İnflamatuar Barsak Hastalıklarının Aktivasyonunda İnflamasyon ile Hemogram Parametrelerinin İlişkisi [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2018; 8(2): 83-87 | DOI: 10.5505/kjms.2018.32650  

İnflamatuar Barsak Hastalıklarının Aktivasyonunda İnflamasyon ile Hemogram Parametrelerinin İlişkisi

Ece Sivrel Uzun1, Engin Ersin Şimşek2, Sabah Tüzün2, Ekrem Orbay2, Emel Ahıshalı3, Mustafa Reşat Dabak2
1Büyükada Merkez Aile Sağlığı Merkezi, İstanbul, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği, İstanbul, Türkiye
3Koç Üniversitesi Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Amaç: İnflamatuar barsak hastalığı (İBH)’nın değerlendirilmesi klinik muayene, laboratuar belirteçleri ve kolonoskopik bulgulara dayalıdır. Herhangi bir altın standart test yoktur ve maliyet etkin, kolay uygulanabilir belirteçler gereklidir. Bu çalışmada İBH’da inflamasyon parametreleri ile hemogram parametrelerinin ilişkisinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.
Materyal ve Metot: Bu çalışmaya 18 yaş ve üzeri İBH olan, Ocak 2010 Aralık 2015 arasında başvuran hastalar dahil edilmiş ve tüm hastaların tıbbi kayıtları geriye dönük olarak değerlendirilmiştir. Crohn hastalığı (CH) aktivite indeksi CH’nın aktivitesini değerlendirmek için ve SEO klinik aktivasyon indeksi ise ülseratif kolit (ÜK)’nın aktivitesini değerlendirmek için kullanılmıştır. Ayrıca tüm hastaların hemogram, C-reaktif protein (CRP) ve eritrosit sedimentasyon hızı (ESH) değerlendirilmiştir.
Bulgular: Çalışmaya 74 (%39,57) CH grubunda, 113 (%60,43) ÜK grubunda olmak üzere toplam 187 İBH hastası dahil edilmiştir. CH’ı olan hastaların 29 (%39,19)’u ve ÜK olan hastaların 42 (%37,17)’i aktivasyon döneminde idi. Aktivasyon döneminde her iki grupta da trombosit sayısı ve RDW’de artış saptandı (sırasıyla, CD için p=0,001 ve p=0,0001; ÜK için p=0,001 ve p=0,0001). Remisyon döneminde, CH grubunda CRP ve ESH ile trombosit sayısı arasında pozitif ilişki mevcutken, ÜK grubunda CRP ile lökosit sayısı arasında anlamlı pozitif ilişki saptanmıştır (sırasıyla, p=0,025, p=0,044 ve p=0,003). Aktivasyon döneminde, ÜK grubunda CRP ve ESR ile RDW arasında ilişki mevcut olup, CH grubunda CRP ile trombosit sayısı arasında korelasyon tespit edilmiştir.
Sonuç: Klinik pratikte maliyet etkin bir yöntem olan hemogram parametrelerinden trombosit sayısı ve RDW düzeyi CH ve ÜK’in aktivasyon döneminde artmaktadır.

Anahtar Kelimeler: inflamatuar barsak hastalıkları, Crohn hastalığı, ülseratif kolit, kan hücresi sayımı; inflamasyon mediatörleri


Relationship of Inflammation and Hemogram Parameters in the Activation of Inflammatory Bowel Diseases

Ece Sivrel Uzun1, Engin Ersin Şimşek2, Sabah Tüzün2, Ekrem Orbay2, Emel Ahıshalı3, Mustafa Reşat Dabak2
1Büyükada Centre of Family Medicine, Istanbul, Turkey
2Department of Family Medicine, Kartal DR Lutfi Kırdar Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Gastroenterology, Koc University Medical School, Istanbul, Turkey

Aim: The evaluation of inflammatory bowel diseases (IBD) is based on a combination of clinical examination, laboratory marker and colonoscopic findings. There is no any gold standard test and cost effective, easy applicable markers are required. This present study aimed is determined the relationship between inflamation parameters and hemogram parameters in the IBD.
Material and Method: The present study included patients at ≥18 years of age with IBD, who presented between January 2010 and December 2015 and medical records of all patients were retrospectively assessed. Chron Disease (CH) Activity Index for the assessment of activity of CH and SEO Clinical Activity Index for the assessment of activity of ulserative colitis (UC) were used. Additionally, hemogram, C-reactive protein (CRP) and eritrosit sedimentation rate (ESR) of all patients were evaluated.
Results: In this study 74 (39.57%) patients with the CD group and 113 (60.43%) patients with the UC group and total of 187 patients with IBD included. Twenty nine (39.19%) patients with CD and 42 (37.17%) patients with UC were in activation period. The platelet count and RDW were found to increase in the activation period of both disease (p=0.001 and p=0.0001 for CD; p=0.001 and p=0.0001 for UC, respectively). In remission period, while there were positive relationship CRP and ESR with platelet counts in the CD group, the positive relationship CRP with leucocyte count was found in the UC group. (p=0.025, p=0.044 and p=0.003 respectively). In the activation period, there were associated CRP and ESR with RDW in the UC group and the correlation between CRP with platelet count in the CD group was determined (p=0.015, p=0.019, and p=0.025, respectively).
Conclusion: Platelet count and level of RDW in the hemogram parameters, which a cost effective method for clinical practice, increase in the activation period of CD and UC.

Keywords: inflammatory bowel diseases, Crohn disease, ulcerative colitis, total blood count; inflammatory mediators


Ece Sivrel Uzun, Engin Ersin Şimşek, Sabah Tüzün, Ekrem Orbay, Emel Ahıshalı, Mustafa Reşat Dabak. Relationship of Inflammation and Hemogram Parameters in the Activation of Inflammatory Bowel Diseases. Kafkas J Med Sci. 2018; 8(2): 83-87

Sorumlu Yazar: Ece Sivrel Uzun, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git