Geriatrik Hastalarda Primer Hiperparatiroidi Tedavisinde Güvenli Yöntem: Minimal İnvazif Paratiroidektomi [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2020; 10(3): 214-220 | DOI: 10.5505/kjms.2020.48243  

Geriatrik Hastalarda Primer Hiperparatiroidi Tedavisinde Güvenli Yöntem: Minimal İnvazif Paratiroidektomi

Mehmet Fatih Ekici1, Fatih Kuzu2, Sezgin Zeren1, Ali Cihat Yıldırım1, Erhan Akdemir3, Faik Yaylak1, Kevser Onbası4, Mustafa Cem Algın1
1Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Kütahya
2Istinye Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Endokrinoloji Metabolizma Bilim Dalı, Istanbul
3Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı, Kütahya
4Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Endokrinoloji Metabolizma Bilim Dalı, Kütahya

Amaç: Primer hiperparatiroidi klinik olarak saptanan hiperkalseminin en onemli sebebidir. Paratiroid adenomlar primer hiperparatiroidi tablosunda en sık rastalanan endokrinoloji bozukluktur. Bu calışmada paratirod adenom nedeni ile paratiroidektomi yapılan hastaların verileri incelenerek minimal invazif paratiroid cerrahisinin 65 yaş uzeri hastalarda guvenirliğinin değerlendirilmesi amaclandı.
Materyal ve Metot: Hastalar 65 yaş uzeri olanlar ve erişkin yaş grubu olarak iki gruba ayrıldı. Yaş, cinsiyet, ek hastalıklar ASA skoru, preoperatif ve postoperatif labaratuar bulguları, görüntüleme yöntemleri ve ameliyat süreleri gözden geçirildi. p değerinin anlamlılığı için <0,05 değeri kullanıldı.
Bulgular: Paratiroid adenomlu 90 hasta çalışmaya dahil edildi. Her iki grupta kadın cinsiyeti baskındı. Grup 1’de yaş ortalaması 52,15±8,87, Grup 2’de 71,39±5,76 idi. Ek hastalıklar değerlendirildiğinde, diabetes mellitus ve hipertansiyon hastalıkları açısından iki grup arasında istatistiksel fark bulunmadı. Nefrolityasizi olan hastalar değerlendirildiğinde grup 1’de 21/64 (%32) böbrek taşı ve grup 2’de 6/26 (%23) böbrek taşı vardı ve her iki grupta da istatistiksel fark yoktu. Geriatrik grupta ASA skoru daha yüksek olmasına rağmen ameliyat süresi ve hastanede kalış süreleri arasında fark yoktu. Ameliyat sonrası komplikasyon ve morbidite yoktu.
Sonuç: Adenom cerrahisi primer hiperparatiroidizm tedavisinde etkili tedavi metodudur. Ek hastalıklar ve geriatrik yaş grubu hastalar; cerrahinin etkinliğinde ve komplikasyon oranlarında artışa sebep olmamaktadır. Cerrahi işlem süresi geriatrik hasta grubunda ASA skorundaki anlamlı farklılığa rağmen uzamamıştır. Minimal invazif paratiroidektomi geriatrik hasta grubunda güvenle uygulanabilecek cerrahi yöntemdir. Çalışmamız literatürde ülkemizden geriatrik hastalarda minimal invaziv paratiroidektomi ile ilgili bildiğimiz ilk çalışmadır.

Anahtar Kelimeler: minimal invaziv paratiroidektomi, geriatrík hasta, primer hiperparatiroidizm cerrahisi


Safe Method for the Treatment of Primary Hyperparathyroidism in Geriatric Patients: Minimally Invasive Parathyroidectomy

Mehmet Fatih Ekici1, Fatih Kuzu2, Sezgin Zeren1, Ali Cihat Yıldırım1, Erhan Akdemir3, Faik Yaylak1, Kevser Onbası4, Mustafa Cem Algın1
1General Surgery Department, Kutahya Health Sciences University Faculty of Medicine, Kutahya, Turkey
2Department of Internal Medicine, Endocrinology Metabolism Department, Istinye University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey
3Nuclear Medicine Department, Medicine Faculty Of Kütahya Health Sciences University, Kütahya Turkey
4Department of Internal Medicine, Endocrinology Metabolism Department, Kutahya University of Health Sciences, Faculty of Medicine, Kutahya, Turkey

Aim: Primary hyperparathyroidism is the most important cause of clinically hypercalcemia. Parathyroid adenomas are the most common endocrinology disorder in primary hyperparathyroidism. In this study, we aimed to evaluate the reliability of this surgery in patients older than 65 years by examining the data of patients who underwent parathyroidectomy for parathyroid adenoma.
Material and Method: Patients were divided into two groups as those aged 65 years and over and adults. Age, gender, comorbidities, ASA score, preoperative and postoperative laboratory findings, imaging methods and operative times were reviewed. A p value of <0.05 was used for significance.
Results: Ninety patients with parathyroid adenoma were included in the study. Female gender was dominant in both groups. The mean age was 52.15 } 8.87 in Group 1 and 71.39 } 5.76 in Group 2. When the associated co-morbidity was evaluated, no statistical difference was found between the two groups for diabetes mellitus and hypertension diseases. When the patients with nephrolithisis were evaluated, there were 21/64 (32%) kidney stones in group 1 and 6/26 (23%) kidney stones in group 2 and there was no statistical difference in both groups. Although the ASA score was higher in the geriatric group, there was no difference between the duration of surgery and length of hospital stay. There were no postoperative complications and morbidity.
Conclusion: Adenoma surgery is an effective treatment method for primary hyperparathyroidism. Additional diseases and geriatric age period patients do not lead to an increase in surgical efficacy and complication rates. The surgeon procedure time was not prolonged despite the significant difference in ASA score in geriatric patients. Minimally invasive parathyroidectomy is a safe surgical procedure in geriatric patients. Our study as far as we know is the first in our literature about minimal invasive parathyroidectomy on geriatric patients.

Keywords: minimally invasive parathyroidectomy, geriatric patient, primary hyperparathyroidism surgery


Mehmet Fatih Ekici, Fatih Kuzu, Sezgin Zeren, Ali Cihat Yıldırım, Erhan Akdemir, Faik Yaylak, Kevser Onbası, Mustafa Cem Algın. Safe Method for the Treatment of Primary Hyperparathyroidism in Geriatric Patients: Minimally Invasive Parathyroidectomy. Kafkas J Med Sci. 2020; 10(3): 214-220

Sorumlu Yazar: Mehmet Fatih Ekici, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git