Mide Kanserinde Adjuvan Radyoterapide Kullanılan Planlama Tekniğine Göre Kritik Organ Dozlarının Karşılaştırılması [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2020; 10(2): 145-151 | DOI: 10.5505/kjms.2020.60934  

Mide Kanserinde Adjuvan Radyoterapide Kullanılan Planlama Tekniğine Göre Kritik Organ Dozlarının Karşılaştırılması

Alaettin Arslan, Burak Şengül
Kayseri Şehir Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi Bölümü, Kayseri, Türkiye

Amaç: Radyoterapi (RT), lokal ileri evre mide kanseri tanılı hastalarda uygulanan adjuvan tedavilerden biridir. Operasyon sebebiyle hem normal anatominin bozulmuş olması hem de yaygın lenf ağı nedeniyle RT planlaması oldukça zordur. Bu çalışmada farklı RT teknikleri kullanılarak hedef volüm değerlerinin uygunluğu ile kritik organların aldığı dozların karşılaştırılması amaçlanmıştır.
Materyal ve Metot: Adjuvan RT almış 10 hastanın planlama için çekilmiş olan bilgisayarlı tomografi (BT) görüntüleri retrospektif olarak değerlendirildi. Kontrastlı ve kontrastsız BT görüntülerden yararlanarak üç boyutlu konformal RT (3B-KRT), yoğunluk ayarlı RT (YART) ve volümetrik ark tedavisi (VMAT) planları yeniden yapıldı. Planlanan hedef volümün (PTV) %95’inin, dozun %95’ini alması hedeflendi. Üç ayrı teknikle yapılan planlamalar sonucu PTV değerleri ve kritik organ dozları istatistiksel olarak karşılaştırıldı.
Bulgular: D %2 (maksimuma yakın doz) ve D %98 (minimuma yakın doz) parametreleri YART ve VMAT tekniklerinde 3B-KRT’ye göre doz dağılımında daha iyi bulundu (p<0,05). Monitor unit (MU) değeri ise 3B-KRT’de YART ve VMAT tekniklerine göre düşük bulundu (p<0,05). Kritik organ dozlarının karşılaştırılmasında, spinal kord dozlarında teknikler arasında bir fark gözlenmedi (p>0,05). Karaciğerin aldığı dozlar YART ve VMAT tekniklerinde, 3B-KRT’den daha düşük bulundu (p<0,05). Sol böbrek dozlarında da YART ve VMAT, 3B-KRT tekniğine göre daha düşük doz sonuçları verdi (p<0,05). Body V5 volümü 3B-KRT’de diğer iki tekniğe kıyasla daha düşük bulundu (p<0,05).
Sonuç: Teknikler karşılaştırıldığında kritik organ dozlarında YART ve VMAT, 3B-KRT’ye göre daha uygun sonuçlar vermiştir. Body V5 volümü ile MU değerlerinde ise 3B-KRT üstün bulunmuştur

Anahtar Kelimeler: mide kanseri, adjuvan radyoterapi; kritik organ dozları


Comparison of Critical Organ Doses According to Planning Technique Used in Adjuvant Radiotherapy in Gastric Cancer

Alaettin Arslan, Burak Şengül
Kayseri City Hospital

Aim: Radiotherapy (RT) is one of the adjuvant therapies in patients with locally advanced gastric cancer. RT planning is very difficult because of the diffuse lymph nodes and the distorted normal anatomy of the patient due to surgery. In this study, it was aimed to compare the appropriateness of target volume values and the doses of critical organs by using different RT techniques.
Material and Method: Computed tomography (CT) images of 10 patients who underwent total gastrectomy operation between 2014–2018 and received adjuvant RT in our hospital were evaluated retrospectively. Three-dimensional conformal RT (3D-CRT), intensity-modulated RT (IMRT), and volumetric arc treatment (VMAT) plans were re-performed using contrast and non-contrast CT images. It was aimed that 95% of the planned target volume (PTV) would receive 95% of the dose. PTV values and critical organ doses were compared statistically with three different techniques.
Results: D 2% (near-maximum dose) and D 98% (near-minimum dose) parameters were better in dose distribution in IMRT and VMAT techniques than in 3D-CRT (p<0.05). The monitor unit (MU) value was lower in 3D-CRT than IMRT and VMAT techniques (p<0.05). When comparing critical organ doses, no difference was observed between the techniques in spinal cord doses (p>0.05). The doses taken by the liver were lower in IMRT and VMAT techniques than in 3D-CRT (p<0.05). IMRT and VMAT also showed lower dose results in left kidney doses compared to the 3D-CRT technique (p<0.05). Body V5 volume was lower in 3D-CRT compared to the other two techniques (p<0.05). Conclusion: Comparing the techniques, IMRT and VMAT yielded more favorable results than 3D-CRT in critical organ doses. The body volume with 5 Gy dose and MU values were found to be superior in 3D-CRT.

Keywords: gastric cancer, adjuvant radiotherapy; critical organ doses


Alaettin Arslan, Burak Şengül. Comparison of Critical Organ Doses According to Planning Technique Used in Adjuvant Radiotherapy in Gastric Cancer. Kafkas J Med Sci. 2020; 10(2): 145-151

Sorumlu Yazar: Alaettin Arslan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git