Basit ve kompleks böbrek taşları için yapılan perkütan nefrolitotomi işlemlerinin karşılaştırılması [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2015; 5(2): 60-64 | DOI: 10.5505/kjms.2015.20982  

Basit ve kompleks böbrek taşları için yapılan perkütan nefrolitotomi işlemlerinin karşılaştırılması

Kerem Taken1, Sait Yamiş2, Kürşat Çeçen3, Recep Eryılmaz4, Mustafa Güneş1
1Yüzüncüyıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Van
2Özel Bağlar Hastanesi, Üroloji Kliniği, Diyarbakır
3Kafkas Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Kars
4Tatvan Devlet Hastanesi, Üroloji Kliniği, Tatvan, Bitlis

ÖZET
AMAÇ: Basit ve kompleks böbrek tașları için yapılan perkutan nefrolitotomi
ișlemlerinin bulgularını karșılaștırmak.
YÖNTEM: Bu retrospektif çalıșmada, Ocak 2011 ve Mart 2014 arasında perkutan nefrolitotomi ile ameliyat edilen 268 böbrek tașı incelendi. Ameliyatlar, iki cm den büyük üst ve orta pol böbrek tașlarına ve 1,5 cm den büyük alt kaliks taşlarına ișlem yapıldı. Hastalar başarı oranı, komplikasyonlar, perkütan giriș sayısı, ameliyat süresi, hastanede kalıș süresi açısından değerlendirildi. Basit ve kompleks böbrek tașları için yapılan ameliyatların bulguları karșılaștırıldı. BULGULAR: Perkutan nefrolitotomi 186 (%73,5) erkek, 67 (%26,5) kadın hastada, 268 renal üniteye yapıldı. Yaș ortalaması 43,1±12,15 (13-78) yıldı. Çalıșmadaki tașların %63’ü (n: 169) basit, %37’si (n: 99) ise kompleksti. Ortalama taș yükü 340 mm² (30-760) olarak hesaplandı. Cerrahi girișim için ortalama hazırlık süresi 27,2 (20-50) dakika, ortalama operasyon süresi 90,4 (40-170) dakikaydı. Otuz beș olguda kan transfüzyonu yapılırken, iki hastayaise intra-operatif kanamadan dolayı açık cerrahi yapıldı. Bir hastada kolon yaralanması yașandı. On üç hastaya ise double-J kateter konuldu. Taștan tamamen temizlenme oranı, basit izole tașlarda %78, kompleks tașlarda %40 idi (p< 0.01). Tüm olgular incelendiğinde, % 87’sinin (n: 232) bașarıyla sonuçlandığı gözlendi.
SONUÇ: Kompleks tașı olan hastalarda ek tedavi ihtiyacı ve tedavi bașarısızlığı oranı belirgin olarak daha yüksektir. Ancak, yüksek bașarı oranı, kısa hastanede kalıș süresi ve kabul edilebilir komplikasyon oranlarıyla, perkutan nefrolitotomi etkin ve güvenli bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: Komplikasyonlar, Böbrek, Nefrolitotomi, Sonuç değerlendirmesi, Perkütan, Taş


Comparison of percutaneous nephrolithotomy procedures performed for simple and complex renal stones

Kerem Taken1, Sait Yamiş2, Kürşat Çeçen3, Recep Eryılmaz4, Mustafa Güneş1
1Department Of Urology, Yüzüncüyıl University School Of Medicine, Van, Turkey
2Department Of Urology, Bağlar Hospital, Diyarbakır, Turkey
3Department Of Urology, Kafkas University School Of Medicine, Kars, Turkey
4Department Of Urology, Tatvan State Hospital, Tatvan, Bitlis, Turkey

AIM: To compare the percutaneous nephrolithotomy procedures performed for simple and complex kidney stones.
METHODS: In this retrospective study, 268 renal stones operated using percutaneous nephrolithotomy, between January 2011 and March 2014, were evaluated. Operations were performed for upper/middle calyx stones and lower calyx stones larger than 2 cm and 1.5 cm, respectively. Success rate, complications, number of percutaneous entry, operation time, and hospital stay were evaluated. The results of the operations of the simple and complex stones were compared.
RESULTS: Percutaneous nephrolithotomy was performed in 268 renal units in 186 (73.5%) male and 67 (26.5%) female, with a mean age of 43.1 ± 12.15 (13-78) years. There were 169 (63%) simple
and 99 (37%) complex stones. Mean stone burden was 340 mm² (30-760). Mean preparation time for surgery was 27.2 (20-50) min. and mean operation time was 90.4 (40-170) min. Blood transfusion was required in 35 cases. Open surgery was needed in two patients due to perioperative bleeding. Colon injury occurred in one patient. Double-J catheter was inserted in 13 patients. Stone clearance rate in simple and complex stones was 78% and 40%, respectively (p<0.01). The rate of success was 87% (n=232) in all patients.
CONCLUSION: The rate of patients requiring additional treatment and the rate of failure are signifi cantly higher in complex stones than in simple stones. However, percutaneous nephrolithotomy is
an effective and safe method providing high success rates, shorter hospital stay, and acceptable complication rates.

Keywords: Complications, Kidney, Nephrolithotomy, Outcome Assessment, Percutaneous, Stone


Kerem Taken, Sait Yamiş, Kürşat Çeçen, Recep Eryılmaz, Mustafa Güneş. Comparison of percutaneous nephrolithotomy procedures performed for simple and complex renal stones. Kafkas J Med Sci. 2015; 5(2): 60-64

Sorumlu Yazar: Kerem Taken, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git