Bir üçüncü basamak sağlık merkezindeki tanısal ve girişimsel bronkoskopi sonuçları [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2012; 2(2): 54-59 | DOI: 10.5505/kjms.2012.04127  

Bir üçüncü basamak sağlık merkezindeki tanısal ve girişimsel bronkoskopi sonuçları

Coşkun Doğan1, Sevda Şener Cömert2, Ali Fidan2, Nesrin Kıral2, Elif Torun Parmaksız2, Benan Çağlayan2, Tolunay Sevingil3
1Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Kars, Türkiye
2Dr.lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi. Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye
3Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Kars, Türkiye

AMAÇ: Bir üçüncü basamak sağlık merkezinin göğüs hastalıkları
kliniğinde uygulanan tanısal ve girișimsel rijid bronkoskopi ișlemlerinin
endikasyon ve komplikasyonlarını incelemek.
YÖNTEM: Çalıșmada 2006–2010 tarihleri arasında tanısal ya da girișimsel
rijid bronkoskopi yapılan 15 kadın ve 35 erkek hasta yer aldı.
Demografik özellikler, rijid bronkoskopi endikasyonları, habaset ve ek
hastalık varlığı, komplikasyon gelișmesi ve hastanede kalıș süreleri
retrospektif olarak hasta kayıtlarından sağlandı.
Çalıșma popülasyonu cinsiyet, hastalık (habis ya da selim) ya da ișlemin
sonucuna (komplikasyon gelișip gelișmemesi) göre ikili gruplara
ayrıldılar. Yeni olușturulan gruplar birbirleriyle karșılaștırıldılar. P değerinin
<0,05 olması anlamlı kabul edildi.
BULGULAR: Hastaların ortalama yașları 54,33±14,12’ydi ve genel
anestezi altında rijid bronkoskopinin en sık endikasyonu local anestezi
altında fiber optik anestezinin kabul edilmemesiydi.
Erkek hastalarda hastanede yatıș süresinin daha uzun olması
(p<0,05) dıșında, hasta cinsiyeti diğer özellikleri etkilemedi (p>0,05).
Komplikasyonu olan hastalarda çalıșılan özellikler, komplikasyonu
olmayanlardan farklılık göstermedi (p>0,05). Var olan hastalığın habis
ya da selim olması, yașlı hastalarde habasetin daha fazla görülmesi
dıșında (p>0,05), gruplar arasında anlamlı farklılık yaratmadı (p>0,05).
SONUÇ: Bir üçüncü basamak sağlık merkezinde, tanısal ya da girișimsel
bronkoskopinin komplikasyon oranı hastaların demografik
özelliklerinden ya da hastalığın habis ya da selim olmasından
etkilenmez.

Anahtar Kelimeler: bronș,; bronkoskopi; cerrahi girișimler; intaoperatif girișimler; pulmoner cerrahi ișlemler; minimal invazif; akciğer hastalıkları; tanısal teknik ve girișimler; akciğer neoplazmaları


Results of diagnostic and interventional rigid bronchoscopy in a tertiary health center

Coşkun Doğan1, Sevda Şener Cömert2, Ali Fidan2, Nesrin Kıral2, Elif Torun Parmaksız2, Benan Çağlayan2, Tolunay Sevingil3
1Kafkas University School Of Medicine, Department Of Chest Disease, Kars, Turkey
2Dr.Lütfi Kırdar Kartal Training And Research Hospital, Department Of Pulmonary Disesaes. İstanbul / Turkey.
3Kafkas University School Of Medicine, Department Of Department Of Cardiovascular Surgery, Kars, Turkey

AIM: To study the indications and the complications of diagnostic
and interventional rigid bronchoscopy procedures performed in
the chest diseases clinics of a tertiary health center.
METHODS: The study included 15 female and 35 male patients
undergone to rigid bronchoscopic examination or intervention
between 2006 and 2010. Characteristics of demographics, indications
for rigid bronchoscopy, presence of malignancy, complication
and additional disease, and the hospital stay time were
provided retrospectively from patient records.
The study population were allocated into two groups according
to their gender, disease (malignant or benign) or prognosis (having
complication or not) during the procedure. The newly formed
groups were compared with each other. A p value of <0.05 was
considered signifi cant.
RESULTS: The mean ages of the patients were 54.33±14.12. The
most frequent indication for bronchoscopy under general anesthesia
was the refusal of fi ber optic bronchoscopy under local
anesthesia.
Except from the longer hospital stay times for the male patients
(p<0.05), the gender of the patients did not effect the other characteristics
(p>0.05). The characteristics studied in patients with
complications did not differ from the patients without complication
(p>0.05) and the allocation according to the present disease,
as malignant or benign, also did not create a signifi cant difference
between groups (p>0.05), except that the malignancy was more
frequent in the elderly (p<0.05).
CONCLUSION: In a tertiary health center, the complication rate of
the diagnostic or interventional rigid bronchoscopy is not affected
by the patients’ demographics or the nature of the disease being
malignant or benign.

Keywords: bronchi, bronchoscopy; surgical procedures; intraoperative procedures; pulmonary surgical procedures; minimally invasive; lung diseases, diagnostic techniques and procedures; lung neoplasms


Coşkun Doğan, Sevda Şener Cömert, Ali Fidan, Nesrin Kıral, Elif Torun Parmaksız, Benan Çağlayan, Tolunay Sevingil. Results of diagnostic and interventional rigid bronchoscopy in a tertiary health center. Kafkas J Med Sci. 2012; 2(2): 54-59

Sorumlu Yazar: Coşkun Doğan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git