Toraks Travması: 440 Olgunun Değerlendirilmesi [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2019; 9(2): 97-102 | DOI: 10.5505/kjms.2019.02223  

Toraks Travması: 440 Olgunun Değerlendirilmesi

Miktat Arif Haberal1, Özlem Şengören Dikiş2, Erkan Akar1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği

Amaç: Günümüzde halen 40 yaş altı ölüm nedenleri arasında travma önemli bir yer tutmaktadır. Bu çalışmada sekiz yıllık süre içerisinde merkezimizde izlenen toraks travmalı olgular değerlendirildi.
Gereç-yöntem: Çalışmaya 2011-2017 tarihleri arasında toraks travması nedeniyle merkezimizde tedavi edilen 16 yaş üzerindeki 440 hasta ( 385 erkek,55 kadın;ortalama yaş 43.2 dağılım 17-89) alındı. Hastalar yaş,cinsiyet,travma etyolojisi,klinik bulgular,eşlik eden yaralanmalar,ameliyat endikasyonları,uygulanan cerrahi girişimler,gelişen komplikasyonlar ve mortalite açısından incelendi.
Bulgular: Olgularımızın 385’i (%87.5) erkek, 55’i (%12.5) kadın olup, yaş ortalaması 43.2 (17-89) yıl idi. Künt toraks travmalı olgularımızın 202’si (%58.6) izole travma iken, 143’ü (%41.4) multible travmaydı. Penetran toraks travmalı olgularımızın 88’i (%92.6) izole toraks travması iken, yedi (%7.4) olguda ise multible yaralanma mevcuttu. Künt toraks travmalarının nedenleri motorlu araç kazaları,yüksekten düşme,darp,büyük baş hayvanların sebeb olduğu yaralanmalar idi. Penetran toraks travmalarını ise ateşli silah yaralanması ve delici kesici alet yaralanması oluşturuyordu.Toraksın kemik yapı yaralanmalarında en çok tek veya çoklu kosta kırığı tespit edildi. İntratorasik yaralanmalarda ise pnömotoraks ilk sırayı aliyordu. Tedavide en fazla uygulanan cerrahi yöntem tüp torakostomi iken en az uygulanan yöntem ise sternotomi idi.
Sonuç: Toraks travmalarında mortaliteyi artıran en önemli neden eşlik eden organ yaralanmalarıdır.Travmalı bir hasta hızlı bir şekilde sistematik olarak değerlendirilmeli ve gereksiz tetkiklerden kaçınılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: cerrahi, toraks, travma


Thoracic Trauma: Analysis of 440 Cases

Miktat Arif Haberal1, Özlem Şengören Dikiş2, Erkan Akar1
1Department of Thoracic Surgery, Health Sciences University, Bursa Yüksek Ihtisas Education and Research Hospital, Bursa, Turkey
2Department of Pulmonary Diseases, Health Sciences University, Bursa Yüksek Ihtisas Education and Research Hospital, Bursa, Turkey

Objective: Trauma still has a significant place among the reasons for death before the age of 40. This study analyzed the cases with thoracic trauma that were monitored at our center in a period of eight years.
Methods: The study was conducted with 440 patients over the age of 16 (385 male, 55 female, mean age of 43.2 with a range of 17-89) who were treated at our center due to thoracic trauma in the period of 2011-2017. The patients were examined in terms of their age, sex, trauma etiology, clinical signs, accompanying injuries, surgery indications, applied surgical interventions, complications that occurred and mortality.
Results: Three hundred and eighty five (87.5%) of our cases were male, 55 (12.5%) were female, and their mean age was 43.7 (17-89). While 202 (58.6%) of our cases with blunt thoracic trauma had isolated trauma, 143 (41.4%) had multiple traumas. 88 (92.6%) of our cases with penetrating thoracic trauma had isolated trauma, whereas there were multiple injuries in seven (7.4%). The reasons for blunt thoracic traumas were motor vehicle accidents, falling from a height, battery and injuries caused by cattle. Penetrating thoracic traumas were caused by firearms and injuries by sharp and pointed objects. Single and multiple rib fractures were the most frequent among bone structure injuries in the thorax. Pneumothorax had the first place among intrathoracic injuries.
The most frequently applied surgical method for treatment was tube thoracostomy, while sternotomy was the least frequently applied method.
Conclusion: The most significant accompanying problem that increases mortality in thoracic traumas are organ injuries. A patient with trauma should be systematically examined very fast, and unnecessary tests should be avoided.

Keywords: surgery, thorax, trauma


Miktat Arif Haberal, Özlem Şengören Dikiş, Erkan Akar. Thoracic Trauma: Analysis of 440 Cases. Kafkas J Med Sci. 2019; 9(2): 97-102

Sorumlu Yazar: Özlem Şengören Dikiş, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git