Desflurane Anestezisinde Rokuronyum Sonrası Sugammadeks ve Neostigmin ile Dekürarizasyonun Karșılaștırılması [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2015; 5(2): 48-53 | DOI: 10.5505/kjms.2015.53315  

Desflurane Anestezisinde Rokuronyum Sonrası Sugammadeks ve Neostigmin ile Dekürarizasyonun Karșılaștırılması

Neriman Güleç1, Cafer Mutlu Sarıkaş2, Ayşe Nur Yeksan2, Sibel Oba3
1Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul,türkiye
2Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Kars, Türkiye
3Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye

AMAÇ: Desfluran anestezisi altında roküronyum ile sağlanan nöromuskülerblokajın düzeltilmesinde nöromusküler blokajın düzeltilmesinde sugammadeks ve neostigmini karșılaștırmayı amaçladık.
YÖNTEM: Bu randomize prospektif çalıșmada, ASA skoru I-III olan 80 hasta yer aldı. Çalıșma alt karın ve ürolojik cerrahi geçiren hastaları içerdi. Uyanma ve ekstubasyon farklılıklarını ortaya koymak içinkatılımcılar, rokuronyum verilerek sağlanan nöromusküler blokajı kaldırmak için,sugammadeks ve neostigmin verilen S ve N gruplarına ayrıldılar. Her iki grupta da ekstübasyon önceden belirlenmiș klinik kriterler yerine geldiğinde ve TOF 0,90’ı aștığında gerçekleștirildi.
Dekürarizasyon sırasında ve sonrasında 10 dakika boyunca dakikalık TOF değerleri kaydedildi. Dekürarizasyon ile ekstübasyon arasında geçen zaman ekstübasyon süresi olarak kaydedildi.
BULGULAR: Demografik data açısından anlamlı fark izlenmedi. Grup S’deki ekstübasyon süresi anlamlı olarak kısaydı. Grup S’nin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. dakika değerleri anlamlı olarak Grup N’den
yüksekti.
SONUÇ: Desfluran anestezisi altında roküronyum ile sağlanan nöromusküler blokaj sonrası neostigmine kıyasla, sugammadeks ile daha hızlı dekürarizasyon ve ekstübasyon zamanı sağlanır.

Anahtar Kelimeler: Desfluran, Neostigmin, Randomize kontrollü çalışma, Sugammadeks.


Comparison of Decurarization Using Sugammadex and Neostigmine After Rocuronium During Desflurane Anesthesia

Neriman Güleç1, Cafer Mutlu Sarıkaş2, Ayşe Nur Yeksan2, Sibel Oba3
1Department Of Anesthesiology And Reanimation, Bağcılar Training And Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department Of Anesthesiology And Reanimation, Kafkas University School Of Medicine, Kars, Turkey
3Department Of Anesthesiology And Reanimation, Şişli Etfal Training And Research Hospital, İstanbul, Turkey

AIM: We aimed to compare the two drugs, sugammadex and neostigmine,with regard to reversing neuromuscular blockage provided by rocuronium under desfl urane anaesthesia.
METHODS: In this prospective randomized trial, 80 patients with ASA I-III scores were included. The study included the patients having lower abdominal and urological surgery under general
anesthesia. In order to evaluate awakening and extubation differences, the participants were assigned into two study groups S and N. Group S and N included the participants who were given
sugammadex and neostigmine, respectively to reverse the neuromuscular blockage created by rocuronium. In both groups extubation was performed when previously clarifi ed clinical criteria were
full and after TOF value reached 0.90. Other than TOF value at decurarization moment, minutely TOF values were also recorded for ten minutes after decurarization. The time period between decurarization and extubation was recorded as the extubation time.
RESULTS: There was no statistical difference between the demographic data. The extubation time in Group S was significantly shorter. The TOF values of Group S at the 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th and 9th minutes were signifi cantly higher than that of Group N.
CONCLUSION: In comparison with neostigmine, sugammadex results in faster decurarization and a shorter clinical extubation time following neuromuscular blockage induced by rocuronium administration under desflurane anaesthesia.

Keywords: Desflurane, Neostigmine, Randomized Controlled Trial, Sugammadex.


Neriman Güleç, Cafer Mutlu Sarıkaş, Ayşe Nur Yeksan, Sibel Oba. Comparison of Decurarization Using Sugammadex and Neostigmine After Rocuronium During Desflurane Anesthesia. Kafkas J Med Sci. 2015; 5(2): 48-53

Sorumlu Yazar: Neriman Güleç, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git