Streptozotosin ile İndüklenen Diyabetik Sıçanlarda Sinapik Asidin Hepatoprotektif Etkileri [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2021; 11(3): 410-416 | DOI: 10.5505/kjms.2021.19794  

Streptozotosin ile İndüklenen Diyabetik Sıçanlarda Sinapik Asidin Hepatoprotektif Etkileri

Fikret Altındağ
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Van, Türkiye

Amaç: Hepatotoksisite diyabetin en önemli sekonder komplikasyonlarından biridir. Diyabetin neden olduğu karaciğer hasarının ana nedenleri oksidatif stres ve inflamasyondur. Sinapik asidin güçlü bir antioksidan ve antiinflamatuar olduğu öne sürülmüştür. Bu çalışmada, deneysel diyabet modelinde sinapik asidin (SA) hepatoprotektif etkilerini TNF-α, AST, ALT seviyeleri, MT boyama yoğunluğu ve histolojik değişiklikleri değerlendirerek araştırmayı amaçladık.
Materyal ve Metot: Sıçanlar dört gruba ayrıldı (n=7): Sham (S), SA, Diyabetik (D), Diyabetik+Sinapik Asit (D+SA). S grubuna intragastrik (i.g.) yolla serum fizyolojik verildi. SA grubuna 28 gün boyunca i.g. yolla 20 mg/kg/gün SA verildi. D grubuna tek doz 50 mg/kg STZ intraperitoneal (i.p.) enjekte edildi. D+SA grubuna, tek doz 50 mg/kg STZ i.p. yolla enjekte edildi ve 28 gün boyunca 20 mg/kg/gün SA i.g. yolla verildi. Tümor nekroz faktör-alfa (TNF-α) ekspresyonu immünohistokimyasal yöntemle değerlendirildi. Karaciğerde olası fibrozisi değerlendirmek için Masson’s trichrome (MT) boyası ve histolojik inceleme için hematoksilen-eozin (H-E) boyası ile karaciğer boyandı. Ayrıca karaciğer fonksiyon testleri olan serum AST ve ALT seviyeleri ölçüldü.
Bulgular: S ve SA grupları normal histolojik mimariye ve negatif TNF-a immüno-ekspresyonuna sahipti. S grubu ile karşılaştırıldığında, D grubu daha yüksek AST ve ALT seviyelerine ve MT boyama yoğunluğuna sahipti. D grubunda şiddetli TNF-α immün ekpresyonunun yanı sıra vasküler dilatasyon, apoptotik hücreler ve inflamatuar hücrelerin infiltrasyonu gibi histopatolojik değişiklikler gözlendi. D grubu ile karşılaştırıldığında D+SA grubunda TNF-α immunoexpression, histopatolojik değişiklikler, AST ve ALT seviyeleri azaldı.
Sonuç: Çalışmamız, STZ ile indüklenen diyabetik sıçanlarda SA’nın hepatotoksisiteye karşı hepatoprotektif bir etkiye sahip olabileceğini ortaya koydu.

Anahtar Kelimeler: diyabet, karaciğer, sıçan, sinapik asit; TNF-α


Hepatoprotective Effects of Sinapic Acid in the Streptozotocin-Induced Diabetic Rats

Fikret Altındağ
Department of Histology and Embryology, Faculty of Medicine, Van Yüzüncü Yıl University, Van, Turkey

Aim: Hepatotoxicity is one of the most important secondary complications of diabetes. The leading causes of diabetes-induced liver damage are oxidative stress and inflammation. Sinapic acid (SA) has been proposed as a potent antioxidant and antiinflamatuar. In the present study, we aimed to investigate the hepatoprotective effects of SA by evaluating TNF-α, AST, ALT levels, and histological changes in the experimental diabetes model.
Material and Method: Rats were divided into four groups (n=7): Sham (S), SA, Diabetic (D), Diabetic+Sinapic Acid (D+SA). S group was given only saline by intragastric (i.g.). SA group was received 20 mg/kg/day SA by i.g. for 28 days. D group was injected with a single dose of 50 mg/kg streptozotocin (STZ) intraperitoneal (i.p.). D+SA was injected with a single dose of 50 mg/kg STZ i.p. and received 20 mg/kg/day SA by i.g. for 28 days. Tumor necrosis factor-alpha (TNF-α) expression was measured using the immunohistochemical method to assess inflammation in the liver. The liver was stained with Masson’s trichrome (MT) stain to evaluate possible fibrosis in the liver and hematoxylin-eosin (H-E) stain for histological examination. In addition, serum aspartate aminotransferase (AST) and alanine transaminase (ALT) levels, which is liver function tests, were measured.
Results: S and SA groups had normal histological architecture and negative TNF-α immunoexpression. The D group had higher AST and ALT levels and MT staining intensity than the S group. In addition to severe TNF-α immunoexpression, histopathological changes such as vascular dilatation, apoptotic cells, and infiltration of inflammatory cells were observed in group D. TNF-α immunoexpression histopathological changes, AST and ALT levels decreased in the D+SA group compared to the D group.
Conclusion: Our study revealed that SA might have a hepatoprotective effect against hepatotoxicity in STZ-induced diabetic rats.

Keywords: diabetes, liver, rat, sinapic acid; TNF-α


Fikret Altındağ. Hepatoprotective Effects of Sinapic Acid in the Streptozotocin-Induced Diabetic Rats. Kafkas J Med Sci. 2021; 11(3): 410-416

Sorumlu Yazar: Fikret Altındağ, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git