Kardiyovasküler kısıtlılık ve semptomlar profilinin yaşam kalitesi, anksiyete ve depresyon skalaları ile ilişkisi [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2014; 4(2): 51-56 | DOI: 10.5505/kjms.2014.28863  

Kardiyovasküler kısıtlılık ve semptomlar profilinin yaşam kalitesi, anksiyete ve depresyon skalaları ile ilişkisi

Derya Özcanlı Atik1, Sezgi Çınar2
1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, Kahramanmaraş
2Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilimdalı, İstanbul

AMAÇ:
Çalıșmamızın amacı, akut koroner sendromlar sonrası hastaların kısıtlılık ve semptomları ile yașam kalitesi, anksiyete ve depresyon düzeyleri arasında ilișki olup olmadığını belirlemektir.
YÖNTEM:
Araștırmanın evrenini, Kahmanmaraș Devlet Hastanesi kardiyoloji kliniğine bașvurarak tedavi gören akut koroner sendrom geçirmiș 245 hasta olușturdu. Veriler Kardiyovasküler Kısıtlılık ve Semptomlar Profili, Yașam Kalitesi, Anksiyete ve Depresyon Ölçekleri ile toplandı. Verilerin değerlendirilmesinde, yüzdeler, ortalamalar, Pearson ve Spearman korelasyon analizleri kullanıldı.
BULGULAR:
Hastaların yaș ortalamasının 60.58±11.81 yıl, çoğunluğunun erkek (%68.6) ve %56.3’ünün akut miyokart infarktüsü geçirdiği belirlendi. Hastaların; fiziksel ve sosyal fonksiyonda (16.64±4.46) orta düzeyde, kadınlara özgü ev içi faaliyetlerinde (3.05±1.41) ve erkeklere özgü ev içi faaliyetlerinde (3.23±1.40) hafif düzeyde kısıtlılık yașadıkları, kaygı düzeylerinin orta derecede olduğu (8.65±2.63) belirlendi. Kısıtlılık ve semptomlar ile yașam kalitesi, anksiyete ve depresyon parametreleri arasında istatistiksel olarak anlamlı korelasyonlar bulundu.
SONUÇ:
Akut koroner sendromlar sonrası hastaların yașadıkları kısıtlılık ve semptomlar, yașam kalitesi, anksiyete ve depresyon düzeyleri üzerine etkilidir.

Anahtar Kelimeler: Akut koroner sendromlar, kısıtlılık ve semptomlar; yașam kalitesi; anksiyete; depresyon


Correlation of cardiovascular limitations and symptoms profile with the quality of life, anxiety and depression scales

Derya Özcanlı Atik1, Sezgi Çınar2
1Nursing Division, Kahramanmaraş Sütçü İmam University School Of Health, Kahramanmaraş, Turkey
2Department Of Internal Medicine Nursing, Marmara University Faculty Of Health Sciences, İstanbul, Turkey

AIM:
The aim of our study was to determine the relationship between patients’ limitations and symptoms after acute coronary syndromes and quality of life, anxiety and depression levels.
METHODS:
The universe of the research consisted of 245 patients who applied to the cardiology clinic of Kahramanmaraș State Hospital and who received treatment. Data were collected by using the Cardiovascular Limitations and Symptoms Profi le, and the Quality of Life, Anxiety and Depression Scales. Percentage, mean, Pearson and Spearman correlation analyses were used during data assessment.
RESULTS:
The mean of the patients’ age was 60.58±11.81 years, 68.6% of the patients were male, and 56.3% had experienced acute myocardial infarction. The patients experienced moderate level of limitations in physical and social functions (16.64±4.46), minor level of limitations in activities within the home (women: 3.05±1.41; men: 3.23±1.40), and moderate level of concerns (8.65±2.63). Statistically significant correlations were found between limitations and symptoms, and the parameters of quality of life, anxiety and depression.
CONCLUSION:
The limitations and symptoms of the patients experienced after acute coronary syndromes are affective on quality of life, anxiety and depression.

Keywords: Acute coronary syndromes, limitations and symptoms; quality of life; anxiety; depression


Derya Özcanlı Atik, Sezgi Çınar. Correlation of cardiovascular limitations and symptoms profile with the quality of life, anxiety and depression scales. Kafkas J Med Sci. 2014; 4(2): 51-56

Sorumlu Yazar: Derya Özcanlı Atik, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git