Sağlık Çalışanları ve COVID-19 Aşısı: Aşılamanın İlk Günlerinde Sağlık Çalışanlarının Aşıya Yaklaşımları [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2022; 12(2): 111-115 | DOI: 10.5505/kjms.2022.16768  

Sağlık Çalışanları ve COVID-19 Aşısı: Aşılamanın İlk Günlerinde Sağlık Çalışanlarının Aşıya Yaklaşımları

Pınar Özkan Oskay1, Gülsüm Kaya2, Selma Atındiş3, Mustafa Atındiş4
1Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi, Enfeksiyon Kontrol Komitesi, Sakarya
2Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Kontrol komitesi, Sakarya
3Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü, Sakarya
4Sakarya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Sakarya

Amaç: Bu çalışmanın amacı, aşılamanın ilk günlerinde sağlık çalışanlarının COVID-19 hastalığı ve aşısına yönelik bilgi tutum ve davranışlarını belirlemektir.
Materyal ve Metot: Çalışma, sağlık çalışanları için 2. aşının da tamamlanmış olması gereken 1–15 Mart 2021 tarihleri arasında Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi’nde yapıldı. Çalışmanın etik kurulu Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu’ndan alındı. Araştırmaya katılmayı kabul eden sağlık çalışanlarından görüşme formunu doldurması istendi. Veriler SPSS 21 programında analiz edildi.
Bulgular: Sağlık çalışanlarının 189’u kadın ve yaş ortancası 37,0 [28,0–44,0] yıldı. Katılımcıların mesleklere göre dağılımları incelendiğinde; 115’i hemşire, 28’i doktor, 35’i teknisyen, 32’si tıbbi sekreter, 30’u temizlik personeli ve 62’si diğer meslek gruplarındandı. Sağlıkçıların 171’si COVID-19 hasta bakımında görev aldığını bildirdi. COVID-19 enfeksiyonu geçiren 89 sağlık çalışanı varken; 34’ü COVID-19 enfeksiyonu geçirip geçirmediğini bilmemekteydi. Katılımcıların yalnızca 87’si COVID-19 aşılarıyla ilgili yeterince bilgiye sahip olduğunu bildirirken; 113’ü bilgisi olmadığını ve 102’si ise bu konuyla ilgili kararsız olduğunu bildirdi. Sağlıkçıların 141’i COVID-19 aşıları hakkında kaygılanırken; 149’unun aşı koruyuculuğu hakkında endişeleri vardı. Katılımcıların 49’u inaktif aşıların mutasyona dayanıklı olduğunu, 28’i ise dayanıklı olmadığını düşünürken; 225’inin bu konu hakkında bilgisi yoktu. mRNA aşılarının inaktif aşılara göre daha çok antikor ürettiğini düşünen sağlık çalışanı 29 iken; sağlıkçıların 26’sı buna katılmadığını ve 247’si ise bu konu hakkında bilgisi olmadığını bildirdi. Emziren kadınların aşı olup olmaması hakkında sağlıkçıların 129’unun bilgisi yokken; 127’si emziren kadınların aşı olmaması gerektiğini ve 46’sı ise aşı olması gerektiğini düşünmekteydi. Sağlıkçıların 245’i COVID-19 aşısı olduğunu bildirirken; 213’ü yakın arkadaşlarına ve 215’i hastalara COVID-19 aşısı olmasını önermekteydi. Sağlık çalışanlarının en çok güvendikleri aşılar sırasıyla Sinovac/Coronovac (%47,7), Biontech (%18,5), Yerli COVID-19 aşısı (%5), Oxford AZ (%4,3), Moderna (%4) ve Sputnik V (%3,3) idi.
Sonuç: Çalışmamızda COVID-19 aşısının uygulandığı ilk günlerde sağlık çalışanlarının COVID-19 aşılarıyla ilgili yeterince bilgisinin olmadığı, COVID-19 aşılarıyla ilgili kaygılı ve aşının koruyuculuğuyla ilgili endişeli olduğu, en güvendikleri COVID-19 aşısının Sinovac/Coronovac olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. COVID-19 aşılama oranlarının arttırılması için çok yönlü çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: COVID-19 hastalığı, COVID-19 aşıları, bilgi düzeyi, sağlık çalışanları


Healthcare Professionals and COVID-19 Vaccine: Approaches of Health Workers to Vaccination in the First Days of Vaccination

Pınar Özkan Oskay1, Gülsüm Kaya2, Selma Atındiş3, Mustafa Atındiş4
11Infection Control Committee, Sakarya Yenikent State Hospital, Sakarya, Türkiye
2Infection Control Committee, Sakarya University Training and Research Hospital, Sakarya, Türkiye
3Department of Health Management, Sakarya University Faculty of Business Administration, Sakarya, Türkiye
4Department of Medical Microbiology, Sakarya University Faculty of Medicine, Sakarya, Türkiye

Aim: This study aims to determine healthcare professionals’ knowledge, attitudes, and behaviors toward COVID-19 disease and vaccine in the first days of vaccination.
Material and Method: The study was conducted in Sakarya Yenikent State Hospital between March 1–15, 2021, where the 2nd vaccine should also be completed for healthcare workers. The ethics committee of the study was obtained from the ethics committee of Sakarya University Faculty of Medicine. Healthcare workers who agreed to participate in the study were asked to fill out the interview form. Data were analyzed in SPSS 21 program.
Results: Of the health workers participating in the study, 189 were female, and the median age was 37.0 [28.0–44.0]. The distribution of health workers by profession is examined; 115 nurses, 28 doctors, 35 technicians, 32 medical secretaries, 30 cleaning personnel, and 62 other occupational groups. During the last winter season, “Have you had the flu shot?” While 111 health workers answered “yes” to the question, 52 of those vaccinated reported that they had the flu vaccine this winter season as well. One hundred seventy-one healthcare professionals said they were involved in caring for COVID-19 patients. While there are 89 healthcare workers with COVID-19 infection, 34 healthcare professionals did not know whether they had COVID-19 infection. While only 87 participants reported that they had enough knowledge about COVID-19 vaccines, 113 stated that they had no information, and 102 were undecided on this issue. While 141 healthcare professionals are concerned about COVID-19 vaccines, 149 had concerns about vaccine protection. While 49 participants thought that inactivated vaccines were resistant to mutation and 28 thought that they were not resistant, 225 of them did not know about this issue. While 29 healthcare professionals think that mRNA vaccines produce more antibodies than inactivated vaccines, 26 health professionals stated that they disagreed with this, and 247 indicated that they did not know about this issue. While 129 health professionals did not know whether or not breastfeeding women should be vaccinated, 127 thought breastfeeding women should not be vaccinated, and 46 thought they should be vaccinated. While 245 healthcare professionals reported that they had the COVID-19 vaccine, 213 were recommended to their close friends, and 215 recommended the patients be vaccinated for COVID-19. The vaccines most trusted by healthcare professionals are Sinovac/Coronovac (47.7%), Biontech (18.5%), Domestic COVID-19 vaccine (5%), Oxford AZ (4.3%), Moderna (4%), and Sputnik V (3.3%).
Conclusion: In our study, it was concluded that in the first days of the application of the COVID-19 vaccine, healthcare professionals do not have enough knowledge about COVID-19 vaccines, they are worried about COVID-19 vaccines, and they are worried about the protection of the vaccine, and the mostreliable COVID-19 vaccine is Sinovac/Coronovac vaccine. Multidimensional studies are needed to increase COVID-19 vaccination rates.

Keywords: COVID-19 disease, COVID-19 vaccines, knowledge level, health workers


Pınar Özkan Oskay, Gülsüm Kaya, Selma Atındiş, Mustafa Atındiş. Healthcare Professionals and COVID-19 Vaccine: Approaches of Health Workers to Vaccination in the First Days of Vaccination. Kafkas J Med Sci. 2022; 12(2): 111-115

Sorumlu Yazar: Pınar Özkan Oskay, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git