Sigara içmek üniversite öğrencilerinin fiziksel aktivitesini etkiliyor mu? [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2011; 1(3): 103-108 | DOI: 10.5505/kjms.2011.58066  

Sigara içmek üniversite öğrencilerinin fiziksel aktivitesini etkiliyor mu?

Ferhan Soyuer1, Demet Ünalan1, Ferhan Elmalı2
1Erciyes Üniversitesi Halil Bayraktar Shmyo, Kayseri
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Bioistatistik Ad, Kayseri

AMAÇ: Bu çalıșmanın amacı, üniversite öğrencileri arasında, sigara
içme sıklığını ve bu durumun fiziksel aktivite ile ilișkisini
araștırmaktır.
YÖNTEM: Bu kesitsel çalıșma, 180 üniversite öğrencisinde, örnekleme
metodu ile yapıldı. Fiziksel Aktiviteyi Değerlendirme Anketi (FADA)
veri toplama aracı olarak kullanıldı. Ek bir anket de sigara içme sıklığı
ve katılımcıların demografik verilerini toplamak için kullanıldı.
BULGULAR: Öğrencilerde sigara içme sıklığı %8,9 bulundu. Sigara
içen ve içmeyen gruplar arasında yaș, cinsiyet ve sosyal güvenliksistemi içinde yer alma açısından anlamlı fark bulundu (p<0,05).
Sigara içen ve içmeyen gruplar arasında fiziksel aktivite ölçümünün,
FADA merdiven, FADA spor ve FADA toplam değișkenleri açısından
anlamlı fark vardı (p<0,05). FADA’dan alınan toplam fiziksel
aktivite puanına göre, sigara içen grup içindeki 16 kiși (%80) sedanterdi.
İkili lojistik regresyon analizi, fiziksel aktivitenin arttırılmasının,
sigara içme olasılığını azalttığını gösterdi. (p<0,05). Erkek cinsiyet
ise sigara içme olasılığını arttırmaktaydı (p<0,05).
SONUÇ: Üniversite öğrencilerinden sigara içenler daha düșük fiziksel
aktiviteye sahiptir. Bu durum, genç nüfus için okul temelli sigara
içme kontrolü ve/veya fiziksel aktivite programlarını hedefl eme
ve düzenleme açısından değerli bir bilgidir.

Anahtar Kelimeler: Fiziksel aktivite, sigara içme, üniversiteler, öğrenciler


Does cigarette smoking effect the physical activity of the university students?

Ferhan Soyuer1, Demet Ünalan1, Ferhan Elmalı2
1Erciyes university halil bayraktar health vocational college, kayseri
2Erciyes university medical faculty biostatistics department, kayseri

AIM: The aim of this study is to search for the frequency of smoking
and its relation with physical activity among university students.
METHODS: This cross-sectional study was performed by using
a sampling method among 180 university students. The Physical
Activity Assessment Survey (PAAS) was used to collect the data.
An additional questionnaire was used to obtain smoking frequency
and the demographic data of the participants.
RESULTS: The smoking frequency was 8.9% among the students.
Smokers and non-smokers differed signifi cantly from each other
in the analyses of the parameters like the age, gender, height and
being involved in the social insurance system (p<005). According
to the physical activity assessing scale (PAAS) stair, PAAS sport
and PAAS total variables, physical activity measurements were different
between the smokers and non-smokers (p<0.05). According
to the total physical activity score from PAAS, 16 (80%) smoker
students were sedentary. Binary logistic regression analysis indicated
that higher levels of physical activity reduced the probability
of smoking (p<0.05). Moreover, the male gender increased the
probability of smoking (p<0.05).
CONCLUSION: Smokers among university students have lower
physical activity levels. This fi nding is a valuable new insight for
targeting and organising school-based smoking control and/or
physical activity programs for the young population.

Keywords: Physical activity, cigarette smoking, universities, students


Ferhan Soyuer, Demet Ünalan, Ferhan Elmalı. Does cigarette smoking effect the physical activity of the university students?. Kafkas J Med Sci. 2011; 1(3): 103-108

Sorumlu Yazar: Ferhan Soyuer, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git