Hastane içi kardiyak arrestler ve resüsitasyonlarındaki deneyimlerimiz [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2011; 1(3): 114-117 | DOI: 10.5505/kjms.2011.08108  

Hastane içi kardiyak arrestler ve resüsitasyonlarındaki deneyimlerimiz

Hakan Oğuztürk1, Muhammet Gökhan Turtay1, Yusuf Kenan Tekin2, Ediz Sarıhan3
1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Malatya
2Yozgat Devlet Hastanesi, Acil Servis, Yozgat
3İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Amaç
Bu çalışmada acil serviste kardiyak arrest gelişen hastalarda var olan hastalık gruplarını, arrest ritimlerinin türlerini, kardiyopulmoner resüsitasyon (KPR) süresi ile mortalite oranlarını araştırmayı amaçladık.
Yöntem
Bir yıllık sürede içinde hastane içinde arrest olan 70 hastanın dosyası geriye dönük incelendi. Yaş, cinsiyet, etiyoloji, arrest sırasındaki kardiyak ritim, kardiyopulmoner resüsitasyon süresi ve sonuçları araştırılan parametrelerdi. Kardiyopulmoner resüsitasyon kalp atımı ve kan basıncının devamlılığı sağladığında girişim başarılı kabul edildi.
Grup içi karşılaştırmalarda X2 testi ve kardiyak arrest sırasındaki ritim farklılıklarına göre cinsiyetlerin karşılaştırılmasında Kruskal Wallis testi kullanıldı.
Bulgular
Yaş ortalaması 63,4 ± 17,3 olan 70 hastaya ileri yaşam desteği verildi. Hastaların 41’i (%58,6) erkek ve 29’u (%41,4) kadındı.
Arrestin başlangıcındaki kardiyak ritimler incelendiğinde en sık ventriküler fibrilasyon 32(%45,7) ve asistoli 28(%40) izlendi. Kardiyopulmoner resüsitasyon yapılan 11 (%11,7) hastada resüsitasyona yanıt alınamadı. Arresti takiben uygulanan kardiyopulmoner resüsitasyon süresi ortalama 17,64 ± 14,30 dakikaydı. Kardiyopulmoner resüsitasyona yanıt alınan hastaların 18’i (%25,7) iyileşti ve taburcu edildi.
Sonuç
Kardiyak arrestlerin önemli bir kısmı kardiyak hastalıkların sonucudur ve arrest sırasında en sık ventriküler fibrilasyon görülür. Buna ek olarak ventriküler fibrilasyonla başlayan arrest hastalarında hem spontane dolaşımın sağlanması hem de hastaneden taburculuk şansı daha fazladır.

Anahtar Kelimeler: Kardiak arrest, Acil servis içi, KPR, Sağkalım


Our experiences with the in hospital cardiac arrests and their resuscitations

Hakan Oğuztürk1, Muhammet Gökhan Turtay1, Yusuf Kenan Tekin2, Ediz Sarıhan3
1Department Of Emergency Medicine, İnonu University, Malatya, Turkey
2Yozgat State Hospital, Yozgat, Turkey
3Istanbul Education And Research Hospital, Istanbul, Turkey

Aim
We aimed to analyse the patients diagnosed with cardiac arrest in the emergency service in accordance to their chronic illnesses, cardiac rhythm at the beginning of the cardiac arrest, the duration of the cardiopulmonary resuscitation and the mortality rates.
Methods
The records of 70 patients diagnosed with in hospital cardiac arrest in a one year period were analysed retrospectively. Age, sex, aetiology, cardiac rhythm at the time of cardiac arrest, the duration and the results of the cardiopulmonary resuscitation were the searched parameters. Cardiopulmonary resuscitation was considered successful following the establishment of spontaneous heart beats and a steady blood pressure.
X2 test was used for intra group analysis and Kruskal Wallis test used to compare the genders of the patients according to the cardiac rhythm at the time of the cardiac arrest.
Results
Seventy patients with a mean age of 63.4 ± 17.3 received advanced life support. There were 41 (58.6%) male and 29 (41.4%) female patients.
In the analysis of the cardiac rhythms at the beginning of the arrests, ventricular fibrillation in 32 (45.7%) and asystole in 28 (40%) patients were the most frequent ones. Eleven (11.7%) patients were unresponsive to cardiopulmonary resuscitation. The mean cardiacpulmonary resuscitation time was 17.64 ± 14.30 minutes. Eighteen (25.7%) of the patients recovered and were discharged.
Conclusion
Most of the cardiac arrests are the results of cardiac diseases and ventricular fibrillation is the most frequent cardiac rhythm at the time of the arrest. In addition, in patients with ventricular fibrillation at the time of the cardiac arrest, the chance of establishment of a spontaneous circulation and hospital discharge is higher.

Keywords: Cardiac arrest, In-emergency medicine, CPR, Survival


Hakan Oğuztürk, Muhammet Gökhan Turtay, Yusuf Kenan Tekin, Ediz Sarıhan. Our experiences with the in hospital cardiac arrests and their resuscitations. Kafkas J Med Sci. 2011; 1(3): 114-117

Sorumlu Yazar: Hakan Oğuztürk, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git