Elektif Sezaryen doğumlar sonrası postoperatif ağrı gideriminde meperidin ve tramadolün karşılaştırılması: Bir prospektif randomize çalışma [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2011; 1(2): 53-56 | DOI: 10.5505/kjms.2011.02486  

Elektif Sezaryen doğumlar sonrası postoperatif ağrı gideriminde meperidin ve tramadolün karşılaştırılması: Bir prospektif randomize çalışma

Ürfettin Hüseyinoğlu1, Kahraman Ülker2, İsmail Temur2, Mustafa Kütük1
1Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anestezi Ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Kars
2Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı, Kars, Türkiye

Amaç
Sezaryen sonrası analjezi için pek çok merkezde intramusküler meperidin ve tramadol kullanıldığı halde bu ilaçlarla ilgili karşılaştırmalı klinik çalışmalar azdır. Bunun için meperidin ve tramadolün elektif sezaryen doğumlar sonrası kullanımını karşılaştıran bir prospektif randomize çalışma tasarladık.
Yöntem
Eylül 2009 ve Mayıs 2010 tarihleri arasında elektif sezaryen doğum yapan 101 kadın çalışmaya alındı.
Kadınlar meperidin ve tramadol grubuna ayrıldılar. Postoperatif analjezi için kadınların 50 tanesi tramadol ve 51 tanesi meperidin aldı. Her iki ilaç da uyandırılma sonrası 50 mg intramusküler uygulandı.
Ağrı değerlendirilmesi için ilk uygulamanın 1,4,8,12 ve 24. Saatlerinde vizüel analog skala kullanıldı ve her iki ilaç için VAS değeri 4’ten büyük bulunduğunda 25 mg’lık ek dozlar yapıldı.
Bütün kadınlar vizüel analog skala değerlendirmeleri sırasında bulantı, kusma, kaşıntı ve diğer yan etkiler açısından gözlendiler.
Demografik veriler için ortalama ve standart sapma değerleri hesaplandı. Vizüel analog skala değerleri,ek doz ihtiyacı ve yan etkiler iki grup açısından bağımsız değişkenler Student t testi ile karşılaştırıldılar. P<0,05 istatistiksel olarak anlamlı farklılık sayıldı.
Bulgular
Yaş, gravida, parite, düşük, istemli düşük gibi demografik bulgular açısından gruplar arası istatistiksel fark saptanmadı (p>0,05).
1,4,8,12 ve 24 saatlerdeki vizüel analog skala ağrı değerleri, bulantı, kusma, kaşıntı oranları ve ek doz kullanım oranları açısından iki grup karşılaştırıldı. Vizüel analog skala ağrı değerleri tramadol grubunda, bulantı, kusma ve kaşıntı meperidin grubunda daha yüksek oranda gözlendiyse de, bulgular istatistiksel fark oluşturmadı (p>0,05). Tramadol grubunda meperidin grubuna göre daha çok sayıda ek doza ihtiyaç duyulduysa da, fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (p>0,05).
Sonuç
Elektif sezaryen doğumlar sonrası analjezide tramadol ve meperidin intramusküler kullanımda aynı analjezik etkinlik ve yan etki oranına sahiptir. İki ilaç da birbirinin yerine tercih edilebilir. Postoperatif ilk saatlerde ek doz gereksinimi her iki grupta da daha fazladır.

Anahtar Kelimeler: Meperidin Hidroklorid, Tramadol HCL, Narkotikler, Sezaryen doğum, Elektif Cerrahi İşlemler


Comparison of meperidine and tramadol in postoperative pain management following elective cesarean births: A prospective randomized study

Ürfettin Hüseyinoğlu1, Kahraman Ülker2, İsmail Temur2, Mustafa Kütük1
1Kafkas University School Of Medicine, Department Of Anesthesia And Reanimation, Kars, Turkey
2Kafkas University School Of Medicine, Department Of Obstetrics And Gynecology, Kars, Turkey

Aim
Although meperidine and tramadol are widely used after cesarean sections in many centers, comparative clinical studies are rare. Therefore, we designed a prospective randomized study to compare tramadol and meperidine following elective cesarean births.
Methods
From September 2009 to May 2010, 101 women who had elective cesarean section were included in the study. The women were allocated into meperidine and tramadol groups. There were 51 women in meperidine group and 50 women in tramadol group. Both agents were used in 50mg doses at the first hour following the termination of the anesthesia.
Visual analogue scale was used for pain scoring at the 1st,4th,8th,12th and 24th hours following the initial analgesic dose. If the pain scores were higher than 4, an additional dose of 25 mg was supplied for each agent.
All the participants were observed for nausea, vomiting and other side effects during visual analogue scale scorings.
Means and standard deviations were calculated for demographic data. The parameters of visual analogue scale scores, additional dose requirements and side effects were compared in the two groups by using independent variations Student t test. p value <0.05 was considered significant.
Results
There were not significant differences between groups about the parameters of age, gravidity, parity, miscarriages, induced abortion (p>0.05).
In the comparison of the parameters of visual analogue scale pain score, nausea, vomiting, itching and the requirements for additional doses, the two groups did not show significant differences from each other at 1st,4th,8th,12th and 24th hours (p>0.05), although tramadol group had higher pain scores and meperidine group had higher nausea, vomiting and itching rates.
Conclusion
Intramuscular tramadol and meperidine have similar analgesic efficacy and side effects following elective cesarean births. Both agents can be substituted for each other and additional dose requirements are higher in the early postoperative hours.

Keywords: Meperidine Hydrochloride, Tramadol HCL, Narcotics, Caesarean Section, Elective Surgical Procedure


Ürfettin Hüseyinoğlu, Kahraman Ülker, İsmail Temur, Mustafa Kütük. Comparison of meperidine and tramadol in postoperative pain management following elective cesarean births: A prospective randomized study. Kafkas J Med Sci. 2011; 1(2): 53-56

Sorumlu Yazar: Ürfettin Hüseyinoğlu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git