Kars ilinde çiftçilerin zoonotik hastalıklara yönelik bilgi-tutum-davranışlarının değerlendirilmesi [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2015; 5(3): 87-93 | DOI: 10.5505/kjms.2015.83436  

Kars ilinde çiftçilerin zoonotik hastalıklara yönelik bilgi-tutum-davranışlarının değerlendirilmesi

Hülya Çakmur1, Leyla Akoğlu2, Esra Kahraman3, Mustafa Atasever4
1Kafkas Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı, Kars, Türkiye
2Digor Entegre Devlet Hastanesi, Kars, Türkiye
3Kocaköy, Digor Aile Sağlık Merkezi, Kars, Türkiye
4Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Kars, Türkiye

AMAÇ
Zoonoz hastalıklar, toplum kökenli enfeksiyonların çoğunluğunu oluşturmaktadır. Bu hastalıkların oluşum ve yayılımının önlenmesinde bilgilendirme ve davranış eğitiminin rolü önemlidir. Bu çalışmanın amacı, Kars ili, Digor ilçesinde, çiftçilerin zoonoz hastalıklarla ilgili bilgi- tutum- davranışlarını incelemektir.
YÖNTEM
Kesitsel, tek merkezli ve prospektif olan bu çalışma 151 çiftçi ile yapılmıştır. Bölgede yaygın olarak tanı alan sekiz zoonoz hastalığa yönelik olarak hazırlanmış, 32 sorudan oluşan anket formu ve 10 sorudan oluşan demografik değerlendirme veri formu kullanılmıştır.
BULGULAR
Çalışma bulguları hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin zoonoz hastalıklara ilişkin yeterli bilgi düzeyinin oldukça düşük olduğunu (%21,9), çiftçilerin %87,8’inin bu hastalıklardan korunmak için uygun donanıma sahip olduğunu, ancak %48,1’inin bu bilgi ve tutumu tümüyle davranışlarına yansıtmadıklarını göstermiştir. Yüksek eğitim düzeyi ve bilgi, az çocuk sayısı ve tutum, yüksek aylık gelir ve davranış arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıştır. Aynı bireylere, zoonoz hastalıklara ilişkin bilgilendirici ve davranış değişikliği oluşturabilecek eğitim verilmesi gerektiği görülmüştür.
SONUÇ
Bu çalışmanın, bölge gereksinimlerine yönelik halk sağlığı ve veterinerlik hizmetlerinin geliştirilmesini planlamada önemli katkı sunacağına inanılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Anahtar sözcükler: Tarım işçileri hastalıkları, Bilgi sunumu, Demografi, Zoonozlar


Evaluation of farmers’ knowledge-attitude-practice about zoonotic diseases in Kars, Turkey

Hülya Çakmur1, Leyla Akoğlu2, Esra Kahraman3, Mustafa Atasever4
1Kafkas University, Medical Faculty, Department Of Family Medicine, Kars, Turkey
2Integrated State Hospital Of Digor, Kars, Turkey
3Family Health Care Center Of Kocaköy Digor, Kars, Turkey
4Kafkas University, Veterinary Faculty, Kars, Turkey

AIM
Zoonotic diseases constitute the majority of the community acquired infections. For the prevention of emerge and spread of the zoonotic diseases, providing information and behavioral training have important roles. The purpose of this study is to determine the knowledge, attitude and practice of Turkish livestock farmers in Digor, Kars.
METHODS
This cross-sectional, single center, prospective survey was conducted with 151 farmers. A survey form consisting of 32 questions and a demographic evaluation data form consisting of 10 questions were used to investigate eight zoonotic diseases diagnosed commonly in the region.
RESULTS
The results of the study showed that the sufficient knowledge level percentage of livestock farmers are very low (21.9%), 87.8% of farmers had the appropriate equipment regarding protection from zoonotic diseases; but 48.1% of the farmers couldn’t totally reflect this knowledge and attitude on their practices. A statistically significant positive difference was determined between high education level and knowledge, fewer children number and attitude, high monthly income and practice. It was observed that it is necessary to provide training which is informative and which may insure a change in the practices regarding zoonotic diseases for the same individuals.
Conclusion
It is believed that this study will contribute considerably in planning the development of public health and veterinary services based on regional needs.

Keywords: Agricultural worker’s diseases, Demography, Information display, Zoonotic diseases


Hülya Çakmur, Leyla Akoğlu, Esra Kahraman, Mustafa Atasever. Evaluation of farmers’ knowledge-attitude-practice about zoonotic diseases in Kars, Turkey. Kafkas J Med Sci. 2015; 5(3): 87-93

Sorumlu Yazar: Hülya Çakmur, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git