Acil Servise Başvuran Geriatrik Hastaların Cinsiyete Göre Değerlendirilmesi [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2017; 7(3): 209-213 | DOI: 10.5505/kjms.2017.46667  

Acil Servise Başvuran Geriatrik Hastaların Cinsiyete Göre Değerlendirilmesi

Sema Avcı1, Halil İbrahim Erdoğdu2
1Kars Harakani Devlet Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Kars, Türkiye
2Kafkas Üniversitesi, Dahiliye Anabilim Dalı, Kars, Türkiye

Amaç: Dünyada ve ülkemizde yaşlı nüfusun artmasıyla birlikte bu popülasyonun acil servislere başvuruları da artmıştır. Çalışmamızda Kars Harakani Devlet Hastanesi Acil Servisine başvuran 65 yaş ve üzeri hastaların değerlendirilmesi ve yatış oranlarının, yattıkları servislerin saptanması amaçlanmıştır.
Materyal ve Metot: Veriler Mayıs 2013 – Mayıs 2017 tarihleri arasında Kars Harakani Devlet Hastanesi acil servis kayıtlarından elde edildi. Kayıtlardan yaşlıya ait yaş, cinsiyet, sağlık güvencesi, yatırıldığı bölüm elde edildi. Veri kalitesinin yetersiz olmasından dolayı acil serviste kalış süresine ilişkin veriler değerlendirilemedi. Tüm veriler bilgisayar ortamında SPSS 20.0 programına girilmiş ve değerlendirilmiştir.
Bulgular: Acil servisten diğer servislere yatırılan yaşlıların %47,0’sini (2012 kişi) kadınlar oluşturmaktadır. Diğer yandan kadın ve erkek hastalarda yeşil kartlılar en yüksek düzeydedir. Acil servisten yatırılan yaşlı hastalar yattığı bölüme göre değerlendirildiğinde gerek kadın (%65,2) gerekse erkeklerin (%65,6) yarıdan fazlası dahili tıp birimlerine yatmıştır. Dahili birimler açısından değerlendirildiğinde Nöroloji hariç (%49,5) erkeklerde yatış oranı kadınlara göre daha yüksektir. Cerrahi birimler açısından değerlendirildiğinde kadınlarda Ortopedi ve Travmatolojiye (%58,8) yatış daha yüksek iken erkeklerde Göğüs Cerrahisi (%80,4) daha yüksektir. Yatış sonuçları açısından bakıldığında ölüm yüzdesi kadınlarda daha yüksek iken (%50,7) taburcu ve sevk edilme yüzdeleri erkeklerde daha yüksektir (%53,6; %52,8).
Sonuç: Gerek Dahili birimler ve gerekse Cerrahi birimler açısından kadın yaşlıların yatış oranının daha fazla olduğu, geriatrik hastaların solunum sistemi hastalıkları, Göğüs Cerrahisi, Ortopedi ve Travmatoloji, Üroloji kliniklerine yatışların daha fazla olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Acil servis, geriatrik hasta, cinsiyet


Evaluation of Geriatric Patients Admitted to Emergency Service According to Gender

Sema Avcı1, Halil İbrahim Erdoğdu2
1Kars Harakani State Hospital, Emergency Service, Kars, Turkey
2Kafkas University, Department of Internal Medicine, Kars, Turkey

Aim: As the population of the elderly increases in the world, the admission of that population to emergency services has increased.
The study aims to assess patients 65 and over 65 years old who admitted to Emergency Service of Kars Harakani State Hospital;
and to analyze their hospitalizing rates and units.
Material and Method: Parameters were obtained from emergency service admission registrations held between May 2013 and May 2017 in Kars Harakani State Hospital. The patients’ age, gender, health insurance and hospitalization units were obtained
from the registrations. As the quality of the parameters isn’t adequate, parameters indicating their duration of emergency service
were not evaluated. All data were evaluated through SPPS 20.0 program in computer.
Results: Female patients constituted 47.0% (2012 people) of the elderly who were hospitalized to other units from E. R. The highest
level occupied by male and female patients who were state insurance cardholders. When the units of the patients where they were
hospitalized from E. R. were evaluated, more than half of the male (65.2%) and female (65.6%) patients were found to be hospitalized to Internal Medicine Sciences. With respect to Internal Medicine sciences, male admission rates except from Neurology (49.5%) are higher in compared to females. With respect to surgical units female hospitalization rates to Orthopaedics and Traumatology (58.8%) was higher whereas male hospitalization rate to Thoracic Surgery (80.4%). With respect to hospitalization results, mortality rates were higher in females (50.7%) whereas rates of discharging from hospital (53.6%) and being referred to another hospital (52.8%) were higher in males.
Conclusion: With respect to Internal Medicine sciences and Surgical units, elderly female patients were found to be higher rates. Additionally, hospitalization rates of geriatric patients to Thoracic Surgery, Orthopedics and Traumatology, Urology, respiratory system diseases unit were seen to be higher.

Keywords: Emergency service, geriatric patient, gender


Sema Avcı, Halil İbrahim Erdoğdu. Evaluation of Geriatric Patients Admitted to Emergency Service According to Gender. Kafkas J Med Sci. 2017; 7(3): 209-213

Sorumlu Yazar: Sema Avcı, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git