İstanbul’da ve Kars’ta Yaşayan Gebelerin Prenatal Bağlanma Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2020; 10(1): 24-31 | DOI: 10.5505/kjms.2020.35002  

İstanbul’da ve Kars’ta Yaşayan Gebelerin Prenatal Bağlanma Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler

Özlem Karabulutlu1, Kerime Derya Beydağ2, Merve Lazoğlu3
1Kafkas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Ana Bilim Dalı, Kars
2Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul
3Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Erzurum

Amaç: Bu çalışma, Türkiye’nin doğusunda ve batısında iki farklı ilde yaşayan gebelerin prenatal bağlanma düzeylerini ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır.
Materyal ve Metot: Tanımlayıcı nitelikteki araştırma, İstanbul ve Kars’ta hizmet veren üç farklı hastanede yapılmıştır. Araştırmanın evrenini, araştırmanın yapıldığı yılda adı geçen hastanelerin polikliniklerine başvuran gebeler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini Kasım 2014 - Haziran 2015 tarihleri arasında çalışmanın yapıldığı hastanelere başvuran ve çalışmaya katılmayı kabul eden 5173 gebe oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında, “Kişisel Bilgi Formu” ve “Prenatal Bağlanma Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik, ortalama, standart sapma, t testi ve ANOVA testi kullanılmıştır.
Bulgular: Kars ilinde yaşayana gebelerin prenatal bağlanma düzeyi puan ortalaması 60,57±9,20; İstanbul’da yaşayan gebelerin prenatal bağlanma düzeyi 59,16±10,82 olarak bulunmuştur. Araştırmaya dâhil olan tüm gebelerin prenatal bağlanma düzeyi puan ortalaması 59,89±10,03’tür. Kırk yaş ve üzeri yaş grubunda olan, ilköğretim mezunu, bir işte çalışmayan, geliri giderinden az olan, kalabalık ailede yaşayan ve evlilik süresi 11 yıl ve üzeri olan gebelerin prenatal bağlanma düzeyleri daha düşük bulunmuştur (p<0,05). Gebelerin gebelik sayısı, gebeliğin planlı olma durumu, gebelik kararını kimin verdiği, yaşayan çocuk sayısı, engelli çocuğu olma durumu ve gebeliğin tedavi ile olma durumu ile prenatal bağlanma ölçeği puan ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmış (p<0,05); gebelik ayı ile prenatal bağlanma ölçeği puan ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamıştır (p>0,05). Gebeliği süresinde az kontrole giden, eğitim almayan ve gebelik boyunca gerekli testleri yaptırmayanların prenatal bağlanma ölçeği puan ortalamaları daha düşük bulunmuştur (p<0,05).
Sonuç: Gebelerde algılanan sosyal destek arttıkça, prenatal bağlanmanın arttığı tespit edilmiştir. Prenatal bağlanmanın artırılması için gebelere verilen sosyal desteğin sürdürülmesi önerilir.

Anahtar Kelimeler: gebelik, prenatal bağlanma; kadın; hemşirelik


Prenatal Attachment Levels and Affecting Factors of Pregnant Women Living in İstanbul and Kars

Özlem Karabulutlu1, Kerime Derya Beydağ2, Merve Lazoğlu3
1Department of Midwifery, Faculty of Health Sciences, Kafkas University, Kars, Turkey
2Okan University Faculty of Health Sciences, İstanbul, Turkey
3Atatürk University Faculty of Health Sciences, Erzurum, Turkey

Aim: This research was carried out to determine prenatal attachment grades and its effecting factors of pregnants living in two different cities placed in the west and east sides of Turkey.
Material and Method: The research was a descriptive type and was carried out in three different hospitals, which served in Istanbul and Kars. The universe of this research has consisted of pregnants applied to those hospitals in told above. A sampling of the research has consisted of 5173 pregnants applied to and agreed on the research in the hospitals above between November 2014 and June 2015. Collecting data ‘Personal Information Form’ and ‘Prenatal Attachment Inventory’ were used. Evaluating data, percentage, average and standard deviation, and t-test and ANOVA test were used.
Results: Prenatal attachment grades of the pregnants living in Kars city: 60.57±9.20; Prenatal attachment grades of the pregnants living in Istanbul: 59.16±10.82. Average prenatal attachment of all pregnants involved in the research 59.89±10.03. Prenatal attachment grades of the pregnants who are above 40 years of age, the primary school graduated, are not working, whose income is lesser than their outcomes, live in a crowded house and whose marriage time is more than 11 years, is lower than other participants (p<0.05). Pregnancy numbers of pregnants, situation whether the pregnancy is planned or not, that who decided the pregnancy, living children numbers, having disabled children and the case of getting pregnant with treatment has got meaningful differences with the prenatal attachment of pregnants (p<0.05); there are no meaningful statistical differences with pregnancy month and prenatal attachment grades. (p>0.05). Prenatal attachment grades of the pregnant who go to controls in fewer times, have no education, and do not make sufficient controls during their pregnancies are stated lower (p<0.05).
Conclusion: It was found that prenatal attachment increased as perceived social support increased in pregnant women. In order to increase prenatal attachment, it is recommended to continue social support to pregnant women.

Keywords: pregnancy, prenatal attachment; women; nursing


Özlem Karabulutlu, Kerime Derya Beydağ, Merve Lazoğlu. Prenatal Attachment Levels and Affecting Factors of Pregnant Women Living in İstanbul and Kars. Kafkas J Med Sci. 2020; 10(1): 24-31

Sorumlu Yazar: Özlem Karabulutlu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git