
2Harranuniversity, Faculty Of Medicine, Department Of Orthopaedics And Traumatology, Sanlıurfa
3Kafkas University, Faculty Of Medicine, Department Of Orthopaedics And Traumatology, Kars

Objective: The primary objective in surgical treatment of Radius distal end (RDE) fractures is to compose a functional wrist with no delay and to minimize labor-force loss. In this retrospective study the aim has been to draw a comparison between anatomic and functional results of RDE-fracture patients treated with K-wires or plate-screw application and make a comparison amidst anatomic and functional results as well as overall cost.
Study Plan: 54 radius distal end fracture diagnosed cases surgically treated between dates April 2004 and July 2009 have been analyzed retrospectively. Patients treated with plate-screw and osteosynthesis have been classified under Group 1, patients treated with percutaneous pinning have been classified under Group 2. The patients have been anatomically and functionally analyzed. Additionally, cost analyses have been evaluated for both groups.
Results: With respect to anatomical and functional scoring, no statistically meaningful difference could be detected between both groups. Between anatomical scoring and functional scoring a very high level of statistically meaningful difference could be detected. This finding indicates that when a brilliant score is received in anatomical scoring, a corresponding achievement can be obtained in functional scoring too. In the comparison between hospitalization length and treatment costs, both predictors have been detected significantly high in Group 1.
Deductions: No meaningful difference has been obtained between both groups with respect to anatomic and functional results; however it has been detected that percutaneous pinning is substantially effective in reducing length of hospitalization and treatment costs.

Keywords: Radius fractures, costs and cost analysıs, bone screws


Hüseyin Aşkar, Uğur Erdem Işıkan, Ali Bilge, Ali Levent, Mehmet Akif Altay. Functional and economic analysis of plate-screw and percutaneous pinning in radius distal end fractures. Kafkas J Med Sci. 2016; 6(3): 189-196

Sorumlu Yazar: Hüseyin Aşkar, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git