Kars Bölgesindeki İdrar Yolu Enfeksiyonlarının Epidemiyolojisi ve Antibiyotik Dirençleri [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2019; 9(2): 90-96 | DOI: 10.5505/kjms.2019.26937  

Kars Bölgesindeki İdrar Yolu Enfeksiyonlarının Epidemiyolojisi ve Antibiyotik Dirençleri

Mehmet Uslu1, Murat Bağcıoğlu2, Ümit Yener Tekdoğan2, Ramazan Kocaaslan2, Kürşat Çeçen3
1Kars Harakani Devlet Hastanesi, Üroloji Kliniği, Kars
2Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Kars
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Anabilim Dalı, Kocaeli

Amaç: Bu çalışmada Kars bölgesindeki idrar yolu enfeksiyonlarının epidemiyolojisi, etkenleri ve antibiyotik duyarlıklarının belirlenmesi amaçlandı.
Yöntem: Ocak 2015 - Ocak 2016 tarihleri arasında Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi poliklinikleri ve servislerinde alınan idrar kültüründe üreme saptanan 438 hasta değerlendirilmeye alındı. Hastalar, yaş, cinsiyet, altta yatan hastalıklar, gebelik ve sondalı olması gibi komplike edici faktörler açısından sorgulandı.
Bulgular: Çalışmaya alınan 438 hastanın idrarından en sık izole edilen etken %66,4 oranı ile Escherichia coli (E.coli) olarak bulundu. E.coli üreyen poliklinik hastalarında siprofloksasin (%22,1) ve sefalosporinlere (sefepim % 23,5, seftazidim %22,5 seftriakson %26,3) yüksek direnç olduğu, nitrofurantoin (%4,7) ve amoksilin klavunat’a (%16,4) en düşük direnç tespit edildi. Yatan hastalardada seftriakson (%48,7) ve siprofloksasine (48,7) karşı yüksek direnç olduğu, amikasin (%7,7), gentamisin (10,3) veya karbapenem (imipenem %2,6, meropenem %1,3) türevi antibiyotiklere en düşük direnç tespit edildi.
Sonuç: Toplum kökenli idrar yolu enfeksiyonu (İYE) hastalarında ampirik tedavi başlanırken yerel direnç oranlarının bilinmesi yanında poliklinik ve yatan hastalarda antibiyotik dirençlerinde farklılıklar olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Klinik olarak endikasyon olmadığı sürece antibiyotik tedavisi başlanmamalı, özellikle endikasyon yoksa asemptomatik bakteriürinin tedavi edilmemesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Antibiyotik, bakteri, ilaç direnci


Epidemology and Antibiotic Resistance of Urinary Tract Infection in the Kars Region

Mehmet Uslu1, Murat Bağcıoğlu2, Ümit Yener Tekdoğan2, Ramazan Kocaaslan2, Kürşat Çeçen3
1Department Of Urology, Kars Harakani State Hospital, Kars, Turkey
2Department Of Urology,kafkas University Medical Faculty, Kars, Turkey
3Department Of Urology, University Of Health Sciences Kocaeli Derince Training And Research Hospital, Kars, Turkey

Aim: In this study, it was aimed to determine the epidemology, agents and antibiotical sensitivity of urinary tract infections in the Kars Region.
Methods: Between January 2015and January 2016, (438 patients) in the policlinics and services of Kafkas University Medical Faculty Health Research Hospital with positive urine culture from the were evaluated. Patients were questioned in terms of age, gender, underlying diseases and complicating factors (pregnancy, urethral catheter etc.).
Results: The most isolated agent from the urine cultures was Escherichia Coli (E.coli) with the rate of 66,4%. It is identified that policlinic patients, who E.coli has been found in their urine have high resistance to ciprofloxacin (22,1%), and cephalosporins (cefepime 23,5%, ceftazidime 22,5% ceftriaxone 26,3%), however they have lowest resistance to nitrofurantoin (4,7%) or amoxicillin clavunat (16,4 %). In hospitalized patients, it is detected that there is a hight resistance to ceftriaxone (48,7%) and ciprofloxacin (48,7%) on the other hand there is low resistance againts the s antibiotics such as amikacin (7,7%), gentamicin (10,3%) or carbapenem (imipenem 2,6%, meropenem 1,3%)
Conclusion: Local resistance rates should be known when ampirical treatment is given in the community acqurired urinary tract infection patients. Besides, differences in the rates of antibiotic resistance between hospitalized patients and outpatients should be taken into consideration. Antibiotic treatment should not be initiated without indications, especially if there is no indication, asymptomatic bacteriuria should not be treated.

Keywords: antibiotic, bacteria, drug resistance


Mehmet Uslu, Murat Bağcıoğlu, Ümit Yener Tekdoğan, Ramazan Kocaaslan, Kürşat Çeçen. Epidemology and Antibiotic Resistance of Urinary Tract Infection in the Kars Region. Kafkas J Med Sci. 2019; 9(2): 90-96

Sorumlu Yazar: Mehmet Uslu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git