Gastrointestinal bezoara bağlı gelişen akut intestinal obstruksiyon olgularının irdelenmesi: 5 yıllık deneyim [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2016; 6(3): 213-218 | DOI: 10.5505/kjms.2016.98159  

Gastrointestinal bezoara bağlı gelişen akut intestinal obstruksiyon olgularının irdelenmesi: 5 yıllık deneyim

Deniz Necdet Tihan, Evren Dilektaşlı, Gözde Doğan
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Bursa

Giriş: Acilde sık karşılaşılan akut karın nedenlerinden birisi de akut mekanik intestinal obstrüksiyondur. Akut mekanik intestinal obstrüksiyon (AMİO) olgularında tanı koymak nispeten kolaydır. Ancak obstrüksiyonun sebebini bulmak her zaman kolay olmayabilir. Tüm AMİO olgularının yaklaşık %4’ünün bezoralara bağlı olduğu bilinmektedir ve genellikle acil cerrahi gerektirmektedirler.
Yöntem: 2011–2016 tarihleri arasında acil servise başvuran AMİO olguları retrospektif olarak değerlendirildi. Ameliyat öncesi bezoar tanısı alan ya da ameliyat esnasında mekanik obstrüksiyon yapan bezoar saptanan hastaların demografik bilgileri, ek hastalıkları ve klinik prognozları irdelendi. Asemptomatik ve/veya elektif cerrahi uygulanan bezoar olguları çalışma dışında bırakıldılar.
Bulgular: On bir erkek (%64.7), altı kadın (%35.3); toplam 17 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların ortalama yaşı 56.82±16.97 (17-82) idi. Hastaların altısında (%35.3) ek hastalık saptandı. En sık görülen iki ek hastalık diyabet (%17.6) ve demans (%11.8) idi. Hastaların 15’ine (%88.2) preoperatif bilgisayarlı tomografi (BT) çekildi. Tomografi çekilen 15 hastanın 12’sinde (%80) ameliyat öncesi radyolojik olarak gastrointestinal bezoar tanısı konuldu. Beş hastanın (%29.5) kesin tanıları cerrahi esnasında konuldu. Hastaların 11’ine (%64.7) laparotomiyle enterotomi uygulanarak bezoar ekstirpe edildi. Bir hastada (%5.9) laparoskopik enterotomiyle mekanik obstruksiyona neden olan bezoar çıkartıldı. Bir hastada (%5.9) ince bağırsak açılmadan yumuşak kıvamlı bezoar el ile sıvazlanarak kolona ilerletildi. İki hastada (%11.8) bezoar mide yerleşimliydi, hastalara gastrotomi uygulanarak bezoar ektripe edildi. Bir hastada midede ve ince bağırsaklarda senkron bezoar saptandı ve Roux-Y gastrojejunostomi uygulandı. Hastaların 15’inde (%88.2) bezoar lif kaynaklıydı. İki hastada (%11.8) ise bezoarlar yutulmuş saça bağlıydı. Hastaların ortanca yatış süreleri 4 gün (min: 2; maks: 11) idi. Sadece bir (%5.9) hastada yüzeyel cerrahi alan enfeksiyonu gelişti. Hastalarda hastanede yattıkları dönem içerisinde başka komplikasyon saptanmadı.
Sonuç: Bezoara bağlı AMİO hastalarında, klinik ve radyolojik bulguların spesifik olmamasından dolayı cerrahi öncesi tanı koymak oldukça güçtür. AMİO’nun bezoara bağlı olduğunun cerrahi öncesinde bilinebilmesi, cerrahinin planlaması ve hasta yönetimi aşamasında fayda sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Akut karın, ileus, intestinal obstrüksiyon, mide çıkış obstrüksiyonu, ince bağırsak, fitobezoar, trikobezoar.


Evaluation of acute intestinal obstruction cases due to gastrointestinal bezoars: 5-year-experience

Deniz Necdet Tihan, Evren Dilektaşlı, Gözde Doğan
Bursa High Speciality Training and Research Hospital, Department of General surgery, Bursa, Turkey

Introduction: Acute mechanic intestinal obstruction is one of the common cause of acute abdomen. Its diagnosis is relatively easy. Yet, sometimes recognize the main cause of intestinal obstruction couldn’t be possible proeoperatively. Rate of intestinal obstruction due to bezoars is up to 4%. Obstructive bezoars needs usually surgical interventions.
Method: Data of patients who admitted to emergency room with intestinal obstructions between 2011–2016 were evaluated retrospectively. Demographic data, comorbidities and clinic prognosis of patients with ileus due to bezoars were investigated. Asymptomatic and/or elective patients were excluded from study.
Results: Eleven male (64.7%), six female (35.3%); 17 patients were included to the study. Mean patient’s age was 56.82±16.97 (17-82) years. In six patients (35.3%) additionnal pathologies were identified and most common comorbidities were diabetes (17.6%) and dementia (11.8%). Computed tomography was performed in 15 patients (88.2%) presurgically. In 12 patients (80%) who underwent tomography, gastrointestinal bezoars which were being responsible from intestinal obstruction were detected. In five patients (29.5%) definitive diagnosis were odtained during surgery. Eleven patients undewent bezoar extirpation with enterotomy. In one patient, totally laparoscopic enterotomy was performed. Bezoar was milked to the colon in a patient. Bezoars were located in stomach in two patients; gastrotomy were performed. In an elderly patient, there were gastric and ileal synchronous bezoars; patient underwent Roux-Y gastrojejunostomy. Fifteen of bezoars (88.2%) were originated from undigested fibers. Main reason of bezoars were tricophagy in two patients (11.8%). Median length of hospital stay was found 4 days (2-11). In only one patient superficial surgical site infection was occured.
Conclusion: It’s not quite easy to diagnose presurgically acute intestinal obstruction due to bezoars in consequence of lack of specific clinical and radiologic findings. Knowing the main reason of intestinal obstruction in such patients allows the surgeon to plan more accurate approaches.

Keywords: Acute abdomen, ileus, intestinal obstruction, gastric outlet obstruction, small intestine, phytobezoars, trichobezoars.


Deniz Necdet Tihan, Evren Dilektaşlı, Gözde Doğan. Evaluation of acute intestinal obstruction cases due to gastrointestinal bezoars: 5-year-experience. Kafkas J Med Sci. 2016; 6(3): 213-218

Sorumlu Yazar: Deniz Necdet Tihan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git