Yoğun bakımlardaki hastane enfeksiyonları: Etiyoloji ve predispozan faktörler [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2012; 2(1): 1-5 | DOI: 10.5505/kjms.2012.36036  

Yoğun bakımlardaki hastane enfeksiyonları: Etiyoloji ve predispozan faktörler

Servet Kölgelier1, Ahmet Küçük2, Nazlım Aktuğ Demir3, Serap Özçimen4, Lütfi Saltuk Demir5
1Adıyaman Üniversitesi İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı
2Adıyaman Devlet Hastanesi Anestesi Ve Reanimasyon Kliniği
3Adıyaman Devlet Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları Kliniği
4Beyşehir Devlet Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları Kliniği
5Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü

Amaç: Bu çalışmada genel yoğun bakımda gelişen hastane enfeksiyonu oranı, sebepleri ve predispozisyon yaratan etkenleri tespit etmeyi amaçladık.
Yöntem: Genel yoğun bakım ünitesinde hospitalizasyon sonrası hastane enfeksiyonu gelişen 146 hasta bu çalışmada yer aldı. Hastalar 1 Ocak ve 31 Aralık 2010 tarihleri arasında Adıyaman Devlet Hastanesi ve Adıyaman 82. Yıl Devlet Hastanesi’de yatan 2135 hasta arasından retrospektif olarak seçildiler.
Mortalite sebeplerini analiz etmek için yaş, cinsiyet, hastanede kalma süresi, eşlik eden hastalık, santral venöz, periferik venöz ve üriner kateterizasyon ile endotrakeal tüp uygulaması oranları periyod sonunda ölen ve iyileşen hastalarda karşılaştırıldılar.
Veriler SPSS 16,0 paket program kullanılarak analiz edildi. Ortalama ± standart sapma ve yüzde tanımlayıcı istatistik sonuçlarını sunmak için kullanıldılar. Bağımsız değişkenler t testi ki-kare testi veri analizinde kullanıldılar.
Bulgular: Hastane enfeksiyonlarında yaşın ilerlemesi ve erkek olmak mortalite açısından risk faktörleriydi. Hastanede kalış süresi ise mortalite oranını etkilemedi (p>0,05).
Santral venöz kateteri olan ve entübe edilen hastalarda mortalite oranı daha yüksekti (p=0,001 ver 0,016). Diyabet (p=0,003) ve böbrek yetmezliği (p=0,001) eşlik eden hastalık olarak mortalite oranını arttırdılar.
Yoğun bakımda bir cerrahi işlem sonrası yatılması, diğer sebeplere göre daha az mortaliteye sebep oldu.
Enfeksiyon oranları incelendiğinde, gram negatif bakteri, gram pozitif bakteri ve Candida türleri sırasıyla %51, 35,2 ve 13,8 oranında saptandılar. Elde edilen kültürler en sık üreyen bakteri metisiline dirençli stafilokok, E. coli ve A. baumaniiydi. Üreyen organizmalarla mortalite ilişkisinin incelenmesi, ilginç olarak, kültürlerde Candida türleri ve metisiline dirençli stafilokok üremesiyle mortalitenin arttığını gösterdi.
Sonuç: Yoğun bakımda takipleri gereken hastalarda ileri yaş, erkek cinsiyeti, santral venöz kateter ve endotrakeal tüp uygulanması ile hastanın eşlik eden hastalıkları mortaliteyi artıran sebeplerdirler.

Anahtar Kelimeler: hastane infeksiyonu, yoğun bakım üniteleri, mortalite, etyoloji, sağkalım


Nosocomial infections in intensive care units: Etiology and predisposing factors

Servet Kölgelier1, Ahmet Küçük2, Nazlım Aktuğ Demir3, Serap Özçimen4, Lütfi Saltuk Demir5
1Depatment Of Infection Diseases, Adiyaman University School Of Medicine
2Anesthesia And Reanimation Clinics, Adiyaman State Hospital,
3Infection Diseases Clinics, Adiyaman State Hospital,
4Infection Diseases Clinic, Beyşehir State Hospital,
5Adiyaman Local Health Authority

Aim: The aim of this study was to evaluate the rate, causes, and predisposing factors of hospital infections in the general intensive care unit.
Methods: The study included 146 patients diagnosed with nosocomial infections following the hospitalization in the general intensive care unit. Patients were selected retrospectively among the 2135 patients admitted in Adiyaman State Hospital and Adiyaman 82nd Year State Hospital between January 1st and December 31st of 2010.
To analyze the causes of the mortality; age, gender, hospital staying time, accompanying disease, interventions like central, venous, nasogastric or urinary catheterization and endotracheal intubation rates were compared in patients died at the end of the period with the ones who survived.
The data were analysed by using SPSS 16.0 package program. Mean ± standard deviation and percentage distributions were used as descriptive statistics. Independent samples T-test and chi square test were used for data analyses.
Results: Nosocomial infections were seen more frequently in elder patients and the male gender was a risk factor for mortality. Hospital stay time did not effect the mortality rate (p>0.05).
Patients with central venous catheter and intubation had higher mortality rates (p= 0.001 and 0.016, respectively). Diabetes and renal failure as accompanying diseases increased (p= 0.003 and 0.001, respectively) mortality rates.
Hospitalization in the intensive care unit following a surgical procedure was a less frequent cause for mortality in comparison with other hospitalization causes.
When the rates of the infections were analyzed, gram negative bacteria, gram positive bacteria and Candida spp were found in 51, 35.2 and % 13.8% of the cases, respectively. Most common bacteria grown in obtained cultures were methicillin resistant staphylococci, Escherichia coli, and A. baumannii. Evaluation of the relation between the grown organisms and the mortality, interestingly, showed that mortality was increased when Candida spp or methicillin resistant staphylococci were grown in culture.
Conclusion: Advanced age, male gender, central venous catheterization, endotracheal intubation and the accompanying diseases increase the mortality rates in patients hospitalized in the intensive care units.

Keywords: nosocomial infections, intensive care units, mortality, etiology, survival


Servet Kölgelier, Ahmet Küçük, Nazlım Aktuğ Demir, Serap Özçimen, Lütfi Saltuk Demir. Nosocomial infections in intensive care units: Etiology and predisposing factors. Kafkas J Med Sci. 2012; 2(1): 1-5

Sorumlu Yazar: Servet Kölgelier, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git