Acil Servise İş Kazası Nedeniyle Başvuran Hastalarda İş Kazası Nedenleri, İş Kazalarının Oluşum Mekanizmaları ve Çözüm Önerilerinin İncelenmesi [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2021; 11(1): 184-189 | DOI: 10.5505/kjms.2021.43410  

Acil Servise İş Kazası Nedeniyle Başvuran Hastalarda İş Kazası Nedenleri, İş Kazalarının Oluşum Mekanizmaları ve Çözüm Önerilerinin İncelenmesi

Ahmet Çağdaş Acara1, Sedat Yanturalı2, Ömer Canacık3, Mustafa Bolatkale4
1Urla Devlet Hastanesi Acil Servisi, İzmir, Türkiye
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı, İzmir, Türkiye
3Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Kars, Türkiye
4İzmir Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi, İzmir, Türkiye

Amaç: Ülkemizde iş kazaları nedeniyle her yıl binlerce insan ölmekte, on binlerce insan sakat kalmakta ve sağlığını yitirmektedir. Bu durumun en önemli nedenleri; işçi sağlığı ve iş güvenliğine yeterli önemin verilmemesi, denetim eksikliği, işverenin, işçi sağlığı ve iş güvenliği alanını maliyet olarak görmesidir. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de birçok meslektaşımız iş kazaları sonucunda yaşamını kaybetmiş veya çeşitli sağlık sorunlarına maruz kalan kazazedelerle karşı karşıya kalmışlar ve kalmaya devam etmektedirler. İş kazalarının doğru ve bilimsel değerlendirilmesi en başta içinde yaşadığımız topluma ve birlikte çalıştığımız insanlara karşı sorumluluğumuzdur. Çalışmamızın amacı, iş kazası nedeniyle acil servisimize başvuran hastaların sosyodemografik özelliklerini, iş kazası nedenlerini, kazaların oluşum mekanizmalarını ve kazazede açısından kaza oluşumu neden ve çözüm önerilerini tespit etmektir.
Materyal ve Metot: Kesitsel tipteki bu prospektif çalışma acil Servise iş kazası nedeniyle başvuran 18 yaş ve üzeri, ardışık kazazedeler üzerinde yüz yüze görüşme yöntemi görüşme yöntemi ile yapılan bir anket çalışmasıdır. Tüm hastalardan bilgilendirilmiş onam alındı. Çalışma Helsinki Deklarasyonuna uygun olarak gerçekleştirildi.
Bulgular: Çalışmamız süresince acil servisimize 40,185 hasta başvurusu olmuştur. Bunların 287’si (%0,71) iş kazasıdır. Hastalardan 170›i (%59,2) çalışmaya dâhil edilmiştir. Hastaların 117 si çalışmaya katılmak istemediği için, çalışmadan dışlandı. Kazazedelerin eğitim durumuna göre eğer önlem alınsa idi kaza olmazdı sorusuna cevaplarında gruplar arası istatistiksel anlamlılık saptanmadı (p=0,321, Tablo 2).
Sonuç: İş kazası geçiren ve acilimize başvuran hastaların çoğu düşük-orta eğitim düzeyine sahip, genç işçilerdir. İş kazaları sonucu yaralanmaların çoğu acilimize öğleden sonra başvurmaktadırlar. Kendi ifadelerine göre yeterli iş eğitimi almadıkları, iş yeri güvenliği yetersiz iş ortamlarında çalıştıklarını ifade etmelerine rağmen çoğu gerekli önlemler alınsa dahi iş kazasının önlemeyeceği yönünde görüşe sahiptirler.

Anahtar Kelimeler: iş kazaları, oluşum mekanizmaları, nedenleri, acil servis


Evaluations of Occupational Injuries Presented to the Emergency Department; Mechanisms, Causes, Features of Accidents, From the Injured Workers Perspective

Ahmet Çağdaş Acara1, Sedat Yanturalı2, Ömer Canacık3, Mustafa Bolatkale4
1Urla State Hospital Department Of Emergency Medicine, İzmir, Turkey
2Dokuz Eylul University Department Of Emergency Medicine, İzmir, Turkey
3Kasfkas University Department Of Emergency Medicine, Kars, Turkey
4İzmir Alsancak Nevvar Salih İşgören State Hospital, İzmir, Turkey

Aim: Every year, thousands of people die due to work accidents and tens of thousands of people become disabled and lose their health. The most important reasons for this situation are the lack of sufficient importance attached to occupational health and safety, lack of supervision, and employer’s view of worker health and safety as a cost item. The present study aims to determine the sociodemographic characteristics of the patients admitted to the emergency department due to work accidents, the causes of work accidents, the occurrence mechanisms of accidents, and the causes of accident occurrence in terms of casualties and to offer solutions.
Material and Method: This cross-sectional prospective study was carried out with face to face interview method on consecutive survivors aged 18 years and older who applied to emergency Department An informed consent form was obtained from all patients. The study was conducted in accordance with the Helsinki Declaration.
Results: During the present study, 40.185 patients were admitted to our emergency department. Of these patients, 287 (0.71%) had occupational accidents and 170 (59.2%) of these patients were included in the study. A total of 117 patients were excluded because they did not want to participate in the study. According to the educational status of the victims, no statistical significance was found between the groups in the answers to the question: If precautions were taken, there would be no accident.
Conclusion: Most of the patients who had a work accident and were admitted to the emergency department were young workers with a low-to-middle level of education. Although they stated that they did not receive adequate training and work in a poor working environment, most of the patients expressed the work accidents would not be prevented even if the necessary measures were taken.

Keywords: occupational injuries, mechanisms, causes, emergency department


Ahmet Çağdaş Acara, Sedat Yanturalı, Ömer Canacık, Mustafa Bolatkale. Evaluations of Occupational Injuries Presented to the Emergency Department; Mechanisms, Causes, Features of Accidents, From the Injured Workers Perspective. Kafkas J Med Sci. 2021; 11(1): 184-189

Sorumlu Yazar: Ahmet Çağdaş Acara, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git