ST Segment Yükselmesiz Myokard İnfarktüsünde Gensini Skoru ile Elektrokardiyografik Frontal QRS-T Açısı Arasındaki İlişki [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2021; 11(2): 268-274 | DOI: 10.5505/kjms.2021.35119  

ST Segment Yükselmesiz Myokard İnfarktüsünde Gensini Skoru ile Elektrokardiyografik Frontal QRS-T Açısı Arasındaki İlişki

Sefa Gül, Güney Erdoğan, Osman Can Yontar, Uğur Arslan
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Samsun, Türkiye

Amaç: Gensini skoruna dayalı risk sınıflandırması, ST Segment Yükselmesiz Myokard İnfarktüsü (NSTEMI) hastalarında erken revaskülarizasyon ihtiyacını belirlemek için önemli bir rol oynamaktadır. Frontal QRS-T açısının [f (QRS-T)] koroner arter hastalığının aterosklerotik yükünü öngörmedeki prediktif rolü, NSTEMI hastalarında STEMI hastalarıyla kıyaslandığında daha belirsizdir. Bu çalışmada NSTEMI hastalarında f (QRS-T) açısı ve Gensini skoru arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık.
Materyal ve Metot: Çalışmaya NSTEMI tanısıyla koroner yoğun bakımda takip edilen 248 hasta dahil edildi. f (QRS-T) açısı, EKG cihazının otomatik analizine göre frontal düzlemde QRS ve T dalgalarının eksenleri arasındaki farkın mutlak değeri olarak hesaplandı. Gensini skoru, birbirinden bağımsız olarak iki kardiyolog tarafından bir Gensini skor hesaplayıcısı kullanılarak hesaplandı. Çalışmaya dahil edilen hastalar düşük Gensini skorlu (≤45) ve yüksek Gensini skorlu (>45) olmak üzere iki gruba ayrıldı.
Bulgular: Sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu (LVEF) Gensini skoru yüksek olan grupta anlamlı derecede düşük saptandı (46,1±8 vs. 53, ±7; p<0,001). Hastaların anjiyografik görüntüleri incelendiğinde sorumlu lezyonun en sık LAD’de (P<0,001) olduğu, revaskülarizasyon stratejileri kıyaslandığında ise en sık LAD’ye (P<0,001) yönelik revaskülarizasyon yapıldığı tespit edildi. Çalışmanın primer sonlanım noktası olan f (QRS-T) açısı, Gensini skoru yüksek olan grupta anlamlı derecede daha yüksek saptandı (54±47 vs. 84±54; p<0,001). Tek değişkenli ve çok değişkenli lojistik regresyon analizi sonucuna göre f (QRS-T) açısının yüksek Gensini skoru için bağımsız bir gösterge olduğunu tespit ettik. Receiver-operating characteristic (ROC) analizine göre, NSTEMI hastalarında f (QRS-T) açısının 61,5° üzerinde olması, yüksek Gensini skorlu (>45) hastaları %70 sensitivite ve %61 spesifite ile öngörmektedir (Şekil 1).
Sonuç: NSTEMI hastalarında f (QRS-T) açısının, Gensini skorunu öngörerek erken invaziv girişim ihtiyacını değerlendirmek için yararlı bir yöntem olabileceği bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: frontal QRS-T açısı, Gensini skoru, NSTEMI


The Relationship Between Electrocardiographic Frontal QRS-T Angle and Gencini Score in Non-ST Segment Elevated Myocardial Infarction

Sefa Gül, Güney Erdoğan, Osman Can Yontar, Uğur Arslan
University of Health Sciences, Samsun Training and Research Hospital, Department of Cardiology, Samsun

Aim: Early risk stratification based on Gensini score plays a crucial role to identify the need for early invasive strategy in patients with NSTEMI. The predictive role of frontal QRS-T angle [f (QRS-T)] on the atherosclerotic burden of coronary artery disease is less clear in NSTEMI patients compared to STEMI patients. In this study, we aimed to investigate the relationship between f (QRS-T) and Gensini score in NSTEMI patients.
Material and Method: Total of 248 patients with the diagnosis of NSTEMI transferred to coronary care unit were included in the study. f (QRS-T) was calculated as the absolute value of the difference between the frontal plane QRS and T axes based on automatic report of ECG machine. Gensini score was computed using an Gensini score calculator by well-experienced two cardiologists. The study population was divided into two groups based on the low (≤45), and high Gensini score (>45).
Results: Left ventricular ejection fraction was significantly lower in the group with high Gensini score (46.1±8 vs. 53.3±7; p<0.001). When the angiographic views was examined and revascularization strategies were compared, it was detected that responsible lesion was seen in LAD most frequently (p<0.001) and revascularization was performed most frequently for LAD (P<0.001). The f (QRS-T) angle, the primary endpoint of the study, were significantly higher in the group with high Gensini score (54±47 vs. 84±54; p<0.001). We determined that f (QRS-T) angle is an independent indicator for high Gensini score, based on the univariate and multivariate logistic regression analysis. Based on Receiver-operating characteristic (ROC) analysis, finding f (QRS-T) angle higher than 61.5°’in NSTEMI patients predicts patients with high Gensini score (>45) with% 70 sensitivity and% 61 specificity.
Conclusion: In NSTEMI patients, f (QRS-T) has been found to be a useful decision-making tool to predict Gensini score to assess early invasive strategy.

Keywords: frontal QRS angle, Gensini score, NSTEMI


Sefa Gül, Güney Erdoğan, Osman Can Yontar, Uğur Arslan. The Relationship Between Electrocardiographic Frontal QRS-T Angle and Gencini Score in Non-ST Segment Elevated Myocardial Infarction. Kafkas J Med Sci. 2021; 11(2): 268-274

Sorumlu Yazar: Sefa Gül, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git