Bir Üniversite Hastanesinde Doğum Yapan Annelerin Anne Sütü ve Emzirmeye İlişkin Bilgi ve Davranışlarının Değerlendirilmesi [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2020; 10(3): 221-227 | DOI: 10.5505/kjms.2020.26429  

Bir Üniversite Hastanesinde Doğum Yapan Annelerin Anne Sütü ve Emzirmeye İlişkin Bilgi ve Davranışlarının Değerlendirilmesi

Fatma Yağmur Evcil1, Gülsüm Zoroğlu2
1Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Isparta
2Bingöl Merkez Toplum Sağlığı Merkezi, Bingöl, Türkiye

Amaç: Bebek ve çocukların sağlığı ve gelişmesi yönünden beslenmenin en önemli bileşeni anne sütüdür. Emzirmenin erken dönemde başlatılması ve başarıyla sürdürülebilmesi anne ve bebek için büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle gebelerin emzirme konusundaki bilgi ve davranışlarının değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde doğum yapan annelerin, anne sütü ve emzirmeye ilişkin bilgi düzeylerini ve bebeklerini emzirme durumlarını belirlemektir.
Materyal ve Metot: Kesitsel tipteki çalışmanın evrenini 1 Aralık 2018- 31 Aralık 2018 tarihleri arasında Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde doğum yapan 137 anne oluşturmuştur. Evrenin tamamına ulaşılması hedeflenmiştir ve 80 (%58.3) anneye ulaşılmıştır. Veri toplamı aracı olarak, araştırmacılar tarafından geliştirilen “Anne Sütü ve Emzirmeye İlişkin Bilgi ve Tutumlar Anketi” ve “Emzirme Tanılama Ölçüm Aracı (LATCH)” kullanılmıştır. Veriler SPSS for Windows 22.0 paket programı ile değerlendirilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde Student-t testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA), Mann-Whitney U testi, Kruskall-Wallis testi, Pearson Korelasyon Analizi, lineer regresyon analizi kullanılmıştır.
Bulgular: Araştırmaya katılan annelerin yaş ortalamalarının 28,30±5,22 olduğu bulundu. Annelerin %98.8’inin anne sütünün bebek için ideal besin olduğunu bildiği, %72,5 ‘inin doğumdan hemen sonra emzirmenin doğum sonrası kanamayı azalttığını bilmediği belirlendi. Annelerin LATCH ölçek puan ortalamalarının 6,64±1,91 olduğu, ölçekten alınan puanların daha önce canlı doğum yapma durumu, emzirme deneyimi, doğum şekli ve doğumda anestezi alma durumuna göre anlamlı farklılık gösterdiği bulunmuştur (p=0,01), (p<0,001), (p=0,01), (p=0,01). Yaşayan çocuk sayısı ile ölçekten alınan puan arasında pozitif yönde orta anlamlı korelasyon bulunmuştur. Çok değişkenli analizde emzirme deneyiminin olmasının (β=1,297, p=0,003) ve doğum şeklinin normal doğum olmasının (β=0,919, p=0,043) emzirme başarısını arttırdığı bulundu.
Sonuç: Annelerin endikasyon dışı sezaryen uygulamasından kaçınmaları gerektiği konusunda bilinçlendirilmesinin emzirme başarısının arttırılabilmesi için önemli olduğu düşünülmüştür. Ayrıca sezaryen doğum yapan veya emzirme deneyimi olmayan annelere, karşılaşabilecekleri sorunlar hakkında ayrıntılı bilgi edinebilecekleri ve uygulamalar yapabilecekleri eğitimlerin düzenlenmesi emzirmenin sağlıklı bir şekilde başlaması ve sürdürülebilmesi yönünden önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: human milk, breastfeeding, breastfeeding success


Evaluation of Knowledge and Behavior of Mothers Who Gave Birth in a University Hospital Regarding Breast Milk and Breastfeeding

Fatma Yağmur Evcil1, Gülsüm Zoroğlu2
1Suleyman Demirel University School Of Medicine, Public Health Department, Isparta, Turkey
2Bingöl Central Community Health Center, Bingöl, Turkey

Aim: Breast milk is the most important component of nutrition in terms of health and development of infants and children. The aim of this study is to determine the level of knowledge of breast milk and breastfeeding of mothers who gave birth in Düzce University Research and Education Hospital.
Material and Method: The cross-sectional study was conducted with 137 mothers in the time of December 1, 2018 and December 31, 2018 at Düzce University Research and Education Hospital. The entire population was targeted and 80 (58.3%) mothers were reached. The data collection tool consisted of ‘Information and Attitudes on Breastfeeding and Human Milk Questionnaire’ which was developed by the researchers and composed of 27 questions and LATCH Breastfeeding Assesment Tool (LATCH). Data was evaluated with with SPSS for Windows 22.0 package program. Student-t test, ANOVA, Mann-Whitney U, Kruskall-Wallis, Pearson Correlation Analysis, linear regression analysis were used in the data assessment.
Results: The mean age of the mothers participating in the study was 28.30±5.22. It was determined that 98.8% of the mothers knew that breastmilk was the ideal nutrient for the baby and 72.5% did not know that breastfeeding immediately after birth reduces postpartum hemorrhage. The mean LATCH scale score of the mothers was 6.64±1.91, and it was found that the scores taken from the scale showed significant differences with previous live birth, breastfeeding experience, type of delivery and receiving anesthesia at delivery (p=0.01), (p<0.001), (p=0.01), (p=0.01). In multivariate analysis, it was found that the experience of breastfeeding (β=1.297 p=0.003) and the normal way of delivery (β=0.919 p=0.043) increased breastfeeding success.
Conclusion: It is thought that raising the awareness of mothers that they should avoid non-indication C-section is important in order to increase breastfeeding success.

Keywords: anne sütü, emzirme, emzirme başarısı


Fatma Yağmur Evcil, Gülsüm Zoroğlu. Evaluation of Knowledge and Behavior of Mothers Who Gave Birth in a University Hospital Regarding Breast Milk and Breastfeeding. Kafkas J Med Sci. 2020; 10(3): 221-227

Sorumlu Yazar: Fatma Yağmur Evcil, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git