Behçet Üveitli Hastalarda HLA-B*51 Alt Tipinin Değerlendirilmesi [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2017; 7(3): 193-196 | DOI: 10.5505/kjms.2017.39306  

Behçet Üveitli Hastalarda HLA-B*51 Alt Tipinin Değerlendirilmesi

Eda Balkan1, Nilnur Eyerci2, Sadullah Keleş3, Orhan Ateş3, Hasan Doğan1, İbrahım Pirim4, Aslı Kara5
1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye
2Kafkas Universitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Kars, Türkiye
3Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye
4Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
5Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dahiliye Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye

Amaç: Behçet hastalığının (BH) bilinen patogenezindeki genetik faktörlerin en önemli bulgusu HLA-B*51 alleli olarak tespit edilmiştir. Bir çok farklı etnik grupta söz konusu ilişki gösterilmiştir. B*51 proteinini kodlayan bölgelerdeki dizi değişimleri birçok çalışmada gösterilmiştir. HLA-B*51’in şimdiye kadar 116 farklı alttipi (HLA-B*51: 01-B*51: 122) tanımlanmıştır (IMG/HLA 3,5,0, 14 Haziran 2011). Bu çalışmada, 1990 Uluslararası Çalışma Grubu kriterlerine göre BH tanısı almış B*51’i pozitif hasta ve sağlıklı kontroller üzerinde B*51 alttip dağılımı araştırıldı.
Materyal ve Metot: Çalışmada, Behçet tanısı almış, akraba olmayan, B*51’i pozitif 40 hasta ve 54 gönüllü kemik iliği vericisinden DNA izolasyonu yapıldı. Sekansa spesifik primerler ile polimeraz zincir reaksiyon (PCR-SSP) yöntemi ile B*51 alttip tiplendirmesi yapıldı (One Lambda Inc CA, USA). İstatistiksel verilerin değerlendirilmesinde SPSS versiyon 17, Ki-kare-Fisher exact istatistiksel analiz yöntemi kullanıldı.
Bulgular: Elde edilen bulgulara göre, B*51 alttipleri ile BH hastalarının klinik özellikleri ve laboratuvar parametreleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (p<0,05). Aynı şekilde, hasta ve kontrollerin B*51 alttiplerinin frekansında anlamlı bir farklılık gözlenmemiştir.
Sonuç: Toplumumuzda ve diğer etnik gruplardaki Behçet hastalarında sıkça rastlanan HLA*B5101 alttipinin hastalıkla ilişkili olduğu
sıklıkla vurgulansa da elde edilen veriler kontrol grubunda aynı alttipin tek başına hastalığın gelişimine katkısı olmadığını göstermektedir. Sonuç olarak, BH’nın gelişiminde genetik faktörler dışında bazı çevresel faktörlerinde rol oynadığını düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Behçet hastalığı, üveit, allel, HLA-B*51, PCR-SSP


Evaluation of HLA-B*51 Subtypes in Behçet's Patients with Uveitis

Eda Balkan1, Nilnur Eyerci2, Sadullah Keleş3, Orhan Ateş3, Hasan Doğan1, İbrahım Pirim4, Aslı Kara5
1Ataturk University Department of Medical Bıology, Erzurum, Turkey
2Kafkas University Department of Medical Bıology, Kars, Turkey
3Ataturk University Department of Ophthalmology, Erzurum, Turkey
4Katıp Çelebi University Department of Medical Bıology, İzmir, Turkey
5Ataturk University Department of İnternal Medicine, Erzurum, Turkey

Aim: The HLA-B*51 allele has been determined to be the most important genetic factor in the pathogenesis of Behçet’s disease
(BD). This relationship has been demonstrated in various ethnic groups and many studies have shown sequence alterations in
B*51 protein coding regions. To date, 116 different subtypes of HLA-B*51 (HLA-B*51: 01-B*51: 122) have been identified (IMG/
HLA 3.5.0, June 14, 2011). This study investigated the distribution of B*51 subtypes in patients diagnosed with BD according to
the 1990 International Study Group criteria and positive for B*51 compared to healthy controls.
Material and Method: DNA was isolated from 40 unrelated B*51-positive BD patients and 54 healthy volunteer bone marrow donors.
B*51 subtype analysis was done by polymerase chain reaction with sequence specific primers (PCR-SSP) (One Lambda Inc.,
CA, USA). Chi-square and Fisher’s exact tests were used in the statistical analysis (SPSS version 17.0).
Results: There were no statistically significant associations between B*51 subtype and BD patients’ clinical characteristics or laboratory parameters (p<0.05). No significant difference was found between BD patients and controls in the frequency of B*51 subtypes.
Conclusion: Although there has been much emphasis on the association between BD and the HLA*5101 subtype, which is a
common finding in BD patients in the Turkish population and in other ethnic groups, the presence of this subtype at a comparable
frequency in the control group indicates that the development of BD is not attributable to HLA*5101 alone. Our data suggest that in
addition to genetic factors, certain environmental factors also play a role in the development of BD.

Keywords: Behçet’s disease, uveitis, allele, HLA-B*51, PCR-SSP


Eda Balkan, Nilnur Eyerci, Sadullah Keleş, Orhan Ateş, Hasan Doğan, İbrahım Pirim, Aslı Kara. Evaluation of HLA-B*51 Subtypes in Behçet's Patients with Uveitis. Kafkas J Med Sci. 2017; 7(3): 193-196

Sorumlu Yazar: Eda Balkan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git