Sağ Ventrikül Fonksiyonları Korunmuş Sekundum Atriyal Septal Defekti Olan Hastalarda Yeni Bir Atriyal Fibrilasyon Göstergesi Olarak P Dalgası Tepe Zamanının Değerlendirilmesi [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2021; 11(1): 170-177 | DOI: 10.5505/kjms.2021.44452  

Sağ Ventrikül Fonksiyonları Korunmuş Sekundum Atriyal Septal Defekti Olan Hastalarda Yeni Bir Atriyal Fibrilasyon Göstergesi Olarak P Dalgası Tepe Zamanının Değerlendirilmesi

Sefa Gül1, Osman Can Yontar1, Uğur Arslan1, Mehmet Gültekin Ercan2, Oğuzhan Tuğrul3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Samsun, Türkiye
2Çarşamba Devlet Hastanesi, Kardioloji Kliniği, Çarşamba, Samsun, Türkiye
3Ardahan Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ardahan, Türkiye

Amaç: Sekundum atriyal septal defekti (ASD) olan hastalarda atriyal fibrilasyon (AF) gelişimini ön görmede p dalga dispersiyonu (PWDis), p dalga maksimum süresi (PWDmax), interatriyal blok (IAB), PR mesafesi gibi atriyal yeniden şekillenme ve elektriksel heterojeniteyi yansıtan bir çok elektrokardiyografik parametrenin faydalı olduğu bilinmektedir. Atriyal yeniden şekillenme ve elektriksel heterojeniteyi yansıtan yeni bir elektrokardiyografik parametre olan P dalga tepe süresi (PWPT)’nin ekokardiyografik olarak sağ kalp yetersizliği olmayan ASD hastalarında diğer p dalga göstergeleri ile korelasyon gösterip göstermediğini araştırdık.
Materyal ve Metot: Çalışmaya ASD tanısı konmuş 46 hasta ve 50 sağlıklı erişkin dahil edildi. Tüm hastaların daha önce yapılmış olan transtorasik ekokardiyografileri (TTE) ve ASD si olanlara yapılmış olan transözefageal ekokardiyografi (TEE) raporları arşivden temin edildi. Çalışmaya TTE da sağ ventrikül fonksiyonları normal olmayan hastalar, ciddi kapak patolojisi olanlar ve ek konjenital kardiyak hastalığı olanlar dahil edilmedi. Ayrıca tüm hastalara elektrokardiyografi (EKG) çekildi ve kişisel bilgisayarlara aktarıldıktan sonra detaylı analizleri yapıldı.
Bulgular: PWPTD2 ile ekokardiyografik ve elektrokardiyografik parametreler arasındaki korelasyonu değerlendirmek için yaptığımız Spearman’s korelasyon analizinde PWPTD2’nin PWDis ile (r=0,355, p<0,001), PR intervali ile (r=0,211, p<0,001) ve IAB ile (r=0,338, p=0,001) ile anlamlı korelasyon gösterdiğini tespit ettik. Ekokardiyografik parametreler ile PWPTD2 arasındaki korelasyon analizinde ise sağ atriyum alanı (RAA) (r=0,211, p=0,039) ve sağ atriyum en geniş çapı (RAD) ile (r=0,435, p<0,001) anlamlı korelasyon gösterdiğini tespit ettik (Tablo 5).
Sonuç: Bu çalışma, PWPTD2’nin ASD hastalarında diğer atriyal repolarizasyon parametreleri ile anlamlı korelasyon gösterdiğini ispatlamıştır. Sonuç olarak; PWPTD2, sağ ventrikül fonksiyonlarının korunduğu ASD hastalarında AF gelişimini ön görmede bir belirleyici olarak kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: atriyal septal defekt, P dalga tepe süresi, atriyal fibrilasyon


Evaluation of P Wave Peak Time as a New Atrial Fibrilation Indicator in Patients with Secundum Atrial Septal Defect with Protected Right Ventricular Functions

Sefa Gül1, Osman Can Yontar1, Uğur Arslan1, Mehmet Gültekin Ercan2, Oğuzhan Tuğrul3
1University Of Health Sciences, Samsun Training And Research Hospital, Department Of Cardiology, Samsun, Turkey
2Çarşanba State Hospital, Department Of Cardiology, Samsun, Tukey
3Ardahan State Hsopital, Department Of Cardiology, Ardahan, Turkey

Aim: It has been determined that many electrocardiographic parameters reflecting atrial remodeling and electrical heterogenity such as p wave dispersion (PWDis), p wave maximum duration (PWDmax), interatrial block (IAB), PR interval are useful tool in predicting the development of atrial fibrillation (AF) in patients with secundum atrial septal defect (ASD). We aimed to investigate whether P-wave peak time duration (PWPT), a new electrocardiographic parameter that reflects atrial remodeling and electrical heterogeneity, correlates with other P wave indicators in ASD patients without right heart failure.
Material and Method: 46 patients diagnosed with ASD and 50 healthy adults were included in our study. Transthoracic echocardiography (TTE) reports of all patients and and transesophageal echocardiography (TEE) reports of the patients which has ASD were obtained from the archive. Patients with valvular pathology or additional congenital cardiac disease and abnormal right ventricular functions in TTE were not included in the study. In addition, electrocardiography (ECG) was performed in all patients and detailed analyzes were made after transferring to personal computers.
Results: In Spearman’s correlation analysis, we found that PWPTDII was significantly correlated with PWDis (r=0.355, p<0.001), PR interval (r=0.211, p<0.001) and IAB (r=0.338, p=0.001). In the correlation analysis between echocardiographic parameters and PWPTDII, we found that there was a significant correlation with the right atrium area (RAA) (r=0.211, p=0.039) and right atrium diameter (RAD) (r=0.435, p<0.001) (Table 5).
Conclusion: This study demonstrated that PWPTDII significantly correlated with other parameters of atrial repolarization abnormality in ASD patients. In conclusion, PWPTDII can be used as a marker in the development of AF in patients with ASD which right ventricular functions are preserved.

Keywords: atrial septal defect, P wave peak time, atrial fibrillation


Sefa Gül, Osman Can Yontar, Uğur Arslan, Mehmet Gültekin Ercan, Oğuzhan Tuğrul. Evaluation of P Wave Peak Time as a New Atrial Fibrilation Indicator in Patients with Secundum Atrial Septal Defect with Protected Right Ventricular Functions. Kafkas J Med Sci. 2021; 11(1): 170-177

Sorumlu Yazar: Sefa Gül, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git