Ameliyat sonrası ağrı yönetiminde nitelik değişimi: İki peryodunun karşılaştırılması [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2014; 4(2): 62-68 | DOI: 10.5505/kjms.2014.29200  

Ameliyat sonrası ağrı yönetiminde nitelik değişimi: İki peryodunun karşılaştırılması

Elif Dirimeşe1, Meryem Yavuz2, Yasemin Altınbaş2
1Kafkas Üniversitesi Kars Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Kars
2Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

AMAÇ:
Aynı sağlık kurulușunda beș yıllık süre içerisinde ameliyat sonrası ağrı sağaltımındaki değișimleri belirlemektir.
YÖNTEM:
Bu gözlemsel çalıșma Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin Genel Cerrahi ve Kalp Damar Cerrahisi kliniklerinde yapıldı. Örneklem sırasıyla 2008 ve 20013 yıllarında ameliyat olan 103 ve 96 hastayı içerdi. Veriler ameliyat sonrası ikinci günde yüz yüze görüșme ile bir anket formu kullanılarak toplandı. İki zaman aralığının verileri uygun yöntemlerle karșılaștırıldı ve incelendi. BULGULAR:
Katılımcıların yaș ortalamaları 2008 ve 2013’te sırasıyla 57.34 ± 12.35 ve 51.9 ± 15.76’ydı. En düșük ağrı skoru ve görüșme anındaki ağrı skoru sırasıyla 2,1’den 2,3’e ve 2’den 2,6’ya yükselse de, çalıșma süresince olușan değișiklik anlamlı değildi (p>0,05). Ancak, ağrı sağaltımı yönteminden memnuniyet 8,6’dan 6,9’a düșmüștü (p<0.01). Ağrı sağaltımı kalite izlemi anketi skorları 2013’te daha düșüktü, ancak fark anlamlı değildi. Dürüstlük, iletișim, girișim ve çevre skorları sırasıyla 16,2’den 15,9’a, 13,6’dan 13,5’e, 7,2’den 6,1’e ve 25,4’den 23,6’ya düșmüștü, ancak değișimler anlamlı değildi (p>0,05).
SONUÇ:
Ameliyat sonrası ağrı sağaltımının kalitesi artmamıș gibi görünmektedir ve beș yıllık bir dönemde hastalar aynı seviyede ağrı hissetmektedir. Ancak, hastalar daha fazla memnuniyetsizlik ifade
etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sağlık hizmetleri kalite teminatı, sağlık hizmetleri, postoperatif, ağrı sağaltımı, kalite teminatı, kalite gelişimi


Quality changes in postoperative pain management: Comparison of two periods

Elif Dirimeşe1, Meryem Yavuz2, Yasemin Altınbaş2
1Department Of Nursing, Kafkas University Kars School Of Health Sciences, Kars, Turkey
2Department Of Surgical Nursing, Ege University Faculty Of Nursing, İzmir, Turkey

AIM:
To evaluate the changes in the quality of postoperative pain management in five years time in the same health institute.
METHODS:
This observational study was conducted in the General Surgery and Cardiovascular Surgery clinics of Ege University School of Medicine. The sample included 103 and 96 patients operated in 2008 and 2013, respectively. Data was collected by using a questionnaire with face to face interview in the second post-operative day. The data of the two time periods was compared and analyzed appropriately.
RESULTS:
Mean age of the participants was 57.34 ± 12.35 and 51.9 ± 15.76 years in 2008 and 2013, respectively. Although the minimum pain score and the pain score during interview increased from 2.1 to 2.3 and from 2 to 2.6, respectively, the change between two study years was not significant (p>0.05). However, satisfaction from the pain management regime decreased from 8.6 to 6.9 (p<0.01). Pain management quality monitoring survey scores were lower in 2013; however the differences were not significant. Honesty, communication, intervention and environment scores decreased from 16.2 to 15.9, from 13.6 to 13.5, from 7.2 to 6.1, and from 25.4 to 23.6, respectively, however the changes were not significant (p>0.05).
CONCLUSION:
It seems that the quality of pain management has not been improved and patients experience same levels of pain over a period of fi ve years. However, they express more dissatisfaction.

Keywords: Health care quality assurance, health care, pain, postoperative, pain management, quality assurance, quality improvement


Elif Dirimeşe, Meryem Yavuz, Yasemin Altınbaş. Quality changes in postoperative pain management: Comparison of two periods. Kafkas J Med Sci. 2014; 4(2): 62-68

Sorumlu Yazar: Elif Dirimeşe, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git