Tek Doz Antenatal Steroid Tedavisi Gestasyonel Yaşı <30 Hafta Bebeklerde Mortalite ve Morbidite Üzerine Etkili mi? [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2022; 12(2): 165-169 | DOI: 10.5505/kjms.2022.25428  

Tek Doz Antenatal Steroid Tedavisi Gestasyonel Yaşı <30 Hafta Bebeklerde Mortalite ve Morbidite Üzerine Etkili mi?

Handan Bezirganoğlu1, Fatma Nur Sarı2, Şerife Suna Oğuz2, Evrim Alyamaç Dizdar2, Mehmet Büyüktiryaki3
1SBÜ Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Kliniği, Trabzon, Türkiye
2SBÜ Ankara Şehir Hastanesi, Yenidoğan Kliniği, Ankara, Türkiye
3İstanbul Medipol Tıp Fakültesi, Yenidoğan Kliniği, İstanbul, Türkiye

Amaç: Acil nedenlerle çok düşük doğum ağırlıklı (ÇDDA) bebeklerin önemli bir kısmı tam doz antenatal kortikosteroid tedavisi tamamlanamadan doğsa da, kısmi doz antenatal kortikosteroid (AKS) tedavisinin ÇDDA’lı hastaların neonatal mortalite ve morbiditeleri üzerine etkisine ilişkin bilgilerimiz hala kısıtlıdır. Bu çalışmada, <30 hafta doğan; AKS uygulanmayan, kısmi doz AKS ve tam doz AKS uygulanan bebeklerin sonuçlarını değerlendirmeyi amaçladık.
Materyal ve Metot: Bu retrospektif çalışmaya doğum haftası <30 hafta olan bebekler dahil edildi ve AKS uygulanma durumuna göre üç gruba ayrıldı; Grup 1, AKS uygulanmadan doğan bebekler, Grup 2, tek doz betametazon uygulanan bebekler, Grup 3, tam doz AKS uygulanan bebekler. Birincil sonucumuz mortalite idi. İkincil sonuçlar: PDA, NEK, şiddetli IVK, bronkopulmoner displazi ve kistik periventriküler lökomalazi (PVL) olarak belirlendi.
Bulgular: 616 bebek çalışmaya dahil edildi. Koryoamniyonit sıklığı tam doz AKS grubunda anlamlı olarak daha yüksekti (p<0,05). Mortalite oranı AKS uygulanmayan grupta diğer gruplara kıyasla en yüksek olarak bulunda (%16,0) ancak istatistiksel farklılık bulunmadı. Kısmi doz AKS grubunda, AKS uygulanmayan gruba kıyasla neonatal morbidite sıklığı düşme eğiliminde idi.
Sonuç: Sonuç olarak, <30 hafta doğan bebeklerde eksik doz antenatal kortikosteroid tedavisinin anlamlı faydası saptanmadı.

Anahtar Kelimeler: antenatal kortikosteroid, betametazon, çok düşük doğum ağırlıklı bebek


Is There a Beneficial Effect of Single Dose Antenatal Steroid Therapy on Mortality and Morbidities in Infants <30 Weeks Gestational Age?

Handan Bezirganoğlu1, Fatma Nur Sarı2, Şerife Suna Oğuz2, Evrim Alyamaç Dizdar2, Mehmet Büyüktiryaki3
1Division of Neonatology, Trabzon Kanuni Training and Research Hospital, Trabzon, Türkiye
2Department of Pediatrics, Division of Neonatology, Ankara City Hospital, Ankara, Türkiye
3Department of Pediatrics, Division of Neonatology, İstanbul Medipol University Medical School, İstanbul, Türkiye

Aim: Our knowledge regarding the impact of single-dose antenatal corticosteroid treatment on neonatal morbidities of VLBW is still scarce. In this study, we aimed to evaluate outcomes of infants born <30 weeks’ gestation that received no ACS, partial course of ACS, and complete course of ACS.
Material and Method: In this retrospective study, infants <30 weeks in gestation at birth were included and divided into three groups based on exposure to ACS; Group 1, infants born without ACS exposure, Group 2, infants born after exposure to one dose of betamethasone, Group 3, infants born after exposure to complete the course. Our primary outcome was mortality. Secondary outcomes included the following: PDA, NEC, severe IVH, bronchopulmonary dysplasia, and cystic periventricular leukomalacia (PVL).
Results: 616 infants were included. The incidence of chorioamnionitis was significantly higher in the complete course ACS group (p<0.05). The mortality rate was highest in the no ACS group (16.0%) compared to other groups but not statistically different. There was a trend toward lower morbidity in the partial course ACS group compared to none.
Conclusion: We found no statistically significant benefit of incomplete antenatal corticosteroids in infants born <30 weeks’ gestation.

Keywords: antenatal corticosteroids, betamethasone, neonatal outcomes, very low birth weight infants


Handan Bezirganoğlu, Fatma Nur Sarı, Şerife Suna Oğuz, Evrim Alyamaç Dizdar, Mehmet Büyüktiryaki. Is There a Beneficial Effect of Single Dose Antenatal Steroid Therapy on Mortality and Morbidities in Infants <30 Weeks Gestational Age?. Kafkas J Med Sci. 2022; 12(2): 165-169

Sorumlu Yazar: Handan Bezirganoğlu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git