Kardiyak Sendrom X Hastalarında CYP2J2 Polimorfizminin Belirlenmesi [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2019; 9(2): 79-86 | DOI: 10.5505/kjms.2019.48264  

Kardiyak Sendrom X Hastalarında CYP2J2 Polimorfizminin Belirlenmesi

Melissa Tatlıdil Akal1, Burak Önal2, Deniz Özen1, Bülent Demir3, Ahmet Gökhan Akkan1, Sibel Özyazgan1
1İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Amaç: Tipik anjinaya sahip, invaziv olmayan testlerde iskemi bulgusuna rastlanan ve koroner anjiyografide normal epikardiyal koroner arterlere sahip olan hasta popülasyonu Kardiyak Sendrom X (KSX) olarak tanımlanmaktadır. KSX hastalarında CRP ve diğer inflamatuvar belirteçlerin düzeylerinin artması, hastalığın inflamasyon aracılı bir patogeneze sahip olduğunu gösterir niteliktedir. Sitokrom P450 enzimi olan CYP2J2, koroner arter endoteli, düz kas hücreleri ve kardiyomiyositlerde yüksek düzeylerde eksprese edilen bir hem protein ailesi üyesidir. CYP2J2’nin başlıca görevi, araşidonik asidin; 5,6- 8,9- 11,12- 14,15- olmak üzere 4 farklı çeşit epoksieikozatrienoik asitlere (EET) dönüşümünü sağlamaktır. Bu EET’ler, TNF-α ile uyarılan VCAM-1’in, endotelyal ekspresyonunu azaltarak inflamatuvar yanıt oluşumunu baskılamakta ve NF-κB’yi de inhibe ederek vasküler duvara lökosit adezyonunu azaltmaktadır. CYP2J2 geni -76G>T polimorfizmi, hücre içerisinde CYP2J2 ve metabolitlerinin ekspresyonunda düşüşe neden olmaktadır. Biz bu çalışmamızda, patofizyolojisinde inflamatuvar süreçlerin etkili olduğu düşünülen KSX hastalığı ile inflamatuvar yolakta rol aldığı bilinen CYP2J2 geni -76G>T polimorfizmi arasındaki bağlantıyı incelemeyi amaçladık.
Materyal ve Metot: Ardışık 125 KSX hastası ve 125 sağlıklı bireyden oluşan kontrol grubunu, CYP2J2 geni -76G>T polimorfizmi açısından karşılaştırdık. DNA örneklerinden CYP2J2 geni -76G>T polimorfizminin genotiplemesi gerçek zamanlı PCR metodu kullanılarak yapılmıştır.
Bulgular: Hasta ve kontrol gruplarında görülen TT, GT ve GG genotipleri incelendiğinde, istatistiksel olarak anlamlı bir fark gözlenmemiştir (p˃0,05).
Sonuç: Bu durum KSX hastalığının patogenezinde, inflamasyon artışına neden olan CYP2J2 geni -76G>T polimorfizminin önemli bir rolü olmadığını düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: kardiyak sendrom X, inflamasyon, CYP2J2, polimorfizm, mikrovasküler disfonksiyon


Detection of CYP2J2 Polymorphism in Cardiac Syndrome X Patients

Melissa Tatlıdil Akal1, Burak Önal2, Deniz Özen1, Bülent Demir3, Ahmet Gökhan Akkan1, Sibel Özyazgan1
1Istanbul University - Cerrahpasa, Cerrahpasa Medical Faculty, Department of Medical Pharmacology, Istanbul, Turkey
2Biruni University Medical Faculty, Department of Medical Pharmacology, Istanbul, Turkey
3Istanbul Bakirkoy Dr Sadi Konuk Training and Research Hospital, Cardiology Department, Istanbul, Turkey

Aim: Cardiac Syndrome X patient population is defined as typical angina with detected ischemia in non-invasive tests and normal epicardial coronary arteries in coronary angiography. The increase in CRP levels and other inflammatory markers in CSX patients indicates that the disease has an inflammatory pathogenesis. CYP2J2, a cytochrome P450 enzyme, is expressed in high amounts in the coronary artery endothelium, smooth muscle cells and cardiomyocytes. The main role of CYP2J2 is derivation of arachidonic acid into 4 different types of epoxyeicosatrieonic acids (EET), which are 5,6-, 8,9-, 11,12- 14,15-. These EETs inhibit formation of the inflammatory response by decreasing endothelial expression of TNF-α induced VCAM-1 and reduce the adhesion of leukocytes to vascular endothelium by inhibiting NF-κB. CYP2J2 gene -76G>T polymorphism causes a decrease in expression of CYP2J2 and its metabolites. In this study, we aimed to investigate the relationship between CSX, in whose pathophysiology inflammation is thought to play a role and CYP2J2 gene -76G>T polymorphism, which is known to be involved in inflammatory response.
Materials and Methods: We compared consecutive 125 CSX patients and 125 healthy individuals in terms of CYP2J2 gene -76G>T polymorphism. The genotyping of the polymorphism was applied by using real time-PCR method.
Results: There was no statistically significant difference between the patients and the control when TT, GT and GG genotypes were analyzed (p>0,05).
Conclusion: It is suggested that CYP2J2 -76G>T polymorphism does not play an important role in the pathogenesis of CSX.

Keywords: cardiac syndrome X, inflammation, CYP2J2, polymorphism, microvascular dysfunction


Melissa Tatlıdil Akal, Burak Önal, Deniz Özen, Bülent Demir, Ahmet Gökhan Akkan, Sibel Özyazgan. Detection of CYP2J2 Polymorphism in Cardiac Syndrome X Patients. Kafkas J Med Sci. 2019; 9(2): 79-86

Sorumlu Yazar: Sibel Özyazgan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git