Deneysel Sisplatin Nefrotoksisitesi Modelinde Sesamolün Etkileri [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2020; 10(3): 180-187 | DOI: 10.5505/kjms.2020.54227  

Deneysel Sisplatin Nefrotoksisitesi Modelinde Sesamolün Etkileri

Mehmet Emin Dilek1, Ali Gürel2, Akif Doğantekin3, Kazım Şahin4, İbrahim Hanifi Özercan5, Necip İlhan6, Hüseyin Çeliker7
1Diyarbakır Devlet Hastanesi, Dahiliye Kliniği, Diyarbakır
2Adıyaman Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nefroloji Kliniği, Adıyaman
3Emek Hastanesi, Dahiliye Kliniği, Gaziantep
4Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme Bölümü, Elazığ
5Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Bölümü, Elazığ
6Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya Bölümü, Elazığ
7Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi,Dahiliye Kliniği, Elazığ

Amaç: Sisplatin böbrekte oksidatif hasara neden olmaktadır. Sesamol, susam yağının suda çözünür ve antioksidan bileşenlerinden biridir. Sesamolün, deneysel sisplatin nefrotoksisitesi ve lipid peroksidasyonu üzerindeki etkisini araştırdık.
Materyal ve Metot: Yirmi sekiz erkek, Wistar albino rat dört gruba ayrıldı (n=7): konrol, sesamol (8 mg/kg/gün), sisplatin (7 mg/kg i.p., tek doz), ve sisplatin + sesamol. Örnekler biyokimyasal, moleküler ve histopatolojik olarak değerlendirildi. İstatistiksel analiz için SPSS paket program kullanıldı.
Bulgular: Üre ve kreatinin düzeyleri sisplatin grubunda kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulunurken, sisplatin+sesamol grubunda ise anlamlı düşüş görüldü (p<0,05). Sisplatin verilen ratlarda malondialdehid (MDA) düzeylerinde anlamlı artış saptandı (p<0,05). Sesamol, MDA düzeylerini anlamlı ölçüde azalttı (p<0,05). Nükleer faktör kappa B (NF-κB) düzeyleri sisplatin grubunda kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulunurken, sisplatin+sesamol grubunda ise anlamlı düşüş görüldü (p<0,05). Nükleer faktör eritroid 2-ilişkili faktör 2 (Nrf2) ve hem oksijenaz-1 (HO-1) düzeyleri sisplatin grubunda kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı düşük (p<0,001) bulunurken, sisplatin+sesamol grubunda ise anlamlı yükselme görüldü (p<0,01). Sisplatinin neden olduğu histopatolojik değişikliklerin, sesamol uygulamasıyla azaldığı görüldü.
Sonuç: Sesamolün, sisplatin nedenli nefropatide lipid peroksidasyonu ve NF-κB düzeylerini azalttığını ve antioksidan etki göstererek Nrf2 ve HO-1 düzeylerini artırdığını saptadık.

Anahtar Kelimeler: sisplatin, nefrotoksisite, sesamol, nükleer faktör kappa B, nükleer faktör eritroid 2-ilişkili faktör 2, hem oksijenaz-1


Effects of Sesamol on Experimental Cisplatin Nephrotoxicity Model

Mehmet Emin Dilek1, Ali Gürel2, Akif Doğantekin3, Kazım Şahin4, İbrahim Hanifi Özercan5, Necip İlhan6, Hüseyin Çeliker7
1Clinic of Internal Medicine, Diyarbakir State Hospital, Diyarbakir, Turkey
2Nephrology Clinic, Adiyaman University Faculty of Medicine, Adiyaman, Turkey
3Clinic of Internal Medicine, Emek Hospital, Gaziantep, Turkey
4Department of Animal Nutrition, Fırat University, Veterinary Faculty, Elazığ, Turkey
5Department of Pathology, Fırat University, Medical Faculty, Elazığ, Turkey
6Department of Biochemistry, Fırat University, Medical Faculty, Elazığ, Turkey
7Clinic of Internal Medicine, Firat University Faculty of Medicine, Elazig, Turkey

Aim: Cisplatin causes oxidative damage in the kidney. Sesamol is one of the water-soluble and antioxidant compounds of sesame oil. We investigated the effect of sesamol on experimental cisplatin nephrotoxicity and lipid peroxidation.
Material and Method: Twenty-eight male Wistar rats were used in 4 groups (n=7): control, sesamol (8 mg/kg/day), cisplatin (7 mg/kg i.p., single dose), and cisplatin + sesamol. Specimens were evaluated with biochemical, molecular and histopathologic methods. SPSS package programme was used for statistical analyses.
Results: Urea and creatinine levels were significantly higher in the cisplatin group compared to the control group and were significantly decreased in the cisplatin+sesamol group (p<0.05). Cisplatin-treated rats showed a significant increase in malondialdehyde (MDA) levels (p<0.05). Sesamol significantly decreased MDA (p<0.05). Nuclear factor kappa B (NF-κB) levels increased in the cisplatin group compared to the control group and decreased significantly in the cisplatin+sesamol group (p<0.001). Nuclear factor erythroid 2-related factor 2 (Nrf2) and heme oxygenase-1 (HO-1) levels were decreased in the cisplatin group compared to the control group (p<0.001) and increased significantly in the cisplatin+sesamol group (p<0.01). Histopathological changes with cisplatin decreased with sesamol.
Conclusion: We determined that sesamol decreases lipid peroxidation and NF-κB levels and shows antioxidant effect by increasing Nrf2 and HO-1 levels on cisplatin induced nephropathy.

Keywords: cisplatin, nephrotoxicity, sesamol, nuclear factor kappa B, nuclear factor erythroid 2-related factor 2, heme oxygenase-1


Mehmet Emin Dilek, Ali Gürel, Akif Doğantekin, Kazım Şahin, İbrahim Hanifi Özercan, Necip İlhan, Hüseyin Çeliker. Effects of Sesamol on Experimental Cisplatin Nephrotoxicity Model. Kafkas J Med Sci. 2020; 10(3): 180-187

Sorumlu Yazar: Ali Gürel, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git