Obsesif Kompulsif Bozukluğun Kelime Kökü Tamamlama Testi (KKTT) ve Bilişsel Süreçlere Etkisi [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2020; 10(3): 240-245 | DOI: 10.5505/kjms.2020.56767  

Obsesif Kompulsif Bozukluğun Kelime Kökü Tamamlama Testi (KKTT) ve Bilişsel Süreçlere Etkisi

Emine Fusun Akyuz Cim1, Adem Aydın2, Abdullah Atlı3, Faruk Kurhan4
1Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi, Florence Nightingale Hastanesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul
2Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Konya
3Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Diyarbakır
4Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı,Van

Amaç: Bu çalışmada, Obsesif Kompülsif Bozukluğu (OKB) olan bireylerde örtük bellek performansı ile bilişsel süreçlerin ilişkisinin değerlendirilmesi amaçlandı.
Materyal ve Metot: Bu çalışma; Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Psikiyatri Polikliniğine başvuran; 30 Obsesif Kompülsif Bozukluk (OKB) tanılı hasta ve rastgele seçilen 40 kişilik sağlıklı kontrol grubunda örtük bellek performansı ile bilişsel süreçler değerlendirildi. Her iki grup için; örtük bellek performansını değerlendiren Kelime Kökü Tamamlama Testi (KKTT) ve Sosyo-demografik bilgi formu uygulandı. Hasta grubuna ise bu teste ilave olarak, Yale– Brown Obsesyon Kompulsiyon Ölçeği (Y-BOCS), Boyutsal Yale- Brown Obsesyon Kompulsiyon Ölçeği (DY-BOCS), Obsesyonel İnanışlar Ölçeği (OİÖ), Düşünce Eylem Kaynaşması Ölçeği (TAF) ve Üst Biliş Ölçeği (ÜBÖ) uygulandı.
Bulgular: Yapılan değerlendirme neticesinde; Y-BOCS ve bilişsel parametrelerin (TAF-OİÖ-ÜBÖ) puanlarındaki artışın KKTT performansını ters yönde etkilediği saptandı. Ortalama KKTT skoru hasta grubunda 7,63±3,05, kontrol grubunda 6,30±2,09 idi (p=0,034). Örtük bellek performansını en fazla etkileyen bilişsel parametre ise TAF parametresi idi.
Sonuç: OKB’da, hastalığın şiddeti arttıkça örtük bellek performansı olumsuz etkilediği saptandı.

Anahtar Kelimeler: obsesif-kompulsif bozukluk, örtük bellek, düşünce eylem kaynaşması, üst biliş


Effect of Obsessive Compulsive Disorder on Word Stem Completion Test (WSCT) and Cognitive Processes

Emine Fusun Akyuz Cim1, Adem Aydın2, Abdullah Atlı3, Faruk Kurhan4
1Department of Psychiatry, Demiroglu Bilim University Faculty of Medicine, Sisli Florence Nightingale Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Psychiatry, Necmettin Erbakan University Meram Faculty of Medicine, Konya, Turkey
3Department of Psychiatry, Dicle University Faculty of Medicine, Diyarbakir, Turkey
4Department of Psychiatry, Yuzuncu Yil University Faculty of Medicine, Van, Turkey

Aim: The aim of this study is to evaluate the relationship between implicit memory performance and cognitive processes in individuals with Obsessive-Compulsive Disorder (OCD).
Material and Method: In this study, we aimed to investigate the relationship between implicit memory performance and cognitive processes by comparing a group of 30 Obsessive-Compulsive Disorder (OCD) patients that presented to Yüzüncü Yıl University Medical School Hospital Psychiatry Polyclinic and a group of 40 healthy subjects. Both groups were administered demographic data form and the Word Stem Completion Test (WSCT). The patient group was additionally administered Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale (Y-BOCS), Dimensional Yale-Brown Obsessive- Compulsive Scale (DY-BOCS), Metacognitions Questionnaire 30 (MCQ-30), Thought-Action Fusion Scale (TAFS), and Obsessive Beliefs Questionnaire-44 (OBQ-44).
Results: It was determined that the increase in Y-BOCS and cognitive parameters (TAFS, OBQ-44, MCQ-30) scores adversely affected the performance of WSCT. The mean WSCT score was 7.63±3.05 in the patient group and 6.30±2.09 in the control group (p=0.034). TAF parameter is the most important cognitive parameter affecting implicit memory performance.
Conclusion: In OCD, implicit memory performance is adversely affected as the severity of the disease increases.

Keywords: obsessive-compulsive disorder, implicit memory, thought-action fusion, metacognition


Emine Fusun Akyuz Cim, Adem Aydın, Abdullah Atlı, Faruk Kurhan. Effect of Obsessive Compulsive Disorder on Word Stem Completion Test (WSCT) and Cognitive Processes. Kafkas J Med Sci. 2020; 10(3): 240-245

Sorumlu Yazar: Emine Fusun Akyuz Cim, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git