Tiroit nodüllerinin ultrasonografik, sitolojik ve histopatolojik bulgularının incelenmesi [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2013; 3(2): 80-87 | DOI: 10.5505/kjms.2013.28290  

Tiroit nodüllerinin ultrasonografik, sitolojik ve histopatolojik bulgularının incelenmesi

Halime Önver1, Ali Osman Özbey2, Mahmut Duymuş3, Ömer Yılmaz1, Pınar Nercis Koşar1
1Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Ankara, Türkiye
2Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Kars, Türkiye
3Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Kars, Türkiye

AMAÇ:
İnce iğne aspirasyon biyopsisi yapılan tiroit nodüllerinin ultrasonografi, sitoloji ve histopatoloji bulgularını karșılaștırmak ve ince iğne aspirasyon biyopsisinin etkinliğini belirlemek.
YÖNTEM:
Radyoloji Kliniği’nde, 01 Ocak ve 30 Haziran 2010 tarihleri arasında tiroit nodülü saptanan ve ince iğne aspirasyon biyopsisi yapılan 1420 hastanın kayıtları retrospektif olarak incelendi. Ultrasonografi, sitoloji ve histopatoloji bulguları arasındaki ilișki ve uyumluluk araștırıldı.
BULGULAR:
Çalıșmada 1254 (%88,3) kadın ve 166 (%11,7) erkek hasta yer aldı. Tüm hastaların yaș ortalaması 49,48 yıldı ve hastaların %10,5’i (n=152) ameliyat edildi. Ameliyat olan ve olmayan hastalardaki ortalama nodül çapları sırasıyla 25,5±14,20 mm ve 17,62±9,69 mm’dir. Cerrahiye alınma ile nodül büyüklüğü arasında ters yönde ilișki tespit edildi (p<0,05). Benign ve malign nodüllerin ortalama büyüklükleri sırası ile 27,01 mm ve 20,68 mm’ydi ve fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0,001).
SONUÇ:
İnce iğne aspirasyon biyopsisi tiroit nodüllerinin değerlendirilmesi için yararlı bir tanı yöntemidir ve ultrasonografi ve histopatoloji bulgularıyla uyumluluğu yüksektir. Hastaların çoğunda daha sonraki klinik sağaltım seçeneğini belirlemede yardımcıdır.

Anahtar Kelimeler: Biopsi, Hücre biyolojisi, Tanısal testler, Patoloji, Tiroid bezi, Tiroid nodülü


Evaluation of ultrasonographic, cytological and histopathological findings of thyroid nodules

Halime Önver1, Ali Osman Özbey2, Mahmut Duymuş3, Ömer Yılmaz1, Pınar Nercis Koşar1
1Department Of Radiology, Ankara Training And Research Hospital, Ankara, Turkey
2Department Of Otorhinolaryngology, Kafkas University School Of Medicine, Kars, Turkey
3Department Of Radiology, Kafkas University School Of Medicine, Kars, Turkey

AIM:
To compare the ultrasound, cytological and histopathological findings of thyroid nodules undergone fine needle aspiration biopsy and to determine the efficiency of fine needle aspiration biopsy.
METHODS:
The records of 1420 patients diagnosed with a thyroid nodule and undergone fine needle aspiration biopsy between January 1 and June 30, 2010 were evaluated retrospectively. The relation and consistency among the ultrasound, cytological and histopathological findings were analyzed.
RESULTS:
The study included 1254 (88.3%) female and 166 (11.7%) male patients. The mean age of the patients was 49.48 years and 10.5% of the patients were operated. The mean nodule sizes of the patients managed with or without surgery were 25.5±14.20 mm and 17.62±9.69 mm, respectively. Surgical management option was negatively correlated with the size of the examined nodule (p<0.05). The mean size of the benign and malignant nodules were 27.01 and 20.68 mm, respectively, and the difference was signifi cant (p<0.001).
CONCLUSION:
Fine needle aspiration biopsy is a useful diagnostic tool for the evaluation of thyroid nodules and has a high consistency with ultrasound and histopathological findings. In the majority of the patients it helps to determine the next clinical management option.

Keywords: Biopsy, Cell Biology, Diagnostic tests, Pathology, Thyroid Gland, Thyroid Nodule


Halime Önver, Ali Osman Özbey, Mahmut Duymuş, Ömer Yılmaz, Pınar Nercis Koşar. Evaluation of ultrasonographic, cytological and histopathological findings of thyroid nodules. Kafkas J Med Sci. 2013; 3(2): 80-87

Sorumlu Yazar: Mahmut Duymuş, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git