Rituksimab Tedavisi Alanlarda HBV Serokonversiyonu [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2019; 9(3): 136-143 | DOI: 10.5505/kjms.2019.03779  

Rituksimab Tedavisi Alanlarda HBV Serokonversiyonu

İlyas Öztürk1, Mehmet Gündoğdu2, Yusuf Bilen3, Hakan Sapmaz4
1Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Erzurum
2Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Erzincan
3Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Adıyaman
4Selim Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları, Kars

Amaç: İmmünsupresyon durumlarında ve özellikle Rituksimab kullanımı sonrasında HBV reaktivasyonunda artış olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada Rituksimab içeren farklı rejimlerle tedavi edilen hastalarda HBV serokonversiyonunu değerlendirmeyi amaçladık. Hastaların tanıları ve almış olduğu tedaviler ile HBV serokonversiyonu arasındaki ilişkiyi inceledik.
Materyal ve Metot: Çalışmamızda, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Kliniğinde, 1 Ocak 2010-31 Aralık 2014 tarihleri arasında Rituksimab tedavisi alan 157 hasta geriye dönük olarak HBV seroversiyonu yönünden değerlendirildi.
Bulgular: Hastaların 96’sı (%61.1) erkek, 61’i (%38.9) kadındı. Hastaların ortalama yaşı 59.75 (21-91) idi. Hastaların tedavi öncesi ALT, HBsAg ve HBV-DNA düzeyleri ile almış olduğu tedaviler ve tedavi sonrası en az 1 yıllık izlem süresi sonrası ALT, HBsAg ve HBV-DNA düzeyleri değerlendirildiğinde; tedavi sonrası 13 hastada (%8.2) HBV enfeksiyonu reaktivasyonu olduğu, 84 hastada (%53.5) HBV enfeksiyonu reaktivasyonu olmadığı, 60 hastanın (%38.3) ise değerlendirilmemiş olduğu tespit edildi. Hastaların almış olduğu tedaviler, tanıları ve tedavi sonrası en az 1 yıllık izlem süresi sonrasında görülen HBV enfeksiyonu reaktivasyonu durumu incelendiğinde istatistiksel fark gözlenmedi.
Sonuç: Çalışmamız neticesinde Rituksimab tedavisi planlanan veya almakta olan hastaların HBV enfeksiyonu açısından daha yakın takip edilmesi gerektiği kanaatine varıldı. Ayrıca bu hususta doktorlara farkındalık kazandırılması ve takip açısından standardizasyon sağlanması gerektiği kanaatine varıldı.

Anahtar Kelimeler: rituksimab, HBV, serokonversiyon


HBV Seroconversion After Using Rituximab

İlyas Öztürk1, Mehmet Gündoğdu2, Yusuf Bilen3, Hakan Sapmaz4
1Erzurum Regional Training and Research Hospital, Internal Medicine Department, Erzurum
2Erzincan Binali Yıldırım University Faculty of Medicine, Hematology Department, Erzincan
3Adıyaman University Faculty of Medicine, Hematology Department, Adıyaman
4Selim State Hospital, Internal Medicine, Kars

Aim: It is known that there is an increase in reactivation of Hepatitis B virus (HBV) in immunosuppressive conditions especially after using Rituximab. In this study we aimed to evaluate the HBV seroconversion in patients who have been treated with different regimens containing Rituximab. We examined the relationship between the diagnosis of the patients, the given treatments to patients and HBV reactivation. Material and Method: In this study, 157 patients having Rituximab treatment were evaluated retrospectively in the aspect of HBV seroconversion, in Ataturk University Medicine Faculty Hematology Clinic, between 1 January 2010-31 December 2014.
Results: Of the patients, 96 (61.1%) were male and 61 (38.9%) were female. The mean age was 59.75 (21-91) years. When alanine aminotransferase (ALT), Hepatitis B virus surface antigen (HBsAg) and Hepatitis B virus-deoxyribonucleic acid (HBV-DNA) levels before treatment and at least one year follow up period after treatment were evaluated; 13 (8.2%) patients had HBV infection reactivation, 84 (53.5%) patients had no HBV infection reactivation, and also 60 (38.3%) patients weren’t evaluated after treatment. In the analysis of the treatments that patients took, patients diagnosis and HBV infection reactivation at least one year follow up period after the treatment, there wasn’t seen statistical difference.
Conclusion: As a result of this study, it was concluded that it would be appropriate to raise the awareness of physicians about the follow-up of HBV infection in patients who are planned or receiving Rituximab treatment and to provide standardization in the follow-up of these patients.

Keywords: rituximab, HBV, seroconversion


İlyas Öztürk, Mehmet Gündoğdu, Yusuf Bilen, Hakan Sapmaz. HBV Seroconversion After Using Rituximab. Kafkas J Med Sci. 2019; 9(3): 136-143

Sorumlu Yazar: İlyas Öztürk, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git