%1.8 ve %3 Sodyum Hiyalüronat ile Komplikasyonsuz Katarakt Cerrahisi Sonrası Kornea Endotel Parametreleri ve Göz İçi Basıncı Değişikliklerinin Karşılaştırılması [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2024; 14(1): 87-93 | DOI: 10.5505/kjms.2024.92604  

%1.8 ve %3 Sodyum Hiyalüronat ile Komplikasyonsuz Katarakt Cerrahisi Sonrası Kornea Endotel Parametreleri ve Göz İçi Basıncı Değişikliklerinin Karşılaştırılması

Emre Aydın1, Hasan Akgöz2, Mehmet Gökhan Aslan3
1Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Samsun
2Erzurum Şehir Hastanesi, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Erzurum
3Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ri̇ze

Amaç: Yeni geliştirilen, %1,8 ve %3 konsantrasyonlara farklılaştırılmış iki sodyum hiyalüronat (Na-Hy) ürününün etkinliğini ve güvenliğini değerlendirmek.
Materyal ve Metot: Elli dokuz komplikasyonsuz fakoemülsifikasyon katarakt ameliyatı retrospektif olarak değerlendirildi. Hastalar ameliyatın kapsüloreksis ve fakoemülsifikasyon aşamalarında kullanılan oküler viskoelastik maddeye (OVD) göre iki gruba ayrıldı. %3 Na-Hy grubunda 30, %1,8 Na-Hy grubunda ise 29 hasta vardı. Hastalar speküler mikroskopi ile endotel değişiklikleri ve ameliyat sonrası göz içi basıncı (GİB) değişiklikleri açısından değerlendirildi. Sistemik hastalıkları, intraoperatif komplikasyonları veya matür kataraktı olan hastalar çalışma dışı bırakıldı.
Bulgular: İki grup arasında demografik özellikler açısından anlamlı bir fark yoktu. Ortalama fako süresi %3 Na-Hy grubunda 10,8±3,58 saniye, %1,8 Na-Hy grubunda ise 10,55±3,85 saniye idi. Preoperatif, postoperatif 1. ve 3. ay endotel hücre yoğunluğu ölçümleri sırasıyla %3 Na-Hy grubunda 2525,8±219,7, 2304,7±197,6 ve 2230,6±208,8 hücre/ mm2 idi ve 1,8 Na-Hy grubunda ise 2549,7±222,4, 2256,6±198,4 ve 2166,3±201,5 hücre/ mm2 idi. Ameliyat öncesi, ameliyat sonrası 1. gün ve 1. hafta GİB ölçümleri sırasıyla %3 Na-Hy grubunda 17,1±2,56, 20,5±3,82 ve 15,76±2,19, %1,8 Na-Hy grubunda ise 15,96±2,56, 18,1±3,35 ve 14,93±2,15 idi. Endotel hücre yoğunluğundaki azalma, %1,8 Na- Hy ile tedavi edilen grupta belirgin şekilde daha fazlaydı, ancak postoperatif göz içi basıncındaki (GİB) değişiklikler açısından gruplar arasında anlamlı bir fark gözlenmedi.
Sonuç: Her iki Na-Hy ürünü de rutin katarakt vakalarında güvenli ve etkili görünmektedir. %3 Na-Hy, minimal GİB yükselmesine neden olurken kornea endotelini koruma konusunda daha iyi bir performans gösterdi.

Anahtar Kelimeler: Hyotek, oküler viskoelastik madde, fakoemülsifikasyon, sodyum-hyalüronat


Comparison of Corneal Endothelial Parameters and Intraocular Pressure Alterations After Uneventful Cataract Surgery with 1.8% and 3% Sodium Hyaluronate

Emre Aydın1, Hasan Akgöz2, Mehmet Gökhan Aslan3
1Department of Ophthalmology, Faculty of Medicine, Samsun University, Samsun, Türkiye
2Department of Ophthalmology, Erzurum City Hospital, Erzurum, Türkiye
3Department of Ophthalmology, Faculty of Medicine, Recep Tayyip Erdogan University, Rize, Türkiye

Aim: To assess the effectiveness and safety of two recently developed sodium hyaluronate (Na-Hy) items, differentiated by concentrations of 1.8% and 3%.
Material and Method: Fifty-nine uneventful phacoemulsification cataract surgeries were retrospectively evaluated. Patients were separated into two groups according to the ocular viscoelastic device (OVD) used in the capsulorhexis and phacoemulsification steps of the surgery. There were 30 patients in the 3% Na-Hy group and 29 patients in the 1.8% Na-Hy group. Patients were evaluated regarding endothelial changes by specular microscopy and postoperative intraocular pressure (IOP) alterations. Patients with systemic diseases, intraoperative complications, or mature cataracts were excluded.
Results: The two groups had no significant difference in demographic characteristics. Mean phaco time was 10.8±3.58 seconds in the 3% Na-Hy group and 10.55±3.85 seconds in the 1.8% Na- Hy group. The preoperative, postoperative 1st, and 3rd months endothelial cell density (ECD) measurements were 2525.8±219.7, 2304.7±197.6 and 2230.6±208.8 cells/mm2 in the 3% Na-Hy group, and 2549.7±222.4, 2256.6±198.4 and 2166.3±201.5 cells/ mm2 in the 1.8% Na-Hy group, respectively. The preoperative, postoperative 1st day and 1st week IOP measurements were 17.1±2.56, 20.5±3.82 and 15.76±2.19 in 3% Na-Hy group and 15.96±2.56, 18.1±3.35 and 14.93±2.15 in 1.8% Na-Hy group, respectively. The reduction in endothelial cell density was notably greater in the group treated with 1.8% Na-Hy. At the same time, no significant differences were observed among the groups regarding changes in postoperative intraocular pressure (IOP).
Conclusion: Both Na-Hy products seem safe and effective for routine cataract cases. The 3% Na-Hy showed a better performance for corneal endothelium protection while causing minimal IOP elevation.

Keywords: Hyotek, ocular viscoelastic device, phacoemulsification, sodiumhyaluronate


Emre Aydın, Hasan Akgöz, Mehmet Gökhan Aslan. Comparison of Corneal Endothelial Parameters and Intraocular Pressure Alterations After Uneventful Cataract Surgery with 1.8% and 3% Sodium Hyaluronate. Kafkas J Med Sci. 2024; 14(1): 87-93

Sorumlu Yazar: Hasan Akgöz, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git