Hepatit C’ye Bağlı Kronik Hepatit ve Karaciğer Sirozu Hastalarında Vasküler Endotelyal Büyüme Faktör Düzeyleri [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2019; 9(2): 74-78 | DOI: 10.5505/kjms.2019.33340  

Hepatit C’ye Bağlı Kronik Hepatit ve Karaciğer Sirozu Hastalarında Vasküler Endotelyal Büyüme Faktör Düzeyleri

Kenan Çadırcı1, Havva Keskin2, Nihat Okçu3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Erzurum, Türkiye
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul Türkiye
3Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Kliniği, Erzurum, Türkiye

Amaç: Hepatit C virüsü, dünya genelinde önemli bir halk sağlığı sorunudur. Bu çalışmamızın amacı, hepatit C virüs enfeksiyonu ilişkili kronik hepatit (Kronik Hepatit C- KHC) ve karaciğer sirozu (KCS) olan hastalarda serum Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörü (VEGF)’ nün, karaciğer hasarının noninvazif bir belirteci olarak kullanılıp kullanılmayacağını araştırmaktı.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya yeni tanı konulmuş 44 hasta (34'ü KHC ve 10'u KCS) ve 28 sağlıklı kişi alındı. Hastalardan hiçbiri karaciğer hastalığı için henüz herhangi bir tedavi almamıştı. Tüm çalışma katılımcıları için ayrıntılı tıbbi öyküler ve sistemik muayene kaydedildi. Ayrıca tüm katılımcıların biyokimyasal ve hematolojik parametreleri, viral belirteçleri, VEGF düzeyleri ve üst abdominal ultrasonografik değerlendirilmeleri yapıldı. Hasta grubunda yer alan tüm hastalara karaciğer biyopsisi uygulandı. Serum VEGF düzeyleri ELİSA yöntemi ile çalışıldı.
Bulgular: KHC, KCS ve sağlıklı kontrol grubunun ortalama VEGF değerleri sırasıyla: 255±237 pg/ml, 198±130 pg/ml ve 78±27 pg/ml olarak tespit edildi. Kontrol grubuna göre KHC grubunun VEGF değeri anlamlı derecede yüksek (p1<0.001) iken, KCS grubunun VEGF değer yüksekliği ise anlamlı değildi (p2=0.06). KHC grubunun Ishak skoru göz önüne alınarak yapılan fibrozis evrelemesine göre, fibrozis derecesi arttıkça VEGF düzeylerinin azaldığı gözlendi. Benzer şekilde KCS grubunda da Child-Turcotte-Pugh (CTP) evreleme sistemine göre yapılan alt grup analizlerinde CTP skoru ilerledikçe VEGF düzeylerinin azaldığı tespit edildi. Ayrıca, VEGF’in 115 pg/ml üzerinde tespit edilmesi kronik hepatit gelişmesini %67 spesifite ve %79 sensitivite ile predikte edebileceği, ancak KCS gelişmesini predikte edebilme özelliğinin olmadığı gösterildi.
Sonuç: Serum VEGF düzeylerinin karaciğerde meydana gelen progressif bir harabiyetin ve rejenerasyonun noninvazif bir göstergesi olarak kullanılabileceği, ancak mevcut verilerin daha geniş hasta gruplarında çalışmalar ile desteklenmesi gerektiği sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: hepatitis C virüsü, VEGF, fibrozis, kronik hepatit, karaciğer sirozu


Vascular Endothelial Growth Factor Levels in Chronic Hepatitis and Liver Cirrhosis Associated with Hepatitis C

Kenan Çadırcı1, Havva Keskin2, Nihat Okçu3
1Department of Internal Medicine, University of Health Sciences, Erzurum Regional Training and Research Hospital, Erzurum, Turkey
2Department of Internal Medicine, İstanbul Medeniyet University Göztepe Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
3Department of Gastroenterology, Erzurum Atatürk University Faculty of Medicine, Erzurum, Turkey

Objective: The hepatitis C virus is a significant public health problem across the world. The purpose of this study is to investigate whether serum Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) can be used as a non-invasive marker of liver damage in patients with hepatitis C virus infection-related chronic hepatitis (Chronic Hepatitis C- CHC) and liver cirrhosis (LC).
Materials and Methods: A total of newly diagnosed 44 patients (34 with CHC and 10 with LC) and 28 healthy subjects were recruited into the study. All the patients had not yet received any treatment for the disease. Detailed medical histories and systemic examination were recorded for all study participants. Also, biochemical and hematological parameters, viral markers, VEGF levels, and upper abdominal ultrasounds were evaluated for all study participants. All subjects in the patient group also underwent biopsy of the liver. Serum VEGF levels were determined by ELISA method.
Results: Mean CHC, LC and healthy control group VEGF levels were 255±237 pg/ml, 198±130 pg/ml, and 78±27 pg/ml, respectively. VEGF values in CHC group were significantly higher as compared to the controls (p1<0.001), but the elevation in the LC group was not statistically significant (p2=0.06). VEGF levels of the CHC group decreased as degrees of fibrosis, based on Ishak Fibrosis Scores increased. Similarly, VEGF levels of the LC group decreased as Child-Turcotte-Pugh (CTP) scores increased at subgroup analysis based on the CTP classification system. Additionally, a VEGF level above 115 pg/ml was determined to predict development of chronic hepatitis with 67% specificity and 79% sensitivity, but any VEGF level was unable to predict the development of LC
Conclusions: Serum VEGF levels may be used as a non-invasive marker of progressive damage and regeneration occurring in the liver, but the current findings need to be supported with randomized controlled trials involving wider patient groups.

Keywords: hepatitis C virus, VEGF, fibrosis, chronic hepatitis, liver cirrhosis


Kenan Çadırcı, Havva Keskin, Nihat Okçu. Vascular Endothelial Growth Factor Levels in Chronic Hepatitis and Liver Cirrhosis Associated with Hepatitis C. Kafkas J Med Sci. 2019; 9(2): 74-78

Sorumlu Yazar: Kenan Çadırcı, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git